Sisukord

Betoonitööde täienduskoolitus. 16 TP (16 ak.h)

Jaga

 

KOOLITUS TOIMUB NII VEEBIS KUI E-ÕPPES! 

Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Eeltutvustus

Betoonitööde täienduskoolitus toimub kokku kolmel õppepäeval (16 akadeemilist tundi) ning selle läbimisel väljastame kõigile osalejatele tõendid 16 TP. 

Koolitusprogramm raames käsitleme:


Koolitus annab 16 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Koolitus on sobilik kutseeksami sooritamiseks, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks või töötamiseks ametialal, millele on õigusaktides ette nähtud täiendavad nõuded.


Eesmärk

Koolitussarja eesmärk on tagada, et osalejad omaksid põhjalikku arusaamist betooni omadustest, valmistamise protsessist, paigaldamisest, tugevdamisest, remondist ja hooldamisest. Samuti on oluline anda praktilised oskused ja teadmised betoonitööde tehniliste nõuete järgimiseks ning tööde ohutuks läbiviimiseks. 

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

1. omandab betoonitööde läbiviimiseks vajalikud teadmised ja oskused, sh 

 • betoonitööde kvaliteedi ja kvaliteedi tagamise nõuded
 • betoonitööde planeerimise ja projekteerimisega seonduvad teadmised
 • ülevaade materjalidest ja tööde teostamisest
 • oskab vältida tööde teostamisel vigu ning nende esinemisel neid parandada
 • tööohutuse nõuded

2. omandab betoonelementide paigaldamiseks vajalikud teadmised, sh  

 • ilmastikutingimuste mõju betoneerimistöödele
 • töö eripära talvetingimustes
 • erinevad betoonisegud, nende omadused ja kasutusvõimalused
 • paigaldamise põhimõtted
 • montaazhile ja betoneerimistöödele esitatavaid kvaliteedinõuded
 • erinevad korrosioonikaitsevahendeid ja nende kasutamine
 • betooni hooldusviisid ja selleks kasutatavad vahendid
 • monolitiseerimine
 • tööde tegemise järjekord konstruktsioonist ja tehnoloogiast lähtuvalt
 • tööde dokumenteerimine
 • oskused ehitusvigade vältimiseks.

Sihtrühm

Betoonitööde meistrid ja projektijuhid, objektijuhid, ehitusjärelevalve insenerid, ehitusettevõtte juhid jt betoonitöödega kokkupuudet omavad spetsialistid


Teemad

Volitatud ehitusinsener Jaak Sori käsitleb koolitusel järgmisi teemasid:

PÄEV 1: 21. märtsil kell 10.00-15.30
Betoonitööde juhtimine ja läbiviimine

1. Betoonitöö kvaliteet ja kvaliteedi tagamine:

 • Ehitusseadustik ja sellest tulenevad §7 Hea tava nõuded
 • Tellija projekteerimise lähteülesanne
 • Ehitusprojekt. Eelprojekt, põhiprojekt, Tööprojekt
 • Kohtupraktika
 • Kvaliteediplaan ja kvaliteedi tagamise plaan
 • Betooni omadused ja koostisosad
 • Betooni kontroll ja tellimine (By 71, By 65)
 • Betooni kontroll betooni vastu võtmisel töömaal 

2. Betoonitööde planeerimine ja projekteerimine:

 • Betoonitööde etapid ja protsessid
 • Betoonisegude valik ja projekteerimine vastavalt vajadustele, keskkonnaklass, külmakindlus. Nõuete tagamine töömaal
 • Arvestamine ilmastiku- ja keskkonnatingimustega: kevadel, kuumal suvel, vihmasel sügisel ja külmal talvel
 • Betooni tihendamine By 73
 • Sarrusetööd RIL149/By 71, By65, By 206
 • Sarruse painutustöö. Sarruse painutamine talvel
 • Raketise tööd
 • Raketise vastuvõtukontroll
 • Töövuugid
 • Veetihedad töövuugid. Tagajärjed  nendega mitte arvestamisel

3. Materjalid ja seadmed:

 • Betoonisegude koostisosad ja nende omadused. Betooni külmakindlus
 • Sarrus ja paigaldamine betoonkonstruktsioonides By 65. Toestamine. Kaitsekiht

4. Betoonitööde juhtimine:

 • Betoonitööde etappide järjestus ja koordineerimine
 • Tegevuste koordineerimine ja kontroll

5. Betoonitööde teostamine:

 • Vundamendisüvend ja selle rajamine ning kontroll
 • Kontroll enne töödega alustamist töömaal ja tööde ajal RIL 253 kohaselt, et vältida vaidlusi naabritega ja linnavalitsusega
 • Betooni  transportimine ja paigaldamine
 • Valamise protsessi juhtimine
 • Vormide, raketise paigaldamine ja vorm pinna kvaliteet By 40, By 71
 • Betooni tihendamine By 73  ja betooni pinna kvaliteet By 40
 • Puhasvalu pinnad

6. Kvaliteedikontroll ja ohutus:

 • Betoneerimistööde täpsus Betooni kvaliteedikontrolli meetodid ja nõuded
 • Betoonkonstruktsioonide kvaliteedinõuded By 40, By47, By 65.
 • Betooni hooldus ja järelhooldus. Hoolduse kestvus
 • Ohutusnõuded ja -meetmed betoonitööde juhtimisel
 • Ohud transpordil ja pumpamisel
 • Töötamine raketiste ja tõstevarustusega

7. Betoonitööde järelhooldus:

 • Betooni järelhoolduse vajalikkus ja meetodid
 • Kaitsemeetmete rakendamine betooni kuivamise ajal
 • Hooldusplaanide koostamine
 • Pinnakahjustuste vältimine
 • Pragude vältimine
 • Betooni mahus kahanemine
 • Betooni plastilise vajumise ja plastilise kahanemise praod

8. Betoonitööde vead:

 • Vigane projekt
 • Vead betooni töödel
 • Betoonipindade vead
 • Vead betooni hooldamisel ja kaitsmisel

9. Betooni remont:

 • Nõuded betooni alustele. Nõuded nakketugevusele
 • Nõuded betooni remondisegudele
 • Nõuded betoonitöödele By41
 • Nõuded betooni remonditöödele talvistes oludes (By41, By70)

10. Probleemide ennetamine ja lahendamine:

 • Tavalised probleemid betoonitööde käigus ja nende põhjused
 • Võimalike probleemide ennetamine ja lahendamine
 • Koostöö alltöövõtjate ja meeskonnaga
 
PÄEV 2: 27. märtsil kell 10.00-15.30
Betoonelementide paigaldamine

1. Sissejuhatus betoonelementide paigalduse töödejuhtimisse:

 • Tutvustus betoonelementide paigaldamise protsessist
 • Rollid ja vastutus betoonelementide paigaldamise projektis
 • Tootejoonised
 • Ohutusnõuete ja -meetmete ülevaade 

2. Ehitusmaterjalide ja -meetodite tundmine:

 • Betooni koostise valik, koostiskomponentide mõju betooni omadustele
 • Betoonisegu põhiomadused
 • Betoonelementide tüübid ja omadused
 • Muud ehitusmaterjalid ja nende kasutamine
 • Paigaldusmeetodite ülevaade ja valikukriteeriumid

3. Tehniline ettevalmistus:

 • Aluspinna ettevalmistus
 • Paigaldusala mõõdistamine ja märgistamine
 • Vajalike seadmete ja tööriistade valik ja kontroll

4. Ohutus- ja kvaliteedikontroll:

 • Ohud betoontoodete ja betooni transportimisel ja pumpamisel
 • Ohutusnõuete järgimine paigaldustöödel
 • Kvaliteedikontrolli protseduurid ja meetodid
 • Kvaliteet By40 ja By65 kohaselt
 • Pinna kvaliteet
 • Paigaldustöö kvaliteet
 • Kestvus. Betooni mark, keskkonnaklassid ja külmakindlus
 • Vastavus Hea tava nõuetele ja standarditele 

5. Betoonelementide paigaldamine:

 • Tõsteseadmete kasutamine ja tõstemanöövrite paigaldamine
 • Elementide asetamine ja kinnitamine
 • Vuukimistööd. Vuukimistööde nõuded (By40/2021, By41/2016, By47/2019, By70/2018, RT 82 - 10980, RIL149/2019). Vuukimine talvistes oludes
 • Paigaldatavate toodete vahelised monoliitsed betoonosad By40/2021, By 47/2019
 • Tagajärjed monoliitsete osade betoneerimistehnoloogia ja nõuete rikkumisel. Ebameeldivad tagajärjed. Veekahjustused, müra By422019, By 47, SFS 5907,

6. Tööde dokumenteerimine ja teostusdokumentatsioon:

 • Paigaldustööde jälgimine ja dokumenteerimine
 • Pildimaterjali kogumine ja hooldusnõuete dokumenteerimine
 • Teostusdokumentatsiooni koostamine tellijale 

7. Keevisliited ja keevitamine töömaal

 • Nõuded keevitustingimustele töömaal
 • Kvaliteedikontroll
 • Projektis esitatavad nõuded keevitamisele

8. Tõstetransporttööd

 • Toodete ladustamine ja transport
 • Kvaliteedikontroll
 • Projektis esitatavad nõuded 

9. Võimalikud probleemid ja lahendused:

 • Tavalised väljakutsed betoonelementide paigaldamisel
 • Võimalike probleemide ennetamine ja lahendamine
 • Koostöö alltöövõtjatega probleemide lahendamisel
 • Koostöö omanikujärelevalve, töövõtja, tellija ja projekteerija vahel
 
PÄEV 3: 5. aprillil kell 10.00-13.15
Betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonid. Raudbetoonfassaadid. Kontroll, vead ja parandamine
 
1. Betoonkonstruktsioonide projekti lugemise erisused
 • betoonkonstruktsioonide, betoonelementide projekti seletuskiri
 • betoonelementide joonised
 
2. Betoonkonstruktsioonide (raudbetoonfassaadide) ehitamise erisused
 • fassaadielementide valmistamine
 • betoonkonstruktsioonide ja sarruse keevitamine By 47, By 68, EVS.EN 17660-1, EVS EN 17660.2 (SFS-EN 17660-1 rahvuslik lisa)
 • betoonkonstruktsioonide praod ja mahukahanemine
 • betooni pinnad. Uus By 40 2021
 • pindade vead ja selle parandaminea By41, By 70
 • projekti vead ja tagajärjed betoonpindadel
 
3. Talvine raudbetoonelementide ja raudbetoonfassaadi töö
 • betoonkonstruktsioonide mehaanilised, füüsikalised ja keemilised kahjustused
 • betoonkonstruktsioonide ehitusvigade näiteid
 • talvine töö. Millised on tagajärjed talviste nõuete eiramisel
 • kaldvihm ja fassaadi märgumine. Mida näitab termopilt?
 • probleeme vuukimistöödel. Seinte märgumine
 • betooni niiskus
 • müra. Müra mõõtmine ja miks see ei vasta ootustele
 
Koolituse läbimisel väljastame tunnistuse. Koolitus annab 16 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.
Koolitus on sobilik kutseeksami sooritamiseks, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks või töötamiseks ametialal, millele on õigusaktides ette nähtud täiendavad nõuded.


Aeg ja maht

Koolitussari toimub kuupäevadel:

21. märtsil 2024 kell 10.00–15.30
27. märtsil 2024 kell 10.00–15.30
5. aprillil 2024 kell 10.00–13.15

(Kokku 16 akadeemilist tundi, millest esimesed kaks õppepäeva 6 akadeemilist tundi ja kolmas õppepäev 4 akadeemilist tundi)

Koolituse ajakava I ja II koolituspäevadel:
10.00–11.30 koolitus
11.30–11.45 paus
11.45–13.15 koolitus
13.15-14.00 paus
14.00-15.30 koolitus

Koolituse ajakava III koolituspäeval:
10.00–11.30 koolitus
11.30–11.45 paus
11.45–13.15 koolitus

Juhul, kui Te koolitusel reaalajas osaleda ei saa, on võimalus koolitus läbida Addenda e-akadeemias. Palun tehke valik koolitusele registreerumisel.


Toimumiskoht

KOOLITUS TOIMUB NII VEEBIS KUI E-ÕPPES! 
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne 
Reaalajas saalis toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe 
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

 

Pildid / - Jaak Sori

Jaak Sori, volitatud ehitusinsener tase 8, J-Inseneribüroo OÜ

 


Meetodid

Loeng, diskussioon, praktilised näited, test.


Maksumus

Kogu sarja maksumus on 575 € + km (701,50 €).

Teil on võimalus koolitusel osaleda ka üksikutel õppepäevadel. Ühe õppepäeva tasu 199 € + km (242,78 €).
Lisaks on Teil võimalus osta 30-päevane täienduskoolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 49 € + km (59,78 €). Järelevaatamise hind sisaldab kõigi kolme õppepäeva ettekannete salvestisi, mis saadetakse Teile osade kaupa peale vastava õppepäeva toimumist.

Betoonitööde täienduskoolituse üksikutel moodulitel osalemiseks palume klikkida allolevatest valikutest sobiva mooduli peale või valikule sari tervikuna. Soovides osaleda mitmel üksikul moodulil tuleb registreeruda igale koolituspäevale ehk moodulile eraldi.

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tunnistust.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

 

Pildid / - Kristina Paal 113x150

Kristina Paal
+372 5566 2741
kristina.paal@addenda.ee

 


Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.