Sisukord

Blogi

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
08.04.2024 10:50

Vandeadvokaat Annika Vait - Töölepingu seadus on kättesaadav ka võõrkeeltes

Teadupärast on kõik Eesti Vabariigis kehtivad seadused avaldatud Riigi Teatajas. Interneti leheküljelt www.riigiteataja.ee saab õigusakte otsida pealkirja, akti andja ning  muude parameetrite järgi. Sealjuures on mugav võimalus vaadata lisaks kehtivatele redaktsioonidele nii varasemaid kui ka alles tulevikus kehtima hakkavate õigusaktide ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
08.05.2023 16:35

Vandeadvokaat Annika Vait - Välislähetuse päevarahade suurus

Paljudele Eesti ettevõtjatele on tööjõukulu üheks oluliseks komponendiks välislähetuse päevarahad. Nende kaudu hüvitatakse töötajatele ja juriidilise isiku juhtimis-või kontrollorgani liikmetele (näiteks juhatuse ja nõukogu liikmetele) seoses tööülesannete täitmiseks välisriiki ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
11.04.2023 14:30

Riigikohus muutis töövaidluskomisjoni otsuse vaidlustamise tähtaja osas oma varasemat seisukohta

Töövaidluse lahendamise seaduse § 58 lõikes 1 on sätestatud, et töövaidluskomisjoni (TVK) otsusega mittenõustumisel võivad pooled pöörduda sama töövaidlusasja läbivaatamiseks kohtusse. Kohtusse tuleks pöörduda 30 kalendripäeva jooksul arvates töövaidluskomisjoni otsuse saamisest. ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
03.02.2023 08:25

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Tellija maksejõuetusriski haldamine – ettemaks ja maksetähtajad

Ebastabiilne majanduslik olukord toob kaasa suurenenud riskid ka ehitussektoriks. Praegusest majandusseisust ei jää puutumata keegi. Paaris järgmises blogipostituses uurime tööriistu, mida saaks kasutada tellija maksejõuetusriski haldamiseks. Siinjuures tuleb meeles pidada, et tellijateks ei ole töövõtulepingu kontekstis mitte üksnes ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
03.10.2022 14:05

Riigikohtu lahend töölepingueelsete läbirääkimiste pidamisest

Praktikas tuleb tihti ette olukordi, kus tööle kandideerimisel soovib tööandja enne töölepingu sõlmimist kontrollida tööle soovija tööoskusi ning tööle sobivust. Riigikohus selgitas hiljutises lahendis, et kui tööle soovija on asunud lepingueelsete läbirääkimiste ajal täitma iseseisvalt ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
19.01.2022 15:05

Kadri Matteus - Esindajakulude väljamõistmisest vaidlustusmenetluses vol3

Nii uskumatu kui see ka ei tundu, kirjutan viimase pooleteise aasta jooksul juba kolmandat korda esindajakulude väljamõistmisest. Miks? Sest selle aja jooksul on tulnud kolm lahendit, mis on muutnud 180′ käsitlust teemal kas vaidlustajale tuleb hüvitada menetluskulud (sh esindajakulud) olukorras, kus hankija ise tunnistab vaidlustatud otsuse kehtetuks ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
22.09.2021 14:00

Vandeadvokaat Siret Siilbek - ETÜ 2013 kasutusvalmidused

Ehituse praktikas on küllaltki sügavalt juurdunud põhilise ja lõpliku kasutusvalmiduse mõisted. Samas ei tulene neid termineid ühestki seadusest. Ehituse töövõtulepingute üldtingimustes (ETÜ 2013) siiski mõlemaid termineid käsitletakse ning nendega on seotud ka mõningad kohustused. Seepärast vaatleme ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
13.04.2021 09:05

Vandeadvokaat Siret Siilbek - ETÜ 2013 – Kvaliteedi ja mahu küsimused

Oma blogipostitustes räägime täpsemalt Ehituse töövõtulepingute üldtingimuste (ETÜ 2013) regulatsioonidest. Praktikas kasutatakse ETÜ 2013 tingimusi võrdlemisi sageli, kuid kahjuks ei tea pooled tihti, milliseid regulatsioone ETÜ 2013 üldse sisaldab. See viib arusaamatuste ja vaidluste tekkimiseni, sest osapooled ei ole ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
16.02.2021 09:05

Vandeadvokaat Annika Vait - Haiguspäevade hüvitamise kord perioodil 1.01.2021 - 30.04.2021

Piiramaks COVID-19 viiruse levikut, kehtib alates käesoleva aasta algusest võrreldes senisega teistsugune haiguspäevade hüvitamise regulatsioon. Tegemist on ajutise muudatusega, mis kehtib ainult konkreetsel perioodil: alates 1.01.2021 kuni 30.04.2021. Perioodi 1.01.2021 – 30.04.2021 kehtib haiguspäevade hüvitamisel reegel, et töötaja ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
22.01.2021 14:10

Vandeadvokaat Siret Siilbek - ETÜ 2013 - tellija maksekohustus

Sel korral käsitleme Ehituse töövõtulepingute üldtingimuste (ETÜ 2013) regulatsioone, mis käsitlevad tellijapoolse maksekohustuse tekkimist ja selle rikkumist. Valdavalt akteeritakse ehitustöid igakuiselt vaheaktidega/rahaliste aktidega ning vastavalt teostatud töö proportsioonile esitab töövõtja ka tellijale arve. ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
07.12.2020 11:50

Vandeadvokaat Annika Vait - Valitsus kehtestas koroonaviiruse leviku tõkestamiseks uued piirangud

Vabariigi Valitsuse 12.11.2020. a korraldusega kehtestati Eestis uued piirangud COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks. Üldistatuna tuleb uute piirangutena järgida ja täita alljärgnevat. Kaupluse müügisaalides ja kaubandusettevõtetes tuleb järgida 2+2 reeglit – liikudes maksimaalselt kahekesi ja hoides teistest vähemalt ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
16.11.2020 10:45

Vandeadvokaat Siret Siilbek - ETÜ 2013 garantii

Kuna pärast ehitusseadustiku jõustumist seadusest enam ehitisele garantiid ei tulene (jättes kõrvale tarbijale ehitatava eramuga seonduva nõuete esitamise lihtsustatud korra), siis on viimastel aastatel järjest aktuaalsemaks muutunud garantii küsimused. Ka garantiid käsitlevaid vaidlusi on praktikas märkimisväärselt ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
17.09.2020 13:35

Vandeadvokaat Annika Vait - Riigikohtu selgitused kollektiivlepingu kohaldumise kohta

Riigikohus selgitas 15.06.2020. a kohtuotsuses (tsiviilasi nr 2-18-7821) kollektiivlepingu kohaldumist. Kollektiivlepingu seaduse (KLS) § 4 lg 1 kohaselt laieneb kollektiivleping neile tööandjatele ja töötajatele, kes kuuluvad kollektiivlepingu sõlminud organisatsioonidesse, kui kollektiivlepingus ei ole ette nähtud teisiti. Kollektiivlepingu ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
16.09.2020 08:50

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Projekteerija vastu esitatavate nõuete aegumine

Projekteerimisleping on oma olemuselt töövõtuleping, mille tulemiks on valmiv ehitusprojekt. Praktikas on aeg-ajalt probleeme tekitanud projekteerijate vastu esitatavate nõuete aegumine, millest praeguses blogipostituses juttu tulebki. Juhul, kui ehitusprojekti mittevastavus põhjustab ehitise puuduse, siis tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lg ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
20.05.2020 11:15

EAS-ilt saab taotleda kriisikahjude osalist hüvitamist

Alates 11.05.2020. a saavad COVID-19 puhangust negatiivselt mõjutatud ettevõtjad taotleda EAS-st nn kriisitoetuseid. EAS pakub ettevõtjatele kahte liiki kriisitoetuseid: (1) väikeettevõtjate kahjude osaliseks hüvitamiseks ning (2) spetsiaalselt turismisektorile suunatud kahjude osaliseks hüvitamiseks. Pakutavate toetuste näol on tegemist ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
13.05.2020 11:35

Vandeadvokaat Annika Vait - Töötukassalt töötasu hüvitise taotlemine

Aprillis avanes võimalus Töötukassalt töötasu hüvitise taotlemiseks. Tegemist on Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud ühe meetmega ületamaks eriolukorrast tingitud majanduslikke raskusi. Töötasu hüvitist makstakse töötajale, kelle tööandja tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
20.04.2020 15:20

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Garantii vastuväited

Kuna majandus- ja kutsetegevuses sõlmitud lepingute puhul ei tulene enam seadusest garantii andmise kohustust, on vaidlused garantii üle võrreldes varasemaga märkimisväärselt kasvanud. Palju eriarvamusi tekitab ka küsimus, kuidas edukalt garantii realiseerimist takistada. Kuna garantiileping on ülejäänud lepingust sõltumatu ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
07.04.2020 15:10

Vandeadvokaat Kadri Matteus - Eriolukorra mõjudest riigihangetele

COVID-19 pandeemiast on halvatud pea kõik majandusharud ja eriolukorrast on mõjutatud ühel või teisel moel enamus õigusvaldkondi. Ka riigihangetes toob eriolukord kaasa muudatusi hankepraktikas nii hankijatele kui ka pakkujatele. Esimese asjana tekib küsimus, kas riik on kriisiolukorras jätkuvalt kohustatud hankima kaupu ja teenuseid, mida kriisi ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
23.03.2020 11:50

Vandeadvokaat Annika Vait - Tööandja õigus töötasu ajutiseks vähendamiseks

Praegune olukord on raske paljudele ettevõtjatele. Eriti hädas tundutakse olevat olukorras, kus ettevõtete sulgemise vajaduse ja tellimuste olulise vähenemise tõttu ei ole töötajatele enam võimalik kokkulepitud ulatuses tööd anda. Mida saab tööandja sellises olukorras teha, vältimaks töötajate koondamise ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
18.03.2020 10:05

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Vääramatu jõud ehituslepingutes

Seoses Eesti Vabariigis kehtestatud erakorralise olukorraga on tekkinud küsimus ka vääramatu jõu kohaldamisest ehituslepingute korral. Vääramatu jõud on asjaolu, mida võlgnik ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
18.03.2020 09:55

Vandeadvokaat Annika Vait - Riigikohus selgitas tööõnnetuse kindlaks tegemise korda

Riigikogus selgitas 2.10.2019. a tsiviilasjas nr 2-17-11858 tehtud otsuses tööõnnetuse kindlaks tegemise korda. Viidatud vaidluses oli töötaja pöördunud kohtusse nõudega, milles palus, et kohus tuvastaks, et temaga  juhtunud õnnetus oli tööõnnetus. Riigikohus leidis, et sellise nõude lahendamine ei kuulu ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
25.02.2020 09:50

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Garantii olemus

Juba 2015. a kadus koos uue ehitusseadustiku jõustumisega seadusest tuleneva ehitise garantii nõue. Seetõttu on oluline ehituse töövõtulepingutes garantii tingimustes kokku leppida. Kuna tellija enam seadusest  tuleneva garantiiga kaitstud ei ole, on ka garantii üle tekkivaid vaidluseid järjest rohkem. Järgmises paaris uudisnupus ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
13.02.2020 16:15

Mario Sõrm - Järeldusi Riigikohtu lahendist 3-19-1501 Mitteldorf vs Töötukassa

Nagu suure suuga lubatud sai, siis kirjutan Kadri ja Diana tükkidele mõneti konkureeriva arvamuse, milles väljendan detailsemalt, mis mulle selles lahendis meeldib või ei meeldi. Olles asjas tehtud kolme lahendiga tutvunud, siis kõigis neis on midagi, millega soovin väga nõustuda ja omajagu ka sellist, millega minu maailmapilt ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
20.01.2020 13:55

Kadri Matteus - Proportsionaalsuse printsiibist ja pakkuja tehtud vigade parandamise võimalusest Riigikohtu lahendis 3-19-1501

Riigikohus tegi 20.12.2019 lahendi asjas nr 3-19-1501, kus oli vaidluse all pakkuja poolt hooletusest tehtud vea parandamise võimalus. Kuigi tegemist oli sotsiaal- ja eriteenuse hankega, oli hankija dubleerinud RHS § 46 lg 4 ja § 98 regulatsiooni hankedokumentidesse, mistõttu kohaldati vaidluse lahendamisel just neid norme ning kohtu seisukohad on seega ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
09.01.2020 11:25

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Arenduse müügilepingu kvaliteedinõuded

Seekordses uudisnupus tuleb põhjalikumalt juttu hoopis arendusprojektis ehitatavate ehitise müügilepingute tingimustest. Kinnisvaraarendus on olnud oma majandusliku aktiivsuse tipus juba mõnda aega. Lisanduvaid arendusi nii olemasolevate ehitiste rekonstrueerimise kui ka uute elamispindade püstitamiseks, viiakse läbi ja alustatakse jätkuvalt. ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
16.12.2019 10:30

Mario Sõrm - Mida tähendab avaliku huvi kriteerium hankija määratlemisel ja muid ootamatusi Riigikohtust

Kolmapäeval nägi ilmavalgust Riigikohtu lahend niinimetatud Halulaeva kohtuasjas. Kaasuses tõlgendas kohus mitmeid RHS 2007 sätteid, sealhulgas hankijaks määratlemist avaliku huvi kriteeriumi alusel ning kvalifitseerimise tingimuste proportsionaalsust ja hindamiskriteeriumite läbipaistvust lihthankemenetluses. Kuigi asi puudutas vana seadust, ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
12.12.2019 10:30

Vandeadvokaat Annika Vait - Töötajalt kahju hüvitamise nõudmise eeldused

Töölepingu seaduse 4. peatükk sisaldab sätteid, millega on piiratud töötaja vastutust. Selle regulatsiooni hulka kuulub muu hulgas ka § 74, mis näeb ette töötajalt kahju hüvitamise nõudmise erisused olukorras, kus töötaja on tekitanud tööandjale kahju. Nimetatud säte kuulub kohaldamisele siis, kui ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
12.12.2019 10:25

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Töös esinevatest puudustest teavitamine

Juhul, kui tellija avastab töös puuduseid, tuleb tal nendest töövõtjat teavitada. Seekordses uudisnupus tuleb juttu sellest, millal tellija seda tegema peab ning mis saab siis, kuid tellija on teavituse teinud hilinenult. Oma majandus- ja kutsetegevuses tegutsev tellija peab valminud töö viivitamatult üle vaatama või üle vaadata ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
21.11.2019 09:15

Kes on sinu sõbrad ehk toimingupiirangu rikkumisest riigihangetes

Meediast saab lugeda Tartu endise abilinnapea kaasusest ning selle jõudmisest maakohtusse. Prokuratuur süüdistab endist abilinnapead toimingupiirangu rikkumises suures ulatuses. Loe siit. Kuna isikut tuleb kuni süüdimõistva kohtuotsuseni käsitada süütuna, siis süüdistatava nime siin blogis avaldama ei hakka. Nimetatud loost ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
21.10.2019 10:15

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Ehitisregistri andmete korrastamine

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus (EhSRS) § 26 lg 1 järgi korrastatakse hiljemalt 01. jaanuariks 2020. a ehitisregistri andmed. Selle raames on erinevad kohalikud omavalitsused palunud ehitiste omanikel kontrollida ehitisregistri andmeid. Ehitiste omanikud saavad Ehitisregistri vahendusel veenduda, et kõik nende kinnistul asuvad või ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
17.10.2019 10:10

Kaugtöötaja töötervishoiu ja -ohutuse juhend

Tänapäevases järjest kiiremini muutuvas töömaailmas ootavad töötajad tööandjatelt aina suuremat paindlikkust. Seda muu hulgas ka töö tegemise koha osas. Töölepingu seadusest tulenevalt on tööandjal ja töötajal võimalus kokku leppida töö tegemises kaugtööna (TLS § 6 lg 4). ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
04.10.2019 13:50

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Ehitajapoolne tellija informeerimiskohustus

Praktikas üheks enim vaidlusi tekitavaks küsimuseks on ehitaja ja tellija vaheline koostöö – tihti ehitaja soovib tellijalt rohkem tagasisidet ja otsustusi, tellija jälle ei julge neid teha, sest on otsuste tegemisel ebakindel. Riigikohus selgitas oma otsuses 2-16-16481, kuidas ehitaja ja tellija vaheline koostöö õiguslikust aspektist ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
24.09.2019 09:05

Vandeadvokaat Annika Vait - Ettevõtjaportaalis ühingut asutades saab ühtlasi registreerida ka töötajad ja käibemaksukohustuse

Teatavasti saab Eestis asutada äriühinguid kahel viisil: notaribüroos notari abil ning elektrooniliselt äriregistri ettevõtjaportaalis. Kui asutatud ühing soovis ennast käibemaksukohuslaseks registreerida ja/või endale töötajad tööle võtta, tuli pärast asutamistoiminguid esitada eraldi vastavad avaldused Maksu-ja ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
15.05.2019 09:25

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Tasu kokku leppimata jätmine lepingus

Töövõtulepingu olulisteks tingimusteks on kokkuleppe saavutamine tehtavas töös ja selle eest tasu maksmises. Siiski on seadusandja näinud ette töövõtja kaitseks ka mehhanismi, kuidas määrata tasu isegi sellisel juhul, kui tasu üle ei ole eraldi läbi räägitud. On ka juhtumeid, kus kirjaliku ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
23.04.2019 16:10

Vandeadvokaat Annika Vait - Uuendatud isikuandmete töötleja üldjuhend

Tõenäoliselt ei ole Euroopa Liidu ja Eesti andmekaitseõiguse uuenemine kellelegi enam uudiseks. Eelkõige selles osas, et  alates 25. maist 2018 rakendatakse isikuandmete kaitse üldmäärust 2016/679. Küll aga ei pruugita olla veel teadlikud kõigist nimetatud määrusega seotud kohustustest ja nõuetest. Viimase osas ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
11.04.2019 10:40

Vandeadvokaat Annika Vait - Koondamisel maksmisele kuuluvad nn koondamise hüvitised

Praktikas tekivad koondamisega seoses tihti küsimused, kui suurt hüvitist tuleb tööandjal töötajale maksta ning teisalt on töötaja huvitatud, kui suurt hüvitist on tal õigus saada. Töölepingu seaduse (TLS) § 100 esimese lõike kohaselt peab tööandja koondamisel maksma töötajale hüvitist ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
18.02.2019 13:00

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Töövõtulepingust taganemisel tööde ja materjalide hüvitamine

Oma hiljutises lahendis selgitas Riigikohus pikemalt seda, kuidas tuleks rahalisi hüvitisi määrata olukorras, kui töövõtulepingust on taganetud. Taganemise korral leping lõpeb ning kumbki pool peaks tagastama lepingu alusel saadu (VÕS § 189 lg 1). See tähendab, et taganemise korral toimub lepingu tagasitäitmine. Eesmärk ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
14.02.2019 09:30

Vandeadvokaat Annika Vait - Kellel on koondamise korral tööle jäämise eelisõigus?

Töölepingu seaduse (TLS) § 89 esimese lõike kohaselt võib tööandja töölepingu erakorraliselt üles öelda, kui töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
22.01.2019 08:20

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Ehitusjärelevalve pädevus

Riigikohus tegi 13.12.2018. a otsuse, milles täpsustas ja selgitas kohaliku omavalitsuse kohustusi ja õigusi ehitusjärelevalve teostamisel. Riigikohus pidas vajalikuks rõhutada, et kohalikule omavalitsusele on pandud ülesanne teha riiklikku järelevalvet ehitiste ja ehitamise nõuetele vastavuse üle. Sellised nõuded hõlmavad ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
17.01.2019 08:15

Vandeadvokaat Annika Vait - Töötasu maksmise aeg, koht ja viis

Töölepingulistes suhetes kehtivad töötasu maksmise aja, koha ja viisi üldreeglid on sätestatud töölepingu seaduse §-s 33.  Tegemist on kõigile töölepingutele kohalduvate üldiste põhimõtetega, mida tuleks praktikas kindlasti järgida. Viidatud sätte esimese lõigu kohaselt maksab ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
13.12.2018 19:05

Vandeadvokaat Annika Vaik - Kohaliku omavalitsuse töötajate töötasude avalikustamisest ja avaldamisest

Töölepingu seaduse § 28 lõike 2 punktis 13 on sätestatud tööandja kohustus mitte avaldada töötaja nõusolekuta või seadusest tuleneva aluseta andmeid töötajale arvutatud, makstud või maksmisele kuuluva töötasu kohta. Selline töötasu andmete avalikustamise keeld on üldjuhul erasektoris ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
05.12.2018 09:50

Vandeadvokaat Annika Vait - Kuidas koostada avaldust töövaidluskomisjonile?

Paraku esineb elus situatsioone, kus tööandjal või ka töötajal tuleb oma õiguste kaitsmiseks pöörduda kohtusse või töövaidluskomisjoni. Praktikas eelistatakse tihti neist viimast, eriti just töötajate poolt. Töövaidluse lahendamise seaduse § 26 lõikes 2 on sätestatud andmed, mis peaksid ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
25.10.2018 09:35

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Suulise töövõtulepingu võlu ja valu

Võlaõigusseadus ei näe ette töövõtulepingule konkreetset vorminõuet. Seetõttu võib seda sõlmida mistahes vormis, sh suuliselt. Kui suuremahuliste ehitusobjektide tellimisel soovivad pooled sõlmida alati kirjaliku lepingu, siis väiksemamahulisi töid tellitakse tihti ka lihtsalt suuliste kokkulepete alusel. ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
25.10.2018 09:35

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Akti saatmine tellijale

Tõenäoliselt on käesolevaks ajaks juba ehitusturul valitsevaks arusaamaks, et tööd on tellija poolt vastu võetud siis, kui allkirjastatud on tööde üleandmise-vastuvõtmise akt. Juhul, kui tellija allkirja aktil ei ole, siis saab tööd üle antuks lugeda, kui tellija on jätnud akti allkirjastamata alusetult. Miks akti ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
01.10.2018 08:35

Vandeadvokaat Annika Vait - Töösuhted paindlikumaks

Sotsiaalministeerium saatis suvel kooskõlastamisringile väljatöötamiskavatsuse, millega plaanitakse muuta tööaja ja tähtajaliste töölepingute sõlmimise regulatsioone ning muuta töötervishoiu ja tööohutuse norme. Näiteks plaanitakse luua võimalus töötada miinimum-maksimum töötundide ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
27.09.2018 08:30

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Omanikujärelevalve tasunõue ehitustähtaja pikenemise korral

Riigikohus analüüsis hiljuti, kas omanikujärelevalve teostajal saab olla kehtivat tasunõuet, kui ehitustähtaeg ületab esialgu planeeritut ning omanikujärelevalve on seotud objektiga ette nähtust kauem. Riigikohus leidis otsuses nr 2-16-7999, et omanikujärelevalve teostaja, kellega on kokku lepitud järelevalve teostamine konkreetsete ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
22.05.2018 21:45

Vandeadvokaat Annika Vait - Riigikohtu selgitused töölepingu kirjalikult vormistamise nõude kohta

Enamus tööandjaid ja töötajaid on teadlikud töölepingu seadusest tulenevast nõudest, mille kohaselt tuleb tööleping sõlmida kirjalikult. Tihti ei olda aga teadlikud, et nimetatud vorminõude järgimata jätmine ei too kaasa töölepingu tühisust. Eeltoodust tulenevalt tuleb arvestada, et tööleping ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
08.05.2018 09:40

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Tehnilise kirjelduse järgimine

Tihti kerkib praktikas üles küsimus, kes saab otsustada vaidluse korral teostatavate tööde tehniliste tingimuste üle ning kus jookseb piir tellija visuaalsete maitse-eelistuste ning töövõtja nende järgmise kohustuste vahel. Enamik ehitusettevõtjaid on kokku puutunud tellijatega, kelle nõutavad tööd ei pruugi ehitaja ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
19.04.2018 10:35

Vandeadvokaat Annika Vait - Kirjaliku menetluse võimalus töövaidluskomisjonis

Töövaidluste töövaidluskomisjonis lahendamisele kehtib alates 2018. aasta esimesest jaanuarist uus seadus: töövaidluse lahendamise seadus (TVLS). TVLS §-des 39 ja 40 on reguleeritud, millal on töövaidluskomisjonis võimalik menetleda vaidlus kirjalikus menetluses. Seadus lubab töövaidluskomisjonis menetleda vaidlust kirjalikus ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
10.04.2018 08:40

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Ehituse töövõtulepingust tulenevate nõuete aegumine

Tihti tekitab töövõtulepingulistes suhetes segadust küsimus, kui kaua saab tellija töö lepingutingimustele mittevastavusele tugineda. Sellest seekord räägimegi. Aegumine on õigus nõuda teiselt isikult teo tegemist või sellest hoidumist seaduses sätestatud tähtaja (aegumistähtaja) jooksul. Kui nõue ei ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
18.03.2018 09:10

Vandeadvokaat Annika Vait - Kompromissi sõlmimise võimalus töövaidluse lahendamise seaduses

Töövaidluste töövaidluskomisjonis lahendamisele kehtib alates 2018. aasta esimesest jaanuarist uus seadus: töövaidluse lahendamise seadus (TVLS). Erinevalt eelmisest seadusest kohaldatakse nüüd töövaidluskomisjonis (TVK-s) peetavale menetlusele oluliselt rohkem tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatut ehk siis on mitmetes ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
15.03.2018 09:05

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Tellija juhiste ja lepingu mahu seosest

Riigikohus andis eelmise aasta lõpus avaldatud lahendis juhiseid sellest, kuidas määratleda, kas konkreetne töö on lepingu mahuga hõlmatud või on tegemist lisatööga, mida tellija tasustab täiendavalt. Konkreetses asjas selgus pärast lepingu sõlmimist, et tulenevalt Muinsuskaitseameti nõuetest tuleb teha ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
14.02.2018 09:50

Vandeadvokaat Annika Vait - Töövaidluskomisjoni pöördumisel ei ole enam rahalist ülempiiri

Töövaidluste töövaidluskomisjonis lahendamisele kehtib alates 2018. aasta esimesest jaanuarist uus seadus: töövaidluse lahendamise seadus. Kui eelmises seaduses (individuaalse töövaidluse lahendamise seaduses) oli töövaidluskomisjoni pöördumine rahaliste nõuete puhul piiratud selliselt, et üle 10 000 euro suurusi ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
13.02.2018 09:15

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Kokkulepe töö tervikuna vastuvõtmata jätmisest võib olla tühine

2017. a detsembris tegi Riigikohus otsuse, milles käsitles tellija õigust jätta tüüptingimustel sõlmitud lepingus sisalduva kokkuleppe alusel töö tervikuna vastu võtmata. Kohus leidis, et lepingusäte, mis lubab tellijal töö vastuvõtmata jätmise olenemata puuduste iseloomust otsustada, on ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
29.01.2018 08:30

Vandeadvokaat Annika Vait - Töölepingu lõpetamine katseajal

Töölepingu seaduse (TLS) § 86 lõikest 1 tuleneb tööandjale õigus töölepingu lõpetamiseks katseajal. TLS § 6 lg 1 kohaselt on katseaja eesmärgiks hinnata, kas töötaja tervis, teadmised, oskused, võimed ja isikuomadused vastavad tasemele, mida nõutakse töö ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
14.12.2017 14:15

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Vastutuse piiramine lepingus

Aeg-ajalt kohtab ehituslepingutes töövõtja või tellija vastutuse piiramise kokkuleppeid. Seejuures piiratakse vastutust tavaliselt kas konkreetse kahju liigi osas (näiteks saamata jäänud tulu) või summaliselt. Viimasel juhul lepitakse kokku, et näiteks tellija ei vastuta kahju eest mingit konkreetset piirmäära ületavas ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
15.11.2017 17:50

Muutunud Riigikohtu praktika: TLS § 100 lõike 5 alusel ei saa töötajalt hüvitist nõuda

Töölepingu seaduse (TLS) § 100 lõikes 5 on sätestatud: Kui tööandja või töötaja teatab ülesütlemisest ette vähem, kui on seaduses sätestatud või kollektiivlepingus kokku lepitud, on töötajal või tööandjal õigus saada hüvitist ulatuses, mida tal oleks olnud õigus ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
14.11.2017 17:40

Envoice toob raamatupidamise 21. sajandisse

Avaldame Geenius.ee lehel ilmunud loo. Sel nädalal on Geeniuse nädala idufirmaks Envoice, kelle loodud paberivaba raamatupidamise platvorm võimaldab andmesisestuse automatiseerida. Geeniuse küsimustele vastas ettevõtte operatiivjuht (COO) Ivar Veskioja. Mis on teie suur idee? Envoice on platvorm targaks reaalajas raamatupidamiseks. Raamatupidamine on ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
31.10.2017 09:30

Vandeadvokaat Siret Siilbek: Töövõtuleping – lõpetamine taganemise või ülesütlemisega?

Töövõtuleping – lõpetamine taganemise või ülesütlemisega?Ehituslepingutes võib tihti kohata ühepoolse lõpetamise regulatsioonides nii lepingu ülesütlemise kui taganemise aluseid. Enamasti ei tea lepingute sõlmijad, et õiguslikus mõttes on töövõtulepingu ülesütlemine ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
13.10.2017 12:15

Vandeadvokaat Annika Vait - Kas kokkulepitud tööaega tuleks rahvus-ja riigipühal töötamise aja võrra vähendada või mitte?

Riigikohus andis hiljutises otsuses vastuse küsimusele, kas kokkulepitud tööaega tuleks rahvus-ja riigipühal töötamise aja võrra vähendada või mitte.Kõrgeim kohus selgitas tsiviilasjas nr 3-2-1-69-17 tehtud lahendis, et töötaja kokkulepitud tööaega rahvus-ja riigipühadel töötamise aja võrra ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
12.10.2017 12:10

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Töövõtja vabanemine vastutusest tellija juhiste, materjali või eeltööde puuduste tõttu

VÕS § 641 lg 3 järgi ei vastuta töövõtja töö lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis tulenes tellija juhistest, tellija poolt muretsetud materjali puudustest või kolmanda isiku eeltöödest, kui töövõtja juhiseid, materjali või eeltöid piisavalt kontrollis. Tellija juhiseks loetakse ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
15.09.2017 09:00

Vandeadvokaat Annika Vait - Töötaja vastutus kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest

Praktikas tihti ei teata, et kui töötaja vastutab kolmandale isikule tööülesannete täitmise käigus tekitatud kahju eest, peab tööandja vabastama töötaja kahju hüvitamise ja vajalike kohtukulude kandmise kohustustest ning need kohustused ise täitma. Selline kohustus tuleneb tööandjatele töölepingu seaduse ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
14.09.2017 20:05

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Ehitajale tasu maksmisest keeldumine

Ehituse töövõtulepingulistes suhtes on üheks enam kasutatavaks õiguskaitsevahendiks tellija poolt tasu maksmisest keeldumine, kui töövõtja on lepingut rikkunud. Millistes olukorras ja kuidas seda õiguspäraselt teha, tuleb juttu järgnevalt. VÕS § 111 lg 1 järgi võib üks lepingupool oma kohustuse ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
11.05.2017 09:05

Vandeadvokaat Annika Vait - Töölepingu ülesütlemise hoiatuse vorminõudest

Töölepingu seaduse § 88 lõikes 3 on sätestatud, et tööandja võib töölepingu töötaja kohustuse rikkumise või tema töövõime vähenemise tõttu üles öelda, kui ülesütlemisele on eelnenud tööandja hoiatus. Eelnevat hoiatamist ei ole ülesütlemise eeldusena ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
09.05.2017 09:05

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Tellija viivitus

Ehitusvaidlustes tuleb sageli ette, et tellija süüdistab ehitajat tähtaja ületamises ning ehitaja omakorda tellijat, et viimane pole õigeaegselt üle andnud tööfronti, esitanud projektdokumentatsiooni või juhised. Tellija viivitus võib põhjustada ehitajal lepinguliste tähtaegade ületamise. Tellija kohustus anda ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
12.04.2017 11:40

Vandeadvokaat Annika Vait - Riigikohus: töötajalt ei saa nõuda seadusjärgsest viivisest kõrgemat viivist

Riigikohus selgitas hiljutises lahendis nr 3-2-1-178-16, et seadus ei võimalda töötajalt nõuda kõrgemat viivist kui seadusjärgne viivis. Konkreetses vaidluses olid tööandja ja töötaja sõlminud kokkuleppe, mis sisaldas muuhulgas töötaja kohustust tasuda tööandjale võla maksmisega viivitamisel viivist ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
11.04.2017 09:50

Kui töötaja ei asu olulise põhjuseta tööle või lahkub töölt ette teatamata, on tööandjal õigus nõuda kahju hüvitamist

Vastavalt töölepinguseaduse (TLS) § 74 lg-le 3, kui töötaja lahkub töölt ette teatamata või kui töötaja ei asu olulise põhjuseta tööle ning tööandja ütleb sellel põhjusel töötajaga sõlmitud töölepingu üles, on tööandjal õigus nõuda ka ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
16.03.2017 09:30

Projekteerimistingimuste nõudmine ja nende andmisest keeldumine

Projekteerimistingimuste kaudu saab isik enne ehitamist teada need tingimused, mida tal tuleb ehitusprojekti koostamisel arvesse võtta. Projekteerimistingimused on sisuliselt ehitusloa eelhaldusaktiks, mistõttu on projekteerimistingimuste menetlus tavapärane haldusmenetlus. Projekteerimistingimuste nõutavuse osas tuleb eristada olukordasid, kus detailplaneering ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
15.03.2017 09:30

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Ehitusloa kehtetuks tunnistamisest

Ehitusloa kehtetuks tunnistamiseks on kaks liiki juhtumeid: olukorrad, kui haldusorgan peab ehitusloa kehtetuks tunnistama ning olukorrad, kus tal on õigus kaaluda, kas seda teha. Ehitusloa kehtetuks tunnistamise peatamise tagajärjeks on ehitamise õiguse lõppemine. Kohalik omavalitsus peab ehitusloa kehtetuks tunnistama, kui ehitusprojekti muudetakse selliselt, ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
20.02.2017 11:20

Vandeadvokaat Annika Vait - Ka usalduse kaotusel võib tööandjal olla lepingu ülesütlemise eelselt töötaja hoiatamise kohustus

Töölepingu seaduse (TLS) § 88 lg 1 p-st 5 tuleneb alus töölepingu ülesütlemiseks juhuks, kui töötaja on pannud toime varguse, pettuse või muu teo, millega põhjustas tööandja usalduse kaotuse enda vastu. Sama sätte kolmandast lõikest tuleneb lepingu ülesütlemisele eelnevalt ülesütlemisest ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
17.01.2017 08:50

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Ehitamine ei ole reeglina tarbijatöövõtt

Vastavalt VÕS § 635 lg-le 4 on tarbijatöövõtuleping selline leping, mille sõlmib majandus- ja kutsetegevuses tegutsev töövõtja ning tarbijast tellija ja mille esemeks on teenuse osutamine tellija vallasasja suhtes. Kuna ehitamine toimub reeglina aga tarbija kinnisasja suhtes, ei kohaldu tarbija sõlmitud ehituse ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
10.01.2017 08:30

Vandeadvokaat Annika Vait - Kui suur hüvitis võidakse välja mõista tähtajalise töölepingu tühise ülesütlemise korral?

Töölepingu seaduse (TLS) § 107 esimeses lõikes on sätestatud, kui kohus või töövaidluskomisjon tuvastab, et töölepingu ülesütlemine on tühine, loetakse, et leping ei ole ülesütlemisega lõppenud. Sellisel juhul kehtib leping edasi ning TLS § 107 lõige 2 alusel saab taotleda, et kohus ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
19.12.2016 12:25

Teiste isikute huvidega arvestamine ehitamisel

Ehitamisel tuleb arvestada teiste isikute huvide ja õigustega. Samuti tuleb nii lubade kui projekteerimistingimuste andmisest keelduda, kui kavandatav ehitis riivaks põhjendamatult kolmanda isiku õigusi. Millises ulatuses ja miks naabrite, tee, kinnistu, tehnorajatise omanike ning kinnistut juurdepääsuks kasutavate isikute õiguste ja huvidega ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
16.12.2016 12:15

Vandeadvokaat Annika Vait - Kuidas arvestada ületunnitööd summeeritud tööajaga töötava töötaja haigestumisel?

Töölepinguseadus (TLS) sisaldab nii summeeritud tööaja kui ka ületunnitöö arvestamise ja hüvitamise üldiseid põhimõtteid, kuid ei sisalda summeeritud tööaja arvestamise ega ületunnitöö kindlakstegemise ja hüvitamise täpsemat korda. Viimaste kohta on Riigikohus oma otsuses nr 3-2-1-143-15 andnud ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
16.11.2016 08:25

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Leppetrahv vahetähtaja ületamisel

Hiljuti jõudis Riigikohtusse vaidlus, kus töövõtja ja tellija vaidlesid vahetähtaegade ületamiselt arvestatud leppetrahvinõude õiguspärasuse üle. Seejuures olid tellija ja töövõtja eriarvamusel ka selles, kas lõpptähtaega on järgitud või mitte – vähemalt töövõtja ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
14.11.2016 08:40

Detailplaneerimisotsuse elluviimise tingimuste kehtestamisest

Ruumiline areng, mida kujundatakse läbi planeerimismenetluse, on ajas muutuv. Juhul, kui kehtestatud planeeringu elluviimine jääb koheselt teoks tegemata, võivad tekkida ka olukorrad, kus detailplaneeringuid asutakse ellu viima vaid osaliselt. Et planeerimine vastaks tegelikele vajadustele ning planeeringuaktidel oleks võimalik käia ajaga kaasas, on ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
20.10.2016 08:45

Riigikohus selgitas töölepingu ülesütlemist töötaja töövõime vähenemise alusel

Töölepinguseadus (TLS) näeb ette erinevad alused töösuhte lõpetamiseks, millest üks annab tööandjale õiguse tööleping erakorraliselt üles öelda, kui töötaja ei ole pikka aega tulnud toime tööülesannete täitmisega ebapiisava tööoskuse, töökohale sobimatuse või ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
13.10.2016 17:10

Haldusorgani nõue ehitusloa taotlemiseks või teavitamiseks sellise ehitise kohta, mis ei sisaldu EhS lisades

Kehtiva ehitusseadustiku (EhS) kohaselt tuleneb ehitamise puhul teavitamis- või loakohustus EhS lisaks olevatest tabelitest. Tabelite kokkupanekul on aluseks võetud sellised asjaolud nagu oht, mõju avalikule ruumile ning isikute õiguste kaitse. Samas aga näeb EhS ette, et pädev asutus võib nõuda teavitamist või loa taotlemist ka ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
13.09.2016 15:25

Võimalikest töölepingu seaduse muudatustest

Sotsiaalministeerium planeerib lihtsustada alaealiste töösuhete regulatsiooni. Selleks on nad kooskõlastamisringile ja arvamuse avaldamiseks esitanud töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse. Ministeeriumi hinnangul on kehtiva töölepingu seaduse (edaspidi ka TLS) alusel alaealise tööle ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
13.09.2016 15:05

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Omanikujärelevalve tegemise kord

Eelmise kuu kuukirjas olid jutuks ehitise omaniku kohustused. Jätkates ka seekord teiste ehitamisest osa võtvate isikute kohustuste ja õiguste tutvustamist, tuleb juttu omanikujärelevalve tegemise korrast. Alates 06.07.2015. a kehtib uus omanikujärelevalve teostamise kord, millest tuleb omanikujärelevalve tegemisel juhinduda. Praktikas siiski ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
11.05.2016 15:15

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvus ja kasutamine

Töölepingu seaduse (TLS) § 55 kohaselt eeldatakse, et töötaja iga-aastane puhkus (nn põhipuhkus) on 28 kalendripäeva, kui töötaja ja tööandja ei ole leppinud kokku pikemas põhipuhkuses või kui seadus ei sätesta teisiti. Seega 28 kalendripäeva põhipuhkust on kõigile töötajatele ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
10.05.2016 15:00

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Ehitise omaniku kohustused

Töövõtulepingute praktikas loetakse asjatundlikuks ja professionaalseks pooleks töövõtja, kelle kohustused ja vastutus on seetõttu ka suuremad. Siiski ei maksa unustada, et omanikul on anda oluline panus nõuetekohase ehitise ehitamisel ning ka omanikule tulenevad ehitusseadusest spetsiifilised kohustused. Esiteks on omaniku kohustus ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
12.04.2016 09:40

Vandeadvokaat Annika Vait - Töötasu maksmise tähtaeg

Töötasu maksmise tähtaja reeglid on kirjas töölepingu seaduse § 33 lõigetes 1-3. Viidatud sätte esimese lõike kohaselt makstakse töötasu üks kord kuus, kui tasu maksmiseks ei ole kokku lepitud lühemat tähtaega. Seega ühekuulisest pikemas tasumise tähtajas kokku leppida ei saa, küll aga võivad ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
12.04.2016 09:30

Vandeadvokaat Annika Vait - Töölähetusse saatmine

Töölepingu seadusest tuleneb, et töötaja ja tööandja peaksid töölepingus kokku leppima töökohas ning kui sellist kokkulepet ei ole, siis loetakse töökohaks töösuhtega kõige enam seotud tööandja tegevuskoht (TLS § 20). Kokkulepitud või siis seaduse alusel määratud töökohas ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
21.03.2016 19:35

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Autoriõigus

Arhitektuuribüroo ning arhitekti vahelised suhted vajaksid sageli enam tähelepanu kui sellele praktikas pühendatakse. See on vajalik eelkõige tööandja (arhitektuuribüroo) ning selle klientide kaitseks. Töösuhete raames oma otseste tööülesannete täitmise korras loodud teose autoril tekib autoriõigus sellele teosele, ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
21.03.2016 19:30

Vandeadvokaat Annika Vait - Mis saab ettevõtte üleminekul töölepingutest?

Seoses Estonian Airi pankrotiga on meedias viimasel ajal palju räägitud ettevõtte ja töösuhete võimalikust üleminekust. Töölepingu seaduse (TLS) § 112 esimese lõike kohaselt lähevad ettevõtte üleminekul töölepingud vastavalt võlaõigusseadusele muutumatul kujul üle ettevõtte ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
10.02.2016 12:50

Vandeadvokaat Siret Siilbek - HEA TAVA!

Ehitusvallas on palju räägitud heast tavast ning seda kohustab järgima nii kehtiv seadustik kui kohustas ka eelmine ehitusseadus. Kehtiva ehitusseadustiku § 7 järgi tuleb ehitis projekteerida ja ehitada ning korras hoida hea tava kohaselt. Head tava tuleb järgida ka muus seadustikuga reguleeritud tegevuses.Ehitusseadustiku tähenduses mõistetakse ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
10.02.2016 12:25

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Ehitusloa regulatsioonid

Uue ehitusseadustiku jõustumisega on muudetud ka ehitusloaga seonduvaid regulatsioone. Seetõttu annab seekordses uudisnupus Advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat Siret Siilbek lühikese ülevaate olulisematest ehitusloaga seotud sätetest. Tänaseks tõenäoliselt kõigile ehitamisega pidevalt tegelevatele isikutele tuttav uue ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
12.01.2016 09:20

Vandeadvokaat Annika Vait - Tööandja poolt maksmisele kuuluvad koondamishüvitised

Töölepingu seaduse (TLS) §-s 89 on loetletud põhjused, mil tööandja võib lõpetada töölepingu koondamise tõttu.  Üldreegli kohaselt tuleb tööandjal maksta töötajale koondamishüvitist ühe kuu keskmise töötasu ulatuses (TLS § 100 lg 1). Eeltoodust teistsugune regulatsioon on ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
12.01.2016 08:50

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Seltsing

Ehitusettevõtjad osalevad äritegevuses sageli seltsingu kaudu: seda tihti näiteks riigihankelepingutes, kus majanduslik ja kutsealane pädevus tagatakse mitme ettevõtja majandusnäitajatega. Pahatihti jäetakse aga omavaheline seltsingu (konsortsiumi) suhe reguleerimata ega teadvustata endale ka seadusest tulenevaid põhimõtteid. Nende ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
15.12.2015 08:15

Vandeadvokaat Annika Vait - Riigikohus: kohtult ja töövaidluskomisjonilt saab taotleda ka tähtajalise töölepingu lõpetamist

Töölepingu seaduses (TLS) on ette nähtud, et kui töölepingu ülesütlemine on tühine või hea usu põhimõttega vastuolu tõttu tühistatud, siis lõpetab kohus või töövaidluskomisjon tööandja või töötaja taotlusel töölepingu (TLS § 107 lõiked 1 ja 2). ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
15.12.2015 08:10

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Asjatundlikkuse põhimõte

Ehitusseadustiku § 10 kehtestab uuena Eesti õiguskorras ehitustööde teostamisel asjatundlikkuse põhimõtte. Kuigi ehitustöid on tulnud professionaalselt ning asjatundlikult teostada alati, on uues seadustikus sõnaselgelt lahti kirjutatud põhimõtte sisu varasemast märksa laiem. Asjatundlikkuse põhimõttest ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
10.11.2015 13:05

Vandeadvokaat Annika Vait - Riigikohus: kohtumenetluses saab lisaks kohtumenetluses kantavatele õigusabikuludele taotleda ka eelnevalt töövaidluskomisjonis kantud õigusabikulude hüvitamist

Töötajate ja tööandjate individuaalsed töövaidlused lahendatakse individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse (ITLS) alusel. Nimetatud seaduse kohaselt on selliste töövaidluste puhul oma õiguste kaitsmiseks võimalik valida, kas pöörduda töövaidluskomisjoni või kohtu poole.  Erandiks on vaid ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
10.11.2015 12:40

Vandeadvokaat Annika Vait - Millal on lubatud tähtajalise töölepingu sõlmimine?

Töölepingu seaduse (TLS) § 9 kohaselt eeldatakse, et tööleping sõlmitakse tähtajatult. Tähtajalise töölepingu võib seaduse kohaselt sõlmida siis, kui seda õigustavad töö ajutisest tähtajalisest iseloomust tulenevad mõjuvad põhjused, eelkõige töömahu ajutine suurenemine, ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
13.10.2015 12:25

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Puudustest töös tuleb töövõtjale teatada

Võlaõigusseaduse järgi peab tellija töö lepingutingimustele mittevastavusest teatama töövõtjale mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta töö lepingutingimustele mittevastavusest teada sai või pidi teada saama. Kohtupraktika järgi piisab ka sellest, kui puudusest töös teavitab omanikujärelevalve ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
13.10.2015 12:20

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Elu ja tervist ohustava ehitise ehitamine on kuritegu

Ehitustöid teostavad isikud on harjunud, et puudustega tehtud töödega kaasnevad varalised tagajärjed: leppetrahvid, puuduste kõrvaldamisega seotud kahjude hüvitamine või näiteks hinna alandamine tellija poolt. Vähem ollakse kursis sellega, et puudustega tööga võib kaasneda ka kriminaalõiguslik vastutus. KarS § ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
14.09.2015 16:55

Vandeadvokaat Annika Vait - Uuest aastast tõuseb välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär

Suhteliselt palju on kajastust leidnud, et alates 01.01.2016 tõuseb välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär seniselt 32 eurolt 50 eurole. Vähem on aga kajastatud seadusemuudatusega kaasnevat pikaajalistele ja arvukatele lähetustele kehtima hakkavaid kõrgendatud maksuvaba piirmäära kohaldamise ajalisi piiranguid. Nimelt on ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
10.09.2015 13:50

Vandeadvokaat Annika Vait: Mis hetkest lõppeb tööleping, kui töövaidlusorgan tuvastab töötaja poolt esitatud erakorralise ülesütlemise avalduse tühisuse?

Töölepingu seaduse (TLS) kohaselt on töötajatel töölepingu lõpetamiseks kaks võimalust: lõpetada leping korraliselt või erakorraliselt. Korraliselt võib töötaja lepingu lõpetada igal ajal sõltumata põhjusest, teatades sellest tööandjale vähemalt 30 kalendripäeva ette. ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
09.06.2015 10:20

Vandeadvokaat Siret Siilbek: 2015.06.08 projekteerimistingimused

Alates 01.07.2015. a jõustuv ehitusseadustik toob kaasa ka olulisi erisusi projekteerimistingimuste väljastamisel. Alljärgnevalt on antud lühiülevaade projekteerimistingimuste väljastamise alustest ja võimalustest uut ehitusseadustikku silmas pidades. Projekteerimistingimusi väljastatakse kahel juhul: detailplaneeringu koostamise kohustuse ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
09.06.2015 10:15

Vandeadvokaat Annika Vait: Hea usu põhimõte kehtib ka töösuhetes

Riigikohus kinnitas hiljutises otsuses (tsiviilasjas nr 3-2-1-28-15), et hea usu põhimõte kohaldub ka töösuhetes. Tsiviilõiguse üks üldisemaid printsiipe, hea usu põhimõte, tuleneb tsiviilseadustiku üldosa seadusest (TsÜS) ja võlaõigusseadusest (VÕS). TsÜSi kohaselt peavad isikud õiguste ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
11.05.2015 19:10

Vandeadvokaat Siret Siilbek: Uus ehitusseadustik - ehitusprojekt

Alates 01.07.2015. a kehtima hakkav ehitusseadustik on palju poleemikat tekitanud juba enne selle jõustumist. Praeguseks on juristide vahel üles kerkinud vaidlus teemal, milliseks ehitustegevuseks on uue ehitusseadustiku kohaselt ehitusprojekti koostamine vajalik ning millistel juhtudel seda teha vaja ei ole. Kuidas saab küsimus, mis peaks ometi olema lihtne ning ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
11.05.2015 19:05

Vandeadvokaat Siret Siilbek: Detailplaneeringu algatamisest uue PlanS järgi

Uus planeerimisseadus toob detailplaneeringu algatamise osas kaasa mõningaid erinevusi, mida on täpsemalt käsitletud allolevas. Ka on ette nähtud üsna lühikesed tähtajad algatamisest teavitamiseks. Kohalik omavalitsus peaks korralduse detailplaneeringu algatamise või algatamata jätmise kohta tegema 30 päeva jooksul selle algatamise ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
14.04.2015 10:20

Vandeadvokaat Annika Vait: Töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtaja järgimisest

Töölepingu seadusest tulenevalt peab töölepingu ülesütlemisel järgima seaduses ettenähtud etteteatamise tähtaegu. Juhul kui ettenähtud tähtaega rikkuda, tuleb maksta hüvitist ulatuses, mida teisel poolel oleks olnud õigus saada etteteatamistähtaja järgimisel. Eeltoodust on seaduses ka üks erand. Nimelt kui ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
14.04.2015 10:15

Vandeadvokaat Annika Vait: Riigikohus alusetult makstud koondamishüvitise tasaarveldamisest

Riigikohus on lahendis nr 3-2-1-73-14 selgitanud, et kui kohus või töövaidluskomisjon loeb tööandja poolse koondamise tühiseks ning lõpetab ise töölepingu TLS § 107 lg 2 alusel, on töötajal õigus TLS §-s 109 ette nähtud hüvitisele, kuid sellega kaob töötajal omakorda koondamishüvitise ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
12.03.2015 11:35

Vandeadvokaat Siret Siilbek: Töövõtja tasu sissenõudmisest ja tellija vastuväidetest sellele

Riigikohus käsitles oma 02.03.2015. a otsuses põhjalikult töövõtulepingust tuleneva tasunõude üle vaidlemise põhimõtteid. Kuigi samu põhimõtteid on Riigikohus välja toonud ka erinevates varasemates lahendites, viitab praktika ikka ja jälle vajadusele neid korrata. Seetõttu on alljärgnevas ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
12.03.2015 11:25

Vandeadvokaat Siret Siilbek: Planeerimisseadus

30.01.2015. a võttis Riigikogu vastu uue planeerimisseaduse. Eesti Linnade Liit ning Eesti Maaomavalitsuste Liit on palunud presidendil jätta seadus välja kuulutamata. Palve aluseks on asjaolu, et kohaliku omavalitsuse halduskoormus uue seaduse kehtestamisega palve esitajate hinnangul suureneb, samas ei ole riik eraldanud seaduse täitmiseks rahalisi vahendeid. ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
10.02.2015 09:55

Vandeadvokaat Annika Vait: Tööandjal on õigus nõuda alusetult makstud koondamishüvitise tagastamist

Riigikohus on lahendis nr 3-2-1-73-14 selgitanud, et olukorras, kus tööandja on töölepingu lõpetanud koondamise tõttu, maksnud töötajale välja koondamise hüvitise ning seejärel on kohtu või töövaidluskomisjoni poolt tuvastatud töölepingu erakorralise ülesütlemise tühisus, on ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
10.02.2015 09:50

Vandeadvokaat Annika Vait: Töölepingu ülesütlemise vaidlustamisest

Riigikohus on lahendis nr 3-2-1-170-11 selgitanud, et töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 105 lõikest 1 tuleneb, et kui töölepingu pool ei nõustu töölepingu ülesütlemisega teise poole poolt, siis tuleb ülesütlemisega mittenõustuval poolel esitada kohtule hagi või töövaidluskomisjonile avaldus 30 ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
13.01.2015 11:50

Vandeadvokaat Siret Siilbek: Hoolsusstandard

Töövõtjatelt eeldatakse palju: aeg-ajalt tundub, et ehitusettevõtjad peaksid praktikas ette nägema kõikvõimalike riskide realiseerumist või suutma juba pakkumuste esitamise faasis eksperdi tasemel läbi näha tellija esitatud projektdokumentatsiooni. Hiljem tekkivates vaidlustes leitakse sageli, et töövõtja tegevus ...
Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
13.01.2015 11:30

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.