Sisukord

TÖÖÕIGUSE TREFF

Registreeri koolitusele
JagaPildid / - TÖÖÕIGUS 2023


Eeltutvustus

Tööõiguse Treff on tööõiguse valdkonda käsitlev suursündmus, mille käigus toome osalejateni päevakajalise ja laia teemavaliku töösuhete regulatsiooni valdkonnast. Viimase kümnendi jooksul on töösuhtes toimunud täiesti kardinaalsed muutused - töötajal on varasemast kordades suurem paindlikkus nii töö koha, töö aja kui ka laiemalt töö tegemise osas. Tänane majanduskeskkond ja tulevikuprognoosid aga panevad mõtlema, kas tööandjal jagub tellimusi/kliente, st. töötajatele tööd ja vahendeid selle eest tasumiseks? Trefil võtamegi vaatluse alla, milline on kaasaegne töötamise reaalsus, kuidas seda reguleerib tänane Eesti õigusmaastik. Mida on vaja teada töösuhete ja tööõigusega seonduvate seaduste sätete täitmise kohta. Räägime aktuaalsest töövaidluskomisjoni ning kohtupraktikast ja anname head nõu vaidlustuste vältimiseks! 

Tööõiguse Treffi võlu seisneb selles, et saad oma koolituspäeva ise koostada valides terve päeva vältel toimuvatest koolitusteemadest just need, mis kõige enam huvi pakuvad!

Kahes konverentsisaalis on paralleelselt kokku 11 ettekannet tippspetsialistidelt, vandeadvokaatidelt, advokaatidelt ning tippjuristidelt, kes lühikestes, haaravates ettekannetes keskenduvad kõige olulisemale infole, milleta tööõigusega tegevad spetsialistid hakkama ei saa! 

 • Esindatud on 6 advokaadi- ning õigusbürood. Esineb 13 vandeadvokaati, advokaati, tippjuristi ning erialaspetsialisti!
 • Kohal on Eesti tööõiguse raskekahurvägi. Ole Sinagi! Tööõiguse Treff 2023 on parim võimalus kohtuda kolleegidega ja teiste tipptegijatega!
 • NB! Muuda oma konverentsipäev täiuslikuks ja saa osa kõikidest toimunud ettekannetest! Paralleelsaalides toimuvad ettekanded salvestame! Salvestisi on võimalik soovijatel kuulata lisatasu eest! Kuid registreerudes Tööõiguse Trefile kuni 30. septembrini 2023 (kaasa arvatud) anname kõigile osalejatele ettekannete järelevaatamise ligipääsu TASUTA!


Sihtrühm

 • tegevjuhid ja juhatuse liikmed
 • keskastmejuhid
 • personalijuhid ning -spetsialistid
 • ja paljud teised töösuhete eest vastutavad huvilised.

Teemad

Trefipäeva modereerib Pirkko-Liis Harkmaa

Pildid / - Pirkko-Liis Harkmaa

Pirkko-Liis Harkmaa

Advokaadibüroo Sorainen nõunik ja vandeadvokaat

Pirkko-Liis Harkmaa on tööõiguse asjatundja, kelle jaoks on alati olnud oluline tööõigus ja selle inimlik puude. "Usun, et enamikke tänapäevastes töösuhetes tekkivaid probleeme saab lihtsasti vältida avatud suhtluse ja läbipaistvusega". Pirkko-Liis Harkmaa on alates 2010. aastast kuulunud Chambers Europe’i hinnangul Eestis tööõigust praktiseerivate advokaatide tippu. Oma klientide huvide paremaks mõistmiseks läbis Pirkko-Liis Harkmaa hiljuti Estonian Business Schooli personalijuhtidele mõeldud arenguprogrammi, mis aitas tal paremini aru saada, millised probleemid võivad tekkida kaasaegse personalistrateegia ja talendijuhtimise ühildamisel küllaltki rangete tööseadustega.

Eesti majanduse prognoosid ja väljakutsed 2023-2024

Pildid / - Peeter Raudsepp

Peeter Raudsepp

Peeter Raudsepp, Eesti Konjuktuuriinstituudi direktor

Kommenteeritud majandusülevaate, hetkeseis ja tulevikuprognoosid, annab konverentsipäeva avaettekandes Eesti Konjuktuuriinstituudi direktor Peeter Raudsepp. 

Tööelu 2023-2024 väljakutsed

Pildid / - Kaire SaarepKaire Saarep 

Kaire Saarep, Tööinspektsiooni peadirektor

Kaire Saarep võtab kokku lõppeva aasta tööturul. Samuti toob Kaire Saarep kuulajateni valiku teemadest, mis tööinspektsiooni töölaudadel hetkel aktuaalsed on. Mis on tehtud? Millised on tulemid? Kuhu liigume tulevikus?

Töökiusamine - tunnused, ennetus ja tööandja vastutus

Pildid / - Karina Paatsi

Karina Paatsi

Karina Paatsi, advokaadibüroo COBALT partner ja vandeadvokaat

Töökohal kiusamisel on mitu nägu. See võib olla alandav kohtlemine, ignoreerimine, liigne kontroll, aga võib väljenduda paljudes muudes tegevustes. Kiusamine on psühhosotsiaalsete ohutegur, mis võib mõjutada töötaja vaimset või füüsilist tervist, sealhulgas põhjustada tööstressi ning päädida kutsehaigusega. Ettekande käigus selgitab vandeadvokaat Karina Paatsi, mis on ja mis ei ole töökiusamine,  kuidas saab tööandja ja töökollektiiv ennetada töökiusu ettevõttes ning millised on töötaja õigused ja tööandja vastutus töökiusamise ja sellega kaasnevate tagajärgede korral.

Sagedaseimad vead töösuhte lõpetamisel ning kuidas neid vältida?

Pildid / - Kristi Sild

Kristi Sild

Kristi Sild, advokaadibüroo Lextal partner ja vandeadvokaat

Vaidlused on sageli tingitud teadmatusest ja eksimisest väga lihtsates asjades. Ettekande käigus annab vandeadvokaat Kristi Sild põhjaliku ülevaate töölepingu korralise ja erakorralise lõpetamisega seonduvatest küsimustest. Majanduslik ebakindlus on taas teravalt päevakorrale tõstnud töösuhetega seotud küsimused: lepingu lõpetamise, sh valedel alustel lepingu lõpetamine, aga ka selle sisu- ja vorminõuetega seotud küsimused. Seoses värske kohtupraktikaga räägime, millised on põhilised vead, mida tööandjad teevad ning millised on tööandja kohustused ja riskid. Samuti jagab Kristi Sild head nõu, kuidas tööandja käituma peaks, et vältida nii aja- kui ka ressurssikulukaid vaidlusi. 

Töötamise uus reaalsus: kaugtöö väljakutsed tööandja vaates

Pildid / - Ketlin Peterson 2023

Ketlin Peterson

Ketlin Peterson, advokaadibüroo PwC Legal Eesti vandeadvokaat

Töösuhetes on toimunud täiesti kardinaalsed muutused - töötajal on varasemast kordades suurem paindlikkus nii töö koha, aja kui ka laiemalt töö tegemise osas. Viimase kahe aastaga on saanud selgeks, mis on kaugtöö. Lepingulistes suhetes ja töökorralduse osas ei ole see aga nii lihtne, kui võiks arvata. Oma ettekandes käsitleb vandeadvokaat Ketlin Peterson kaugtööga seonduvaid väljakutseid tööandja vaates.

Kuidas saab tööandja end kaitsta töötaja tööle mitteilmumise või töölepingu töötaja poolt erakorralise lõpetamise puhul? 

Pildid / - Pirkka-Marja Põldvere 113x113

Pirkka-Marja Põldvere

Pirkka-Marja Põldvere, advokaadibüroo LEADELL Pilv partner ja vandeadvokaat

Ettekande käigus analüüsib vandeadvokaat Pirkka-Marja Põldvere viimastel aastatel esile kerkinud problemaatikat, mis puudutab töölepingu erakorralist lõpetamist töötaja poolt (TLS § 91) ning sellega tekkinud kahju hüvitamist tööandjale. Vaatleme, millisel moel ja määral vastutab töötaja tööle mitteasumisel või ette teatamata töölt lahkumisega tekitatud kahju eest, töölt lahkumisel etteteatamata aja eest (muudatused TLS § 100 lg 5 regulatsioonis). Millised on siinkohal soovitused tööandjale ja mida juba ennetavalt teha, et end selliste olukordade eest kaitsta. 

Terviklik töötervishoiuteenus - ennetustegevused ja hinnangud töökeskkonnale

Pildid / - Jaanika Jelistratov_2023

Jaanika Jelistratov

Jaanika Jelistratov, VITS Solution OÜ tegevjuht, töötervishoiuspetsialist ja koolitaja

Töötervishoiuga seotud küsimustes on toimunud märkimisväärsed muudatused, mis panevad tööandjale kohustuse korraldada töötervishoiuteenuse osutamine nii, et sellega koos analüüsitakse ettevõtte töötervishoiu olukorda tervikuna. See tähendab lisaks senisele töötajate tervisekontrolli korraldamisele ka töötervishoiuarsti poolset ettevõtte töötervishoiu olukorra analüüsimist ja ettepanekute tegemist töötingimuste parandamiseks, samuti tööandjate nõustamist töökeskkonna parandamisel ja töötajatele terviseedendamiseks soovituste andmist. Oma ettekandes toob Jaanika Jelistratov välja kõige olulisema, mis käesoleval aastal tervishoiuteenuse valdkonnas on muutunud. Mida peab tööandja töötervishoiuteenuse hanget korraldades või teenust tellides silmas pidama?

Tööandjad ja tehnoloogia - isikuandmete kaitse ja küberturvalisus

Pildid / - Kaia Kuusler

Kaia Kuusler

Kaia Kuusler, advokaadibüroo KPMG Law vandeadvokaat

Info väärkasutuse ja küberrünnakute ohvriks langemine võib puudutada igat isikut, kes oma tegevuses arvutit ja internetti kasutab. Ettekandes räägib vandeadvokaat Kaia Kuusler, kuidas juhendada töötajaid tööandja arvutivõrgus turvaliselt käituma. Samuti annab ta ülevaate sellest, mida peavad tööandjad arvestama töötajate kohta infot kogudes ja avaldades ning nende tööprotsessi jälgides.

Palgad avalikuks - kas eesmärk pühitseb abinõu?

Pildid / - Tambet Toomela

Tambet Toomela

Tambet Toomela, vandeadvokaat, advokadibüroo Eversheds Sutherland Ots & Co partner, tööõiguse ja andmekaitse valdkonna juht

Euroopa Parlament kiitis kevadel heaks palkade avalikustamise direktiivi, mille eesmärk on lihtsustada töötasu võrdlemist ja soolise palgalõhe kaotamist. Sotsiaalministeeriumi andmetel on Eestis suurim sooline palgalõhe Euroopa Liidus, ulatudes Eurostati 2021.a andmetel 20,5%-ni, samal ajal kui ELi keskmine on 12,7%. Direktiivi nõuded hakkavad Eestis kehtima 2026. aastal ning oma ettekandes vaatab Tambet Toomela tulevikku ning analüüsib, milliseid väljakutseid siseriikliku seadusandluse jõustumine endaga kaasa toob. 

Platvormitöö puuduliku õigusliku platvormiga

Pildid / - Indrek Ergma

Indrek Ergma

Indrek Ergma, advokaadibüroo PwC Legal Eesti partner ja vandeadvokaat

Platvormitööst ja selle õiguslikust regulatsioonist: kas tööõigus on ajale jalgu jäämas? Vandeadvokaat Indrek Ergma räägib sellest, kuidas korraldada tööd, mille järgi on nõudmine, aga mille regulatsioon on puudulik. Milliste väljakutsetega peab tööandja võitlema olukorras, kus meie õiguslik regulatsioon on kesine. Kas meil on õppida teiste riikide kogemusest?

Stress ja vaimne tervis

Pildid / - Ingelise Israel 2023.jpg

Ingelise Israel 

Ingelise Israel

 • kuidas tunda ära stressist tingitud vaimse tervise vähenemise märguandeid?
 • mida teha enda heaks? Kuidas end hoida ja oma tassi täita?
 • lihtsad igapäevapraktikad

Aeg ja maht

Tööõiguse Treff toimub 16. novembril 2023, kell 10.00-16.45.
Maht 8 ak. tundi

PÄEVAKAVA

9.30-10.00    Hommikukohv ja registreerumine
9.50-10.00  Moderaatori  tervitus 
10.00-10.25  Eesti majanduse prognoosid ja väljakutsed 2023-2024. Peeter Raudsepp
10.30-11.00  Tööelu 2023-2024 väljakutsed. Kaire Saarep
11.05-11.50  Töökiusamine – tunnused, ennetus ja tööandja vastutus? Karina Paatsi
 
11.50-12.10 PAUS
12.10-12.50       Paralleelettekanne 
Sagedasemad vead töösuhete lõpetamisel ning kuidas neid vältida. Kristi Sild
Töötamise uus reaalsus: kaugtöö väljakutsed tööandja vaates. Ketlin Peterson

12.55-13.40 Paralleelettekanne
Kuidas saab tööandja end kaitsta töötaja tööle mitteilmumise või töölepingu töötaja poolt erakorralise lõpetamise puhul? Pirkka-Marja Põldvere
Terviklik töötervishoiuteenus - ennetustegevused ja hinnangud töökeskkonnale. Jaanika Jelistratov
 
13.40-14.25 LÕUNAPAUS
 
14.25-15.05 Paralleelettekanne 
Töötajad ja tehnoloogia – isikuandmete kaitse ja küberturvalisus. Kaia Kuusler
Palgad avalikuks. Kas eesmärk pühitseb abinõu? Tambet Toomela

15.10-15.50 Platvormitöö puuduliku õigusliku platvormiga. Indrek Ergma
15.55-16.40 Stressist ja väsimusest. Ingelise Israel
16.40-16.45 Trefipäeva lõpetamine

Toimumiskoht

HESTIA HOTEL EUROPA, Paadi 5, 10151 Tallinn.

Treff toimub nii saalis, veebis kui e-õppes!
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel saalis, veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 
 
Veebiülekanne 
Reaalajas toimuva konverentsi ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.
 
E-õpe 
Salvestame koolituse ja saadame Teile 5 tööpäeva jooksul alates konverentsi toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.

Meetodid

 • Kahes paralleelses saalis toimuvad ülipõnevad ettekanded kestvusega 45 minutit.
 • Osalejatel on võimalus valida ettekannete kavast endale meelisloengud. Iga ettekande järgselt saavad osalejad liikuda soovi korral teise saali.
 • NB! Muuda oma koolituspäev täiuslikuks ja kuula konverentsi kõiki ettekandeid! Paralleelsaalides toimuvad ettekanded salvestame! Salvestisi on võimalik soovijatel kuulata lisatasu eest! Hind 49 € + km! Järelkuulamise õigus kehtib 30 päeva alates keskkonda sisenemise parooli saatmisest Addenda OÜ poolt. Salvestised on personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Maksumus

ERIHIND!

Registreerudes trefile kuni 30. septembrini 2023 on konverentsipäeva osalustasu 199 € +km (238,80 €). Kõigile erihinnaga registreerujatele anname kaasa tasuta ligipääsu trefipäeva kõikide ettekannete salvestistele! Salvestiste paketi tavahind 49 € +km (58,80 €).
 
01.10-30.10 on trefi osalustasu 229 € + km (274,80 €) ning hilisematele registreerujatele kehtib hind 279 € + km (334,80 €). 
 
Sõltumata sellest, kas osalete trefil saalis või veebi vahendusel, on Teil võimalus osta 30-päevane konverentsi ettekannete salvestus ehk täiendav järelvaatamine hinnaga 49 € + km (58,80 €). See on suurepärane võimalus osa saada kõikidest trefil toimuvatest ettekannetest!
 
Samuti on võimalik veebis kuulata konverentsipäeva üksikuid ettekandeid. Kuni 30. oktoobrini 2023 on ühe ettekande soodusmaksumus 75 € + km (90,00 €) ning hilisematele registreerujatele 99 € + km (118,80 €). Palun märkige registreerumisel lisainfo lahtrisse, millisel ettekandel Te osaleda soovite!
 
NB! Kõik, kellel puudub võimalus konverentsil saalis osalemiseks või võimalus ettekandeid jälgida reaalajas, saavad lunastada ettekannete salvestiste järelvaatamise õiguse. Salvestiste järelvaatamine on võrdne konverentsil osalemise tasuga. Palume registreerumisel märkida lisainfo lahtrisse, kui soovite koolituse järelvaatamist. Järelvaatamise õigus kehtib 30 päeva alates keskkonda sisenemise parooli saatmisest Addenda OÜ poolt. Ettekannete salvestised on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on salvestiste vaatamine vastavalt kehtivale hinnale ning väljastame sellekohase koolitusarve. 
 
Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!

Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit ning saalis osalejatele on tagatud toitlustus.

Konverentsipäeval on võimalik soetada D`DIFFERENCE tooteid

D`DIFFERENCE on sündinud arstide, biokeemikute ja teadlaste pikaajalise koostöö tulemusena. Meie tooted kuuluvad luksusliku looduskosmeetika kategooriasse, oleme enim auhinnatud kohalik nahahooldussari. D’DIFFERENCE tooted on looduslikud ja VEGAN, aktiivainete rikkad ja lisaainete vabad, annavad nähtavaid tulemusi ja toetavad naha loomulikku rütmi, sertifitseeritud koostisosadega ja dermatoloogiliselt testitud. Meie bränd on Sind toetav ja Sinule loodud koduses Eestis, kasutades kõrgtehnoloogilisi koostisaineid ja maailmatasemel spetsialistide teadmisi.


Tasumine

Trefile registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve.


Loobumine

Tööõiguse treffist loobumisel palume teatada kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva enne treffi toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

 

Pildid / - 2014 Kristina Paal 113x150

Kristina Paal
+372 55 662 741
kristina.paal@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Töölepingu seadus on kättesaadav ka võõrkeeltes

Teadupärast on kõik Eesti Vabariigis kehtivad seadused avaldatud Riigi Teatajas. Interneti leheküljelt www.riigiteataja.ee saab õigusakte otsida pealkirja, akti andja ning  muude parameetrite järgi. Sealjuures on mugav võimalus vaadata lisaks kehtivatele redaktsioonidele nii varasemaid kui ka alles tulevikus kehtima hakkavate õigusaktide versioone. Samuti võimaldab Riigi Teataja ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.