Sisukord

UUS KAVA! Ehitusjuht (tase 6) spetsialiseerumisalane baaskoolitus - Omanikujärelevalve tegevus. 24 TP (32 ak.h)

Jaga

 

KOOLITUS TOIMUB NII VEEBIS KUI E-ÕPPES!

Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Eeltutvustus

Vastavalt kehtivale Ehitusseadustikule võib ettevõtja ja pädev isik  §24 lõikes 2 nimetatud tegevusaladel majandustegevuse korras pakkuda oma teenuseid ning tegutseda, kui ettevõtja vastutusel ja heaks tegutseva pädeva isiku kvalifikatsiooni tõendab haridusel ja töökogemusel põhinev kutseseaduse kohane kutse või muu õigusakti kohane pädevustunnistus.

Kutsetunnistus on dokument, mis tõendab, et inimesel on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised.

Antud koolitus on (nõutavale haridusele ja töökogemusele lisaks) üheks kutse-eelduseks kutse taotlejatele, kes soovivad taotleda Ehitusjuht, tase 6 kutset spetsialiseerumisega - omanikujärelevalve tegevus.

Ehitusjuht, tase 6 kutse saamiseks peavad olema täidetud kõik Ehitusjuht, tase 6 kutse andmise korras sätestatud kutse-eeldused (vt: https://eeel.ee/wp-content/uploads/2023/05/Ehitusjuht-tase-6-KA-kord-13.04.2023-8.pdf )

Antud koolitus on kohustuslik kutse taotlejale, kes soovib esmakordselt taotleda Ehitusjuht (tase 6) kutsetunnistust spetsialiseerumisega omanikujärelevalve tegevusele.

Koolitus on sobilik ka Ehitusjuht, tase 6 kutse taastõendajatele tegevusalal - omanikujärelevalve tegevus.

PS!  Nõuded koolituse läbimiseks ja tunnistuse omandamiseks:

 • Koolitus lõpeb teadmiste kontrolliga, mis toimub peale viimast koolituspäeva, so. 7.12.2023, ca. kell 15.45. Teadmiste kontroll on veebipõhine. Elektrooniline test kestab maksimaalselt 90 minutit. Täpsem info teadmiste kontrolli kohta antakse koolituse esimestel päevadel.

  Kellele 7. detsembri kuupäev teadmiste kontrolliks ei sobi või kes registreeruvad koolituse e-õppe variandile, palume peale koolituse läbimist ühendust võtta Eesti Ehitusettevõtjate Liiduga (EEEL). Helistades liidu telefoninumbril 687 0435 või saates meili aadressile eeel@eeel.ee saate kokku leppida uues teadmiste kontrolli ajas. Teadmiste kontroll, ehk test toimub Eesti Ehitusettevõtjate Liidus kohapeal (Pärnu mnt 141, Tallinn). Kirjalik test kestab maksimaalselt 90 minutit. Täpsem info teadmiste kontrolli kohta antakse Teile telefoni või meili teel.

 • Testi sooritamine ja vähemalt 90% osalemine kontaktõppes.
 • Test ei ole kohustuslik kutse taastõendamise korral. Testi vajalikkust palume eelnevalt kontrollida Eesti Ehitusettevõtjate liidust.
 • Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tunnistuse, millel on märgitud täiendõppe punktid. Koolitus annab 24 TP-d (inseneri täiendõppe punkti).

Kõikide kutse omistamist puudutavate küsimuste osas, sealhulgas vastava koolituse läbimise vajaduse kohta palume pöörduda Eesti Ehitusettevõtjate Liidu poole telefonil 687 0435 või e-kirja teel eeel@eeel.ee. Kõik küsimused, mis puudutavad koolituse korralduslikku poolt palume adresseerida meile kas telefonil 520 6347 või saates kirja e-posti aadressile addenda@addenda.ee 


Eesmärk

Õpiväljundina koolituse läbinu:

 • on saanud põhjaliku ülevaate omanikujärelevalve korraldusest ning mõistab omanikujärelevalve olulisust ehitusprotsessi käigus
 • mõistab ehitusseadustiku põhilisi sätteid ja nende mõju ehitusalale
 • omab ülevaadet põhilistest ehitusega seotud lepingutest ja nende olulisusest
 • mõistab omanikujärelevalve olulisust ja rolli ehitusprotsessis ja sellega kaasnevaid vastutusalasid
 • teab, millised on omanikujärelevalve kohustused ja õigused
 • omab ülevaadet ehitiste klassifitseerimise põhimõtetest ja selle olulisusest ehitusvaldkonnas
 • teab, kuidas koostada omanikujärelevalve kava ja millised elemendid sellesse kuuluvad
 • mõistab ekspertiiside rolli ehitusprojektide kontrollimisel ja selle mõju ehitusprotsessile
 • oskab pöörata tähelepanu ehitusprojektide detailsusele ja terviklikkusele ning ehitusuuringute olemasolule
 • oskab nõuda ehitustööde dokumenteerimist, sealhulgas kaetud tööde aktide vormistamist, ehituspäeviku täitmist või muude oluliste ehitusdokumentide koostamist
 • teab, kuidas süsteemselt nõuda ehitustööde nõuetele vastavuse tõendamist
 • oskab pöörata tähelepanu ehitustööde üleandmiseks vajalike kontrollmõõdistuse ja komplekskatsetuste teostamisele
 • omab teadmisi ehitise infomudeli (BIM) kasutamise eeliste ja võimaluste kotha
 • mõistab BIM-i rolli ehitustööde korraldamisel ja dokumenteerimisel
 • teab, millised on protseduurid ja nõuded kasutusloa taotlemisel
 • omab ülevaadet kasutusloa saamise olulisusest valminud ehitise kasutuselevõtmisel.
 • mõistab, kuidas ehitustööd võivad mõjutada hoone energiaefektiivsust
 • omab ülevaadet energiatõhususe nõuetest ja nende täitmise olulisusest
 • teab tuleohutusnõuete tähtsust ehitusprojekti käigus
 • omab teadmisi tuleohutusnõuete täitmise kohta vastavalt EVS-ile ja ehitistele esitatavatele põhinõuetele

Sihtrühm

Ehitusjuhid (tase 6), omanikujärelevalve tegijad:

 • kutse esmatotlejad
 • kutse taastõendajad

Ehitusjuht, tase 6 kutse puhul kehtib eksaminõue ainult omanikujärelevalve kutsepädevuse esmakordsel taotlemisel või kui kutsetunnistuse kehtivusajast on möödas rohkem kui aasta. Lisaks kehtib eksaminõue nendele taotlejatele, kellele on kutse väljastatud kehtivusajaga üks aasta.

Need kes soovivad kutset taastõendada nendel eksaminõuet ei ole. Eksami (test) vajalikkust palume eelnevalt kontrollida Eesti Ehitusettevõtjate Liidust.


Teemad

 • ehitusseadustik ja ehitusalased õigusaktid ning lepingud
 • omanikujärelevalve vastutus 
 • klassifitseerimine ehituses 
 • omanikujärelevalve roll ehitusprotsessis. Omanikujärelevalve kava. Ekspertiiside olulisus
 • ehitustööde dokumenteerimine, ehitustööde vastavuse tõendamine (kaetud tööde vormistamine, kontrollmõõtmised, ehitustööde üleandmine jm)
 • ehitise infomudeli kasutamine, BIM töökorraldus. 
 • kasutusloa taotlemine 
 • energiatõhusust mõjutavad tegurid ehitustöödel, nõuded hoonete energiatõhususele
 • tuleohutuse tagamine. EVS – Ehitiste tuleohutus ja Ehitistele esitatavad põhinõuded, tuleohutusnõuete tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus

TEEMADE AJALINE JAOTUS KUUPÄEVADE JA KELLAAEGADE KAUPA

KOLMAPÄEV 29.11.2023
09.00–10.30 ehitusseadustik ja ehitusalased õigusaktid ning lepingud  (2 ak.h)
10.45–12.15 omanikujärelevalve vastutus (2 ak.h)
13.00–16.15 klassifitseerimine ehituses  (4 ak.h)

NELJAPÄEV 30.11.2023
09.00–12.15 omanikujärelevalve roll ehitusprotsessis. Omanikujärelevalve kava. Ekspertiiside olulisus (4 ak.h)
13.00–15.25 ehitustööde dokumenteerimine, ehitustööde vastavuse tõendamine (kaetud tööde vormistamine, kontrollmõõtmised, ehitustööde üleandmine jm) (3 ak.h)

KOLMAPÄEV 6.12.2023
09.00–12.15 ehitise infomudeli kasutamine, BIM töökorraldus. (4 ak.h)
13.00–16.15 kasutusloa taotlemine  (4 ak.h)

NELJAPÄEV 7.12.2023
09.00–11.30 energiatõhusust mõjutavad tegurid ehitustöödel, nõuded hoonete energiatõhususele (3 ak.h)
12.15–15.30 tuleohutuse tagamine. EVS – Ehitiste tuleohutus ja Ehitistele esitatavad põhinõuded, tuleohutusnõuete tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus (4 ak.h)


Aeg ja maht

Koolitus toimub ajavahemikus 29. november –7. detsember 2023
(32 akadeemilist tundi, millest 30 akadeemilist tundi moodustab auditoorne töö ja 2 akadeemilist tundi iseseisev/muu õppetöö)

K 29. november kell 09.00–16.15
N 30. novemberl kell 09.00–15.25
K 6. detsember kell 09.00–16.15
N 7. detsember kell 09.00–15.30

Koolituspäevade ajakava:
29. november ja 6. detsember
(I ja III päev)
09.00–10.30 koolitus
10.30–10.45 paus
10.45–12.15 koolitus
12.15–13.00 paus
13.00–14.30 koolitus
14.30–14.45 paus
14.45–16.15 koolitus

30. november (II päev)              
09.00–10.30 koolitus    
10.30–10.45 paus                         
10.45–12.15 koolitus    
12.15–13.00 paus                         
13.00–14.15 koolitus    
14.15–14.25 paus                         
14.25–15.25 koolitus

7. detsember (IV päev)
09.00–10.30 koolitus
10.30–10.45 paus
10.45–11.30 koolitus
11.30–12.15 paus
12.15–13.45 koolitus
13.45–14.00 paus
14.00–15.30 koolitus

Juhul, kui Te koolitusel reaalajas osaleda ei saa, on võimalus koolitus läbida Addenda e-akadeemias. Palun tehke valik koolitusele registreerumisel.


Toimumiskoht

Koolitus toimub nii veebis kui e-õppes!
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne 
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe 
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

Siret Siilbek – advokaadibüroo Alterna vandeadvokaat, kes on spetsialiseerunud kinnisvara, ehitusõiguse ja kohtumenetluse valdkondadele
Roode Liias,
PhD–  Tallinna Tehnikaülikooli Inseneriteaduskonna Ehituse ja arhitektuuri instituudi praktik-professor ning Tallinna Tehnikakõrgkooli Ehitusinstituudi külalisprofessor
Kaspar Tennokese
 - TalTech doktorant / Nordest Ekspert OÜ projektijuht (volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusinsener, tase 8 (sh. omanikujärelevalve); volitatud veevarustuse ja kanalisatsiooniinsener, tase 8 (sh. omanikujärelevalve))
Miina Karafin - Nordecon AS arendusjuht, kelle igapäeva tööks on BIMi ja teiste digitaalehituse lahenduste rakendamine nii ettevalmistuse kui ka platsimeeskondade seas. Miina Karafin omab TTÜ Tööstus- ja tsiviilehituse magistrikraadi
Martina Proosa - AS Merko Ehitus Eesti jurist, kes on enam kui kümme aastat tegutsenud ruumilise planeerimise ja ehitamise valdkonnas
Mihkel Korpen
- Enertam Grupp OÜ energiatõhususe spetsialist ning Riigi Kinnisvara ASi tehnosüsteemide projektijuht (volitatud energiatõhususe spetsialist, tase 8 / diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7)
Mart Olesk - ehitusliku ja korraldusliku tuleohutusega tegeleva ettevõtte Estolux OÜ tegevjuht ja tuleohutuse spetsialist (tase 6; ehituslik tuleohutus)


Maksumus

Registreerides kuni 19. novembrini 2023 kehtib soodushind 659 € + km (790,80 €), hiljem tavahind 759 € + km (910,80 €). 
Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 29 € + km (34,80 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Antud kutsenõuetele vastavaid teadmisi, eksamit, eksami edukal läbimisel elektroonilist tunnistust, inseneri täiendõppe punkte, elektroonilisi õppematerjale. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v

Diana Nõmmik
+372 5809 1404
+372 520 6347
diana.nommik@addenda.ee

 

Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.