Sisukord

24/7 koolitus - UUS KAVA! Ehitusjuht (tase 6) spetsialiseerumisalane baaskoolitus - Omanikujärelevalve tegevus. 24 TP (32 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Pildid / - 2020_05_26_EHI_11


Eeltutvustus

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Koolituse vajadusest ja eksamikorrast pikemalt saate lugeda SIIT!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linuxi, Internet Exploreri ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Tõendi väljastamise eelduseks on veebikoolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada veebikoolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolitus annab 24 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Koolitus on sobilik kutseeksami sooritamiseks, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks või töötamiseks ametialal, millele on õigusaktides ette nähtud täiendavad nõuded.


Eesmärk

Vastavalt kehtivale Ehitusseadustikule võib ettevõtja ja pädev isik  §24 lõikes 2 nimetatud tegevusaladel majandustegevuse korras pakkuda oma teenuseid ning tegutseda, kui ettevõtja vastutusel ja heaks tegutseva pädeva isiku kvalifikatsiooni tõendab haridusel ja töökogemusel põhinev kutseseaduse kohane kutse või muu õigusakti kohane pädevustunnistus.

Kutsetunnistus on dokument, mis tõendab, et inimesel on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised.

Antud koolitus on (nõutavale haridusele ja töökogemusele lisaks) üheks kutse-eelduseks kutse taotlejatele, kes soovivad taotleda Ehitusjuht, tase 6 kutset spetsialiseerumisega - omanikujärelevalve tegevus.

Ehitusjuht, tase 6 kutse saamiseks peavad olema täidetud kõik Ehitusjuht, tase 6 kutse andmise korras sätestatud kutse-eeldused (vt: https://eeel.ee/wp-content/uploads/2023/05/Ehitusjuht-tase-6-KA-kord-13.04.2023-8.pdf )

Antud koolitus on kohustuslik kutse taotlejale, kes soovib esmakordselt taotleda Ehitusjuht (tase 6) kutsetunnistust spetsialiseerumisega omanikujärelevalve tegevusele.

Koolitus on sobilik ka Ehitusjuht, tase 6 kutse taastõendajatele tegevusalal - omanikujärelevalve tegevus.

PS!  Nõuded koolituse läbimiseks ja tunnistuse omandamiseks:

 • Testi sooritamine ja vähemalt 90% osalemine kontaktõppes.
 • Test ei ole kohustuslik kutse taastõendamise korral. Testi vajalikkust palume eelnevalt kontrollida Eesti Ehitusettevõtjate liidust.
 • Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tunnistuse, millel on märgitud täiendõppe punktid. Koolitus annab 24 TP-d (inseneri täiendõppe punkti).

Kõikide kutse omistamist puudutavate küsimuste osas, sealhulgas vastava koolituse läbimise vajaduse kohta palume pöörduda Eesti Ehitusettevõtjate Liidu poole telefonil 687 0435 või e-kirja teel eeel@eeel.ee. Kõik küsimused, mis puudutavad koolituse korralduslikku poolt palume adresseerida meile kas telefonil 520 6347 või saates kirja e-posti aadressile addenda@addenda.ee 

Õpiväljundina koolituse läbinu:

 • on saanud põhjaliku ülevaate omanikujärelevalve korraldusest ning mõistab omanikujärelevalve olulisust ehitusprotsessi käigus
 • mõistab ehitusseadustiku põhilisi sätteid ja nende mõju ehitusalale
 • omab ülevaadet põhilistest ehitusega seotud lepingutest ja nende olulisusest
 • mõistab omanikujärelevalve olulisust ja rolli ehitusprotsessis ja sellega kaasnevaid vastutusalasid
 • teab, millised on omanikujärelevalve kohustused ja õigused
 • omab ülevaadet ehitiste klassifitseerimise põhimõtetest ja selle olulisusest ehitusvaldkonnas
 • teab, kuidas koostada omanikujärelevalve kava ja millised elemendid sellesse kuuluvad
 • mõistab ekspertiiside rolli ehitusprojektide kontrollimisel ja selle mõju ehitusprotsessile
 • oskab pöörata tähelepanu ehitusprojektide detailsusele ja terviklikkusele ning ehitusuuringute olemasolule
 • oskab nõuda ehitustööde dokumenteerimist, sealhulgas kaetud tööde aktide vormistamist, ehituspäeviku täitmist või muude oluliste ehitusdokumentide koostamist
 • teab, kuidas süsteemselt nõuda ehitustööde nõuetele vastavuse tõendamist
 • oskab pöörata tähelepanu ehitustööde üleandmiseks vajalike kontrollmõõdistuse ja komplekskatsetuste teostamisele
 • omab teadmisi ehitise infomudeli (BIM) kasutamise eeliste ja võimaluste kotha
 • mõistab BIM-i rolli ehitustööde korraldamisel ja dokumenteerimisel
 • teab, millised on protseduurid ja nõuded kasutusloa taotlemisel
 • omab ülevaadet kasutusloa saamise olulisusest valminud ehitise kasutuselevõtmisel.
 • mõistab, kuidas ehitustööd võivad mõjutada hoone energiaefektiivsust
 • omab ülevaadet energiatõhususe nõuetest ja nende täitmise olulisusest
 • teab tuleohutusnõuete tähtsust ehitusprojekti käigus
 • omab teadmisi tuleohutusnõuete täitmise kohta vastavalt EVS-ile ja ehitistele esitatavatele põhinõuetele

Sihtrühm

Ehitusjuhid (tase 6), omanikujärelevalve tegijad:

 • kutse esmatotlejad
 • kutse taastõendajad

Ehitusjuht, tase 6 kutse puhul kehtib eksaminõue ainult omanikujärelevalve kutsepädevuse esmakordsel taotlemisel või kui kutsetunnistuse kehtivusajast on möödas rohkem kui aasta. Lisaks kehtib eksaminõue nendele taotlejatele, kellele on kutse väljastatud kehtivusajaga üks aasta.

Need kes soovivad kutset taastõendada nendel eksaminõuet ei ole. Eksami (test) vajalikkust palume eelnevalt kontrollida Eesti Ehitusettevõtjate Liidust.


Teemad

Koolitusel käsitlevad lektorid järgnevaid teemasid:

 • ehitusseadustik ja ehitusalased õigusaktid ning lepingud  (2 ak.h)
 • omanikujärelevalve vastutus (2 ak.h)
 • klassifitseerimine ehituses  (4 ak.h)
 • omanikujärelevalve roll ehitusprotsessis. Omanikujärelevalve kava. Ekspertiiside olulisus (4 ak.h)
 • ehitustööde dokumenteerimine, ehitustööde vastavuse tõendamine (kaetud tööde vormistamine, kontrollmõõtmised, ehitustööde üleandmine jm) (3 ak.h)
 • ehitise infomudeli kasutamine, BIM töökorraldus (4 ak.h)
 • kasutusloa taotlemine  (4 ak.h)
 • energiatõhusust mõjutavad tegurid ehitustöödel, nõuded hoonete energiatõhususele (3 ak.h)
 • tuleohutuse tagamine. EVS – Ehitiste tuleohutus ja Ehitistele esitatavad põhinõuded, tuleohutusnõuete tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus (4 ak.h)

Aeg ja maht

Addenda e-akadeemias 24/7.
(32 akadeemilist tundi, millest 30 akadeemilist tundi moodustab auditoorne töö ja 2 akadeemilist tundi iseseisev/muu õppetöö)

24/7 tähendab, et Teil on võimalus vaadata koolitust täpselt siis, kui Teile sobib! Koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates tellimise hetkest. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

Siret Siilbek – advokaadibüroo Alterna vandeadvokaat, kes on spetsialiseerunud kinnisvara, ehitusõiguse ja kohtumenetluse valdkondadele
Roode Liias,
PhD–  Tallinna Tehnikaülikooli Inseneriteaduskonna Ehituse ja arhitektuuri instituudi praktik-professor ning Tallinna Tehnikakõrgkooli Ehitusinstituudi külalisprofessor
Kaspar Tennokese
 - TalTech doktorant / Nordest Ekspert OÜ projektijuht (volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusinsener, tase 8 (sh. omanikujärelevalve); volitatud veevarustuse ja kanalisatsiooniinsener, tase 8 (sh. omanikujärelevalve))
Miina Karafin - Nordecon AS arendusjuht, kelle igapäeva tööks on BIMi ja teiste digitaalehituse lahenduste rakendamine nii ettevalmistuse kui ka platsimeeskondade seas. Miina Karafin omab TTÜ Tööstus- ja tsiviilehituse magistrikraadi
Martina Proosa - AS Merko Ehitus Eesti jurist, kes on enam kui kümme aastat tegutsenud ruumilise planeerimise ja ehitamise valdkonnas
Mihkel Korpen
- Enertam Grupp OÜ energiatõhususe spetsialist ning Riigi Kinnisvara ASi tehnosüsteemide projektijuht (volitatud energiatõhususe spetsialist, tase 8 / diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7)
Mart Olesk - ehitusliku ja korraldusliku tuleohutusega tegeleva ettevõtte Estolux OÜ tegevjuht ja tuleohutuse spetsialist (tase 6; ehituslik tuleohutus)


Meetodid

 Loeng, praktilised näited, küsimused-vastused. Eksam.


Maksumus

675 € + km (823,50 )

Kõik Addenda 24/7 ehitusalased veebikoolitused leiate SIIT


Maksumus sisaldab

Antud kutsenõuetele vastavaid teadmisi, eksamit, eksami edukal läbimisel elektroonilist tunnistust, inseneri täiendõppe punkte, elektroonilisi õppematerjale. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse Addenda e-akadeemiasse sisenemise infoga. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Lisainfo

 Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE!

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v

Diana Nõmmik
+372 5809 1404
diana.nommik@addenda.ee

 

Registreeri koolitusele
Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Töölepingu seadus on kättesaadav ka võõrkeeltes

Teadupärast on kõik Eesti Vabariigis kehtivad seadused avaldatud Riigi Teatajas. Interneti leheküljelt www.riigiteataja.ee saab õigusakte otsida pealkirja, akti andja ning  muude parameetrite järgi. Sealjuures on mugav võimalus vaadata lisaks kehtivatele redaktsioonidele nii varasemaid kui ka alles tulevikus kehtima hakkavate õigusaktide versioone. Samuti võimaldab Riigi Teataja ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.