Sisukord

Kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajate õigusalase teadlikkuse tõstmine

Jaga

Eeltutvustus

Perioodil august - oktoober 2018 toimuvad Sotsiaalministeeriumi tellimusel koolitused kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajatele eesmärgiga tõsta nende kompetentsi sotsiaalteenuse planeerimisel, arendamisel ja korraldamisel.

Kokku toimub 6 Eesti eri piirkonnas 9 koolitust. Ühe koolituse maht on 2 õppepäeva!

Koolitus on rahastatud EL Sotsiaalfondi vahenditest.

Meede „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ tegevuse 2.2.1 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused” eesmärkide saavutamiseks toetuse andmise tingimused (TAT) „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“.

 Pildid / - EL Sotsiaalfondi logo


Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajatele juriidilisi teadmisi nende töövaldkonda puudutavates õiguslikes regulatsioonides orienteerumiseks, nende mõistmiseks, järgimiseks ja nendest tulenevalt oma töö korraldamiseks ning vajalike protseduuride loomiseks ja rakendamiseks.

Koolituse tulemus

 • Koolitusel osalenu saab aru, millistest seadustest tuleneb kohaliku omavalitsuse kohustus korraldada oma elanike sotsiaalkaitselist abi ja millisest seadusest peab kohalik omavalitsus selle abi korraldamisel lähtuma.
 • Koolitusel osalenu teab, millised on kohaliku omavalitsuse poolt võetud vabatahtlikud kohustused ja millised on seadusest tulenevad kohustused.
 • Koolitusel osalenu teab, millised on kohaliku omavalitsuse abi andmise korra kehtestamisega seonduv regulatsioon ja  seonduvad ülesanded.
 • Koolituse läbinu teab hästi õigusliku reguleerimise süsteemi ja meetodeid ning saab aru, mis on erineva taseme õigusaktid, haldusaktid ja lepingud. Koolituse läbinu saab aru, kuidas õigussuhted tekivad ja mismoodi saab suhteid kujundada ja muuta.
 • Koolitusel osalenu teab haldusmenetluse ja lepinguõiguse alustõdesid ning tunneb nii haldusotsuse kui lepingu peamisi komponente ja suudab kontrollida, kas need vastavad tema soovitule ning tunneb ära riskiohtlikud olukorrad.
 • Koolituse läbinu teab, kuidas koostada korrektset otsust abivajaja taotlusele – sh otsuste tegemise aluseks olevate asjaolude väljaselgitamine, uurimispõhimõtte rakendamine, abivajajale tema õiguste ja kohustuste selgitamine, kaalutuspõhimõtete ja põhjendamiskohustuse rakendamine, menetlustähtaegadest kinni pidamine, otsuste teatavaks tegemine ja inimesele kättesaadavaks tegemine.
 • Koolitusel osalenu on tuttav vaidemenetluse kui seadusega sätestatud vaidluse lahendamise meetodiga ning sellele järgneva menetlusega.

Sihtrühm

Kohaliku omavalitsuse töötajad, kelle ülesandeks on sotsiaalabi planeerimine, arendamine ja korraldamine. Kokku koolitatakse 160 spetsialisti, arvestusega, et igast KOV-st osaleb vähemalt üks esindaja.

Koolitusele registreerumiseks palun valige Teile sobivaim koolituse piirkond ning kuupäev. 

Kohtade arv igale koolitusele on piiratud. Igasse koolitusgruppi registreerime 16-20 osalejat. Koolitustele registreerumine lõpeb koolitusgruppide täitumisel. Igale koolitusele saab registreeruda ühest asutusest maksimaalselt 2 osalejat. Juhul, kui koolitusele jääb vabu kohti, lubatakse ühest asutusest registreeruda ka rohkematel osalejatel. Juhul, kui ühest asutusest registreerub koolitusele rohkem kui 2 osalejat on korraldajatel õigus registreerumisi tagasi lükata või lisada osalejad nö ootelehele. Samuti on korraldajal õigus registreeringuid tagasi lükata juhul, kui gruppi registreerub rohkem huvilisi kui on märgitud koolituskohtade piirarv vastaval koolitusel.
NB! Koolitusele registreerunud kinnitab lõplikult Sotsiaalministeerium ning sellest teavitatakse osalejaid e-kirja teel. 


Teemad

I KOOLITUSPÄEV (6 akadeemilist tundi). Koolitaja vandeadvokaat Katrin Orav

Koolituse materjalid on allalaetavad SIIT!

Koolituse aeg 10.00-15.30, sh tervituskohv, lõunapaus ja üks kohvipaus
10.00-11.30 koolitus
11.30-11.45 kohvipaus
11.45-13.00 koolitus
13.00-13.45 lõuna
13.45-15.30 koolitus

Teema nr.

Käsitletav teema

Sisu

1.

Millistest seadustest tuleneb KOV kohustus korraldada oma elanikele sotsiaalkaitselist abi ja millistest seadustest peab KOV selle abi korraldamisel lähtuma?

 

Ülevaade  asjakohastest kehtivatest õigusaktidest, millest tulenevad KOV-idele kohustused korraldada ja millest peavad KOV-id lähtuma elanikele sotsiaalkaitselise abi korraldamisel – PS § 10, § 12, § 28, KOKS § 6, § 22 lg 1 p 5, SÜS, SHS § 5, 2. peatükk, PKS 8. peatükk, 1 jagu, HMS, HKTS (menetlustähtajad)

2.

Ülalpidamiskohustuse juhendmaterjali tutvustus

 • Kes on kohustatud andma abi eakale abivajajale?
 • Kuidas ülalpidamist antakse?
 • Keda võib ülalpidamiskohustuse täitmisest vabastada?
 • Kellel on õigus kohustatud isikut ülalpidamiskohustuse täitmisest vabastada
 • KOV-ide praktika eakatele osutatud sotsiaalteenuste eest tasu võtmisel
 • Majandusliku võimekuse analüüs
 • Juhendmaterjalide tutvustamine

3.

Millised on KOV-i poolt vabatahtlikult võetud kohustused ja millised seadusest tulenevad kohustused?

Ülevaade kohustustest, mis tulenevad KOV’idele seadustest ja nendest, mida KOV-id on võtnud täitmiseks vabatahtlikult.

4

Kohaliku omavalitsuse õigusakti ehk abi andmise korra koostamine (sh millist informatsiooni peab üldine abi andmise kord sisaldama, selged põhimõtted, mida kordade koostamisel kasutada tuleb, et välja töötatav kord seadusega vastuollu ei läheks)

 • Üldine õigusakti koostamise metoodika
 • Spetsiifilised nõuded sotsiaalhoolekandelise abi andmise korrale – millist informatsiooni peab kord sisaldama, sh SHS § 14.

II KOOLITUSPÄEV (7 akadeemilist tundi). Koolitaja: vandeadvokaat Alar Urm

Koolituse aeg 10.00-16.25, sh tervituskohv, lõunapaus ja üks kohvipaus

10.00-11.30 koolitus
11.30-11.45 kohvipaus
11.45-13.15 koolitus
13.15-14.00 lõuna
14.00-15.30 koolitus
15.30-15.40 paus
15.40-16.25 koolitus

Teema nr.

Käsitletav teema

Sisu

 

5

Haldusakti koostamine

 • Haldusakt ja haldusotsus, teoreetilised alused, sisulised ja õiguslikud nõuded.
 • Haldusakti koostamiseks vajalik ettevalmistustöö.
 • Reguleerimise ese – lahendamist vajavad küsimused, akti andmise eesmärk.
 • Sisuline regulatsioon ja õiguslik vorm – kuigi tegemist on õigusdokumendiga ei ole esmatähtis õigusküsimused vaid sisu.
 • Reguleerimise võimalused ehk meetodid, mille abil saab seatud eesmärke saavutada.
 • Kuidas välja selgitada eesmärgid, sisu ja meetodid, spetsialistid ja kaasamine.

 

Haldusakti koostamine

 • Õigusakti projekti koostamise tehniline korraldus.
 • Mõjuanalüüs, seaduslikkuse analüüs.
 • Haldusakti kehtestamine ja muutmine.
 • Haldusakti täitmise tagamine.

6

Vaidemenetluse läbiviimine

 • Vaidemenetlus kui seadusega sätestatud vaidluse lahendamise meetod.
 • Asjakohaste õigusnormide tutvustus.
 • Vaidemenetluse eesmärgid ja võimalik kasutegur halduse jaoks.
 • Vaidemenetluse korraldamine.
 • Pooled vaidemenetluses.
 • Vaideotsuse ettevalmistamine.

 

Vaidemenetluse läbiviimine

 • Vaidemenetlusele järgnev kohtumenetlus.

 


NB! Koolitusel osalejad saavad 3 päeva enne koolituse toimumist pdf-formaadis elektroonilised õppematerjalid, mille palume koolitusele kaasa võtta!

Koolituse materjalid on allalaetavad SIIT!


Aeg ja maht

Koolitusele registreerumiseks palun valige Teile sobivaim koolituse piirkond ning kuupäev. 

Ühe koolituse (koolitusgrupi) kontaktõppe maht on kokku kaks koolituspäeva ehk 13 akadeemilist tundi (ak/h), millest esimese päeva maht on 6 ak.h ja teise päeva maht 7 ak.h


Toimumiskoht

Tallinnas - Addenda koolitusklass, A.H. Tammsaare tee 47, II korrusel
Tartus – AHHAA keskus Sadama 1, Tartu.
Pärnus – Viiking SPA hotell, Sadama 15, Pärnu


Koolitajad

 

Pildid / - Katrin Orav

Katrin Orav

Advokaadibüroo Lextal

Pildid / - Alar Urm 115x115

Alar Urm

Advokaadibüroo Lextal

Katrin Orav ja Alar Urm, advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaadid

Katrin tegutseb advokaadina juba alates 2006. aastast ja on Eesti Advokatuuri juhatuse liige. Katrinil on mitmekülgne kogemus klientide nõustamisel perekonnaõiguse teemadel nii kohtus kui kohtuväliselt. Ta on juhtinud advokatuuri perekonnaõiguse komisjoni aastatel 2013-2016 ning nõustanud perekonnaõigust puudutavates küsimustes lapsevanemaid Lastekaitse Liidu ja Eesti Advokatuuri koostööprojekti „Hea nõu lastega peredele“ raames.

Nõustades kliente omab Katrin tihedat kokkupuudet ka KOV sotsiaalvaldkonna esindajatega (sotsiaaltöötajad, lastekaitsespetsialistid jt), mis annab tiheda kokkupuute ja tööspetsiifika tunnetuse plaanitava koolituse sihtrühmaga.

2017. aasta sügisel kuulus ta töögruppi, kes koostas Riigikantselei strateegiabüroo tellimusel Ülalpidamiskohustuse analüüsi, mis on üheks koolitatava mooduli teemaks ja alusmaterjaliks. Analüüsi koostamise käigus suhtles Katrin erinevate KOV-ide sotsiaalhoolekande spetsialistidega ning tutvus KOV-ide poolt kehtestatud õigusaktidega, sh. sotsiaalteenuste osutamise kordadega. Katrin tutvustas ülalpidamiskohustuse analüüsi tulemusi 2018. aasta kevadel Tallinnas toimunud Linnade ja Valdade Päevadel.

Alar omab õigusalast kõrgharidust ning tegutseva vandeadvokaadina on kursis ning pädev rääkima hankedokumentide tehnilises kirjelduses välja toodud õigusalastel teemadel (haldusakt ja vaidemenetlus). Alar on suure juhtimis- ning koolitajakogemusega: on erinevate ülikoolide lektor, lisaks on tal juhi kogemus erinevatest riigiasutustest, paljude äriühingute nii nõukogu kui ka juhatuse liikme kogemus.

Alar Urm on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna (1991). Ta on töötanud mitmetes riigiasutustes, sh 12 aastat Rahandusministeeriumis erinevate osakondade juhina. On olnud enam kui 10 ministri õigusnõustaja. Muudes asutustes ning juriidilistes isikutes on ta juhatuse liige, nõukogu liige, projektijuht, nõunik, vandeadvokaat.

Alar Urm on mitmete koolitusfirmade koolitaja (Addenda OÜ, Preismann Koolitus OÜ, Tallinna Konverentsid jt). 2017/ 2018 aastal viis Alar läbi koostöös Addendaga üldhariduskoolide tippjuhtide õigusalast täienduskoolitust (maht 128 ak.h) ning koolituse raames käsitles Alar 8. ak. tunni ulatuses ka haldusakti ja vaidemenetluse teemat (koolituse tellija SA Innove).  Lisaks on Alar läbi viinud juriidilisi koolitusi Juristide Liidus ning lugenud Õiguskeskuse kohtunike koolitustel.

Alar Urm valdab professionaalsel tasemel vene keelt.


Meetodid

Koolitus on praktilise suunitlusega koosnedes kahest õppepäevast. Koolitusmeetodiks on loeng, diskussioon, praktilised näited ja näidiskaasuste ning testi lahendamine.

Osalejad lahendavad teise õppepäeva lõppedes testi küsimusi, mille eesmärk on saadud teadmiste kinnistamine.


Maksumus

Koolitus on osalejale tasuta koolituse ettenähtud mahus läbimise korral.
Koolitus loetakse läbituks, kui isik osaleb kahepäevase koolituse mõlemal päeval ja kinnitab oma osalemise mõlemal päeval allkirjastades vastava registreerimislehe.  


Maksumus sisaldab

koolituse, kohvipausi ja kerge lõunasöögi, tõendi koolituse läbimise kohta!


Loobumine

Koolituse kohtade arv on piiratud! Mitteosalejatel palume teavitada koolitusest loobumisest vähemalt 4 päeva enne koolituse toimumist!


Lisainfo

 

Pildid / - Kristina Paal

Kristina Paal

tel: 55 662 741
kristina.paal@addenda.ee
www.addenda.ee

 


Jaga

Vandeadvokaat Annika Vait - Haiguspäevade hüvitamise kord perioodil 1.01.2021 - 30.04.2021

Piiramaks COVID-19 viiruse levikut, kehtib alates käesoleva aasta algusest võrreldes senisega teistsugune haiguspäevade hüvitamise regulatsioon. Tegemist on ajutise muudatusega, mis kehtib ainult konkreetsel perioodil: alates 1.01.2021 kuni 30.04.2021. Perioodi 1.01.2021 – 30.04.2021 kehtib haiguspäevade hüvitamisel reegel, et töötaja omavastutus on esimene haiguspäev, ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.