Sisukord

TÖÖÕIGUSE TREFF!

Jaga

Eeltutvustus

Pildid / - 2019_12_03_JUR2

Tööõiguse Treff on tööõiguse valdkonda käsitlev suursündmus, mille käigus toome osalejateni päevakajalise ja laia teemavaliku töösuhete regulatsiooni valdkonnast. Viimase kümnendi jooksul on töösuhtes toimunud täiesti kardinaalsed muutused - töötajal on varasemast kordades suurem paindlikkus nii töö koha, töö aja kui ka laiemalt töö tegemise osas. Trefil võtamegi vaatluse alla, milline on kaasaegne töötamise reaalsus, kuidas seda reguleerib tänane Eesti õigusmaastik. Mida on vaja teada töölepingu sõlmimise, muutmise, lõpetamise ja teiste tööõigusega seonduvate seaduste sätete täitmise kohta. Räägime aktuaalsest töövaidluskomisjoni ning kohtupraktikast ja anname head nõu vaidlustuste vältimiseks!

Esmakordelt toimub kolmes konverentsisaalis paralleelselt kokku 12 ettekannet Eesti vandeadvokaatidelt, advokaatidelt ja tippjuristidelt, kes lühikestes, haaravates ettekannetes keskenduvad kõige olulisemale infole, milleta tööõigusega tegevad spetsialistid hakkama ei saa! 

 • Esindatud on 11 advokaadi- ning õigusbürood, sh 12 vandeadvokaati, advokaati, tippjuristi ning erialaspetsialisti!
 • Kohal on Eesti tööõiguse raskekahurvägi. Ole Sinagi! Tööõiguse Treff 2019 on parim võimalus kohtuda kolleegidega ja teiste tipptegijatega!
 • NB! Muuda oma konverentsipäev täiuslikuks ja saa osa kõikidest toimunud ettekannetest! Paralleelsaalides toimuvad ettekanded salvestame! Salvestisi on võimalik soovijatel kuulata lisatasu eest! Hind 49 eurot +km! Järelkuulamise õigus kehtib 30 päeva alates keskkonda sisenemise parooli saatmisest Addenda OÜ poolt. Salvestised on personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.


Sihtrühm

 • tegevjuhid ja juhatuse liikmed
 • keskastmejuhid
 • personalijuhid ning -spetsialistid
 • ja paljud teised töösuhete eest vastutavad huvilised.

Teemad

Aktuaalset tööõigusest

Pildid / - Meeli Miidla-Vanatalu

Meeli Miidla - Vanatalu

Meeli Miidla - Vanatalu, Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja

Meeli Miidla - Vanatalu toob kuulajateni valiku teemadest, mis tööinspektsiooni töölauadadel hetkel aktuaalsed on. Mis on tehtud? Millised on tulemid? Kuhu liigume tulevikus?

Töötamise uus reaalsus

Pildid / - Indrek Ergma

Indrek Ergma

Indrek Ergma, PWC Legal Eesti vandeadvokaat

Viimase kümnendi jooksul on töösuhtes toimunud täiesti kardinaalsed muutused - töötajal on varasemast kordades suurem paindlikkus nii töö koha, töö aja kui ka laiemalt töö tegemise osas, täielikult on muutunud ka näiteks tehasetöö olemus. Milline on kaasaegne töötamise reaalsus ja millised on tuleviku trendid, millega organisatsioonid peaksid juba täna arvestama?

Töötaja vilepuhumisega seotud töökeskkonna õiguslikud aspektid

Pildid / - Tambet Toomela

Tambet Toomela

Tambet Toomela, vandeadvokaat, advokadibüroo Eversheds Sutherland Ots & Co partner, tööõiguse ja andmekaitse valdkonna juht

Töötaja vilepuhumise instituut on mitme hiljutise päevakajalise juhtumi taustal muutunud aktuaalseks küsimuseks, mille kohta soovivad nii töötajad kui tööandjad selgust ja mõistmist. Õiguslik raamistik vilepuhumise küsimustes on täna nii Eestis kui mujal veel võrdlemisi õhuke, kuid Euroopa Liidu tasandil võeti Euroopa Parlamendi poolt 2019.a. vastu oluline vilepuhuja kaitset reguleeriv direktiivi eelnõu. Ettekandes tulevad käsitlemisele vilepuhumisega seotud õigused ja kohustused nii oleviku kui tuleviku vaates. Samuti analüüsitakse praktilisi näiteid.

Spordikompensatsioonist osalusoptsioonideni - motivatsioonipaketi koostamise juriidilised aspektid

Pildid / - Kaia Kuusler

Kaia Kuusler

Kaia Kuusler, Advokaadibüroo KPMG Law vandeadvokaat

Töötajate ootused motivatsioonipaketile muutuvad pidevalt kõrgemaks. Lisaks erinevatele töötasusüsteemidele kasutatakse nendele ootustele vastamiseks osalusoptsioonide andmist, muid soodustusi, koolitusi, lisapuhkuseid ja paljusid muid väliseid motivaatoreid. Kuidas kajastada motivatsioonipakettides ja töölepingutes töötasusüsteeme ja muid hüvesid selliselt, et need oleks üheselt arusaadavad ega tekitaks vaidlusi? Mida silmas pidada, et motivatsioonipakett oleks kasulik nii töötajale kui ka tööandjale?

Isikuandmete töötlemine töösuhetes ja töötaja privaatsuse tagamine

Pildid / - Liisi Jürgen

Liisi Jürgen

Liisi Jürgen, advokaadibüroo NJORD vandeadvokaat ja partner

Oma ettekandes annab Liisi tööandjale teavet tema õigustest ja kohustustest töötajaga seotud isikuandmete küsimisel, kasutamisel ja säilitamisel. Teemad, mida Liisi käsitleb:
 • tööle kandideerija isikuandmete töötlemine, sh töölesoovijalt andmete küsimine, lepingueelsed läbirääkimised.
 • töötaja isikuandmete töötlemine, sh informatsiooni küsimine töösuhte kehtivuse ajal, töötajalt saadud andmete kasutamine töösuhtes - milliseid andmeid peamiselt töödeldakse? E-kirjade, telefoniväljavõtete ja arvuti kasutamise jälgimine – kas ja kuidas tohib?
 • töötaja isikuandmete töötlemine pärast töösuhte lõppemist, sh töötaja kohta kogutud andmete säilitamine, endise töötaja kohta informatsiooni edastamine teistele tööandjatele.
 • tööandja vastutus andmekaitse nõuete rikkumise eest.

Kodukontori maksuprobleemid ning töökeskkonna nõuetest tulenevad tööandja kohustused ja vastutus

Pildid / - Evelin Liivamagi

Evelyn Liivamägi

Pildid / - Jaanika Jelistratov

Jaanika Jelistratov

Evelyn Liivamägi, Maksu- ja Tolliametist ning Jaanika Jelistratov, VITS tegevjuht

Nutiseadmete areng on loonud võimaluse, kus kontoris töötamine pole juba ammu vajalik. Kodukontor on muutunud päev-päevalt populaarsemaks ning tööandjal on oluline tunda sellega kaasnevaid maksuriske. Kuid mitte ainult! Tööinspektsiooni seisukoht, mille järgi kaasneb kodukontori võimaldamisega tööandjal sama vastutus, mis kontoris, on paljudele uudiseks ja üllatuseks. Oma ettekandes vaatlevad Evelyn ja Jaanika, kuidas töötajatega kaugtöö kokkulepet sõlmides peetakse kinni maksu ning töötervishoiu ja -ohutuse nõuetest, mille eest vastutab tööandja?

Tulemustasud, preemiad ja boonused - kuidas neid kehtestada?

Pildid / - Karina Paatsi

Karina Paatsi

Karina Paatsi, advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat ja partner

Näeme praktikas üha rohkem kokkuleppeid ja tööandja ühepoolseid korraldusi, kus lisaks fikseeritud töötasule saab töötaja tasu ka mingite muude näitajate, nt töötaja enda või ettevõtte tulemuse alusel. Mis on lubatud ja mis keelatud? Karina tutvustab tänaseks tekkinud kohtupraktikat ja pöörab tähelepanu vigadele, mida vältida.

 Piiriülesed töösuhted Euroopa Liidus

Pildid / - Gretta_Oltjer-Timberg

Gretta Oltjer-Timberg

Gretta Oltjer - Timberg, advokaadibüroo Cuesta partner

Peale Euroopa Liiduga ühinemist on eestlastel võimalik liikuda ühest liikmesriigist teise ning isegi elada ühes riigis, kuid töötada teises. Samuti on Eesti tööandjatel kasvanud vajadus töötajate lähetamiseks teise liikmesriiki tööülesannete täitmiseks. Töötajat lähetanud ettevõte eelistab reeglina kohaldada töösuhtele oma riigi tööõiguse sätteid, saavutades selliselt eeldatavasti ka teatava konkurentsieelise. Samas ei pruugi asukohariik olla huvitatud sellest, et nende tööturul töötab isikuid, kes ei allu nende tööõiguse regulatsioonile. Gretta selgitab oma ettekandes, millise riigi õigus kohaldub piiriülesele töösuhetele ning millised peavad olema minimaalsed töötingimused piiriüleste töölepingute puhul.

Tervisekahju hüvitamine tööõigusalases kohtuvaidluses

Pildid / - Kadri Härginen_2019_veebifoto (5)

Kadri Härginen

Kadri Härginen, advokaadibüroo Sorainen advokaat

Kas ja millal peab tööandja hüvitama töötajale tervisekahjud? Kohustused ja vastutus. Oma ettekandes räägib Kadri töövaidluse näitest, mis puudutas töötaja nõuet tööandja vastu seoses tervisekahjuga. Millised olid õppetunnid tööandjale ja kuidas lõppes?

Summeeritud tööaeg

Pildid / - Elena Lass

Elena Lass

Elena Lass, Kaarma & Kaldvee jurist

Summeeritud tööaja nüansside mõistmine tekitab paljudele raskusi ning selle aspektide üle on vaieldud ka kohtutes. Ettekande käigus vaatame üle summeeritud tööajaga töötamise regulatsiooni keerukamad momendid ning käsitleme asjakohast kohtupraktikat ning tõlgendusraskusi.

Juhatuse liikme leping. Millal, kellega ja kuidas?

Pildid / - Pirkka-Marja Põldvere 113x113

Pirkka-Marja Põldvere

Pirkka-Marja Põldvere, advokaadibüroo LEADELL Pilv vandeadvokaat ja partner

Juhatuse liige ei saa oma kohustusi täita töölepingu alusel, selle välistab töölepingu seadus. Aga milline on korrektne juhatuse liikme leping ning mis on selle erisused töölepingust, ning kas on võimalik korraga olla kahes rollis, seda Pirkka-Marja oma ettekandes analüüsibki.

Töövaidluste lahendamine Töövaidluskomisjonis

Pildid / - Nelli Loomets

Nelli Loomets

Nelli Loomets, Eesti Ametiühingute Keskliidu jurist

Milliseid tööõigusega seotud küsimusi lahendab töövaidluskomisjon? Vaidlustamise tähtajad ja vaidlustamise kiirus. Milliseid otsuseid teeb Töövaidluskomisjon? 

Milliseid vigu tehakse kõige sagedamini töösuhte lõpetamisel ning kuidas neid vältida?

Pildid / - Kristi Sild

Kristi Sild

Kristi Sild, advokaadibüroo Lextal partner ja vandeadvokaat

Vaidlused on sageli tingitud teadmatusest ja ekimisest väga lihtsates asjades. Oma ettekandes toob Kristi välja töösuhte lõpetamise põhilised vead, mida tööandjad teevad. Samuti jagab Kristi head nõu, kuidas tööandja käituma peaks, et vältida nii aja- kui ka ressurssikulukaid vaidlusi.


Aeg ja maht

3. detsember 2019 kell 10.00– 16.15.

PÄEVAKAVA

Alustame avaettekannetega ühissaalis, millele järgneb jagunemine töötubadesse.

09.30 - 09.55      Registreerimine ja hommikukohv

10.00 - 10.05      Avasõnavõtt päeva juhilt

10.05 - 10.25      Aktuaalset tööõigusest. Meeli Miidla – Vanatalu, Tööinspektsioon

10.25 - 11.10      Töötamise uus reaalsus. Indrek Ergma, AB PWC Legal

11.10 - 11.55      Töötaja vilepuhumisega seotud töökeskkonna õiguslikud aspektid. Tambet Toomela, AB Eversheds Sutherland Ots & Co

11.55 - 12.40      Lõuna

 

SAAL NR 5

SAAL NR 6

SAAL NR 7

12.40-13.25

Spordikompensatsioonist osalusoptsioonideni – motivatsioonipaketi koostamise juriidilised aspektid.

Kaia Kuusler, 
AB KPMG Baltics

Isikuandmete töötlemine töösuhetes ja töötaja privaatsuse tagamine.

Liisi Jürgen,
AB Njord

 

Kodukontori maksuprobleemid ning töökeskkonna nõuetest tulenevad tööandja kohustused ja vastutus.

Evelyn Liivamägi, EMTA ja
Jaanika Jelistratov, 
VITS

13.35-14.20

Tulemustasud, preemiad ja boonused – kuidas neid kehtestada.

Karina Paatsi, 
AB Cobalt

Piiriülesed töösuhted Euroopa Liidus.

Gretta Oltjer – Timberg,
AB Cuesta

Tervisekahju hüvitamine tööõigusalases kohtuvaidluses.

Kadri Härginen,
AB Sorainen

14.20 - 14.40  Pealelõunane kohvipaus

14.40-15.25

Summeeritud tööaeg.

Elena Lass, 
AB Kaarma & Kaldvee

 

Juhatuse liikme leping. Millal, kellega ja kuidas?

Pirkka-Marja Põldvere,
AB LEADELL Pilv

Töövaidluste lahendamine Töövaidluskomisjonis.

Nelli Loomets,
Eesti Ametiühingute Keskliit

15.30 - 16.15     Milliseid vigu tehakse kõige sagedamini töösuhte lõpetamisel ning kuidas neid vältida? Kristi Sild, AB Lextal

16.15 - 16.20                      Trefipäeva lõpetamine

16.30                    Ühine filmivaatamine “Charlie inglid” (seansi kestus 1 h 59 min)


Toimumiskoht

COCA-COLA PLAZA, Hobujaama 5, 10151 Tallinn.
Koolitusele pääseb kino Hobujaama tänava poolsest uksest!
NB! Parkimine Ahtri 3 Europarklas, päev 3,50 €.


Meetodid

 • Kolmes paralleelses ruumis toimuvad ülipõnevad ettekanded kestvusega 45 minutit.
 • Osalejatel on võimalus valida ettekannete kavast endale meelisloengud. Iga ettekande järgselt saavad osalejad liikuda soovi korral teise saali.
 • NB! Muuda oma koolituspäev täiuslikuks ja kuula konverentsi kõiki ettekandeid! Paralleelsaalides toimuvad ettekanded salvestame! Salvestisi on võimalik soovijatel kuulata lisatasu eest! Hind 49 € + km! Järelkuulamise õigus kehtib 30 päeva alates keskkonda sisenemise parooli saatmisest Addenda OÜ poolt. Salvestised on personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.
 • Päeva lõpetame ühise filmivaatamisega!

NB! Paralleelsaalides toimuvad ettekanded salvestame! Salvestisi on võimalik soovijatel kuulata lisatasu eest! Hind 49 € + km! Järelkuulamise õigus kehtib 30 päeva alates keskkonda sisenemise parooli saatmisest Addenda OÜ poolt. Salvestised on personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.


Maksumus

osalemine paralleelsaalides toimuvate ettekannete salvestisteta 229 € + km.
Osalemine, sh paralleelsaalides toimuvate ettekannete salvestised 278 € + km.

NB! Ettekannete järelkuulamise õigus kehtib 30 päeva alates keskkonda sisenemise parooli saatmisest Addenda OÜ poolt. Salvestised on personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!

 


Maksumus sisaldab

Asjalikke ettekandeid, elektroonilisi õppematerjale, toitlustust ning filmi vaatamist!


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve. Avalikule sektorile genereerime paralleelselt nii pdf kui ka e-arve. 


Loobumine

Tööõiguse treffist loobumisel palume teatada kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva enne treffi toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

 

Pildid / - 2014 Kristina Paal 113x150

Kristina Paal
+372 55 662 741
kristina.paal@addenda.ee

 


Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Töölepingu seadus on kättesaadav ka võõrkeeltes

Teadupärast on kõik Eesti Vabariigis kehtivad seadused avaldatud Riigi Teatajas. Interneti leheküljelt www.riigiteataja.ee saab õigusakte otsida pealkirja, akti andja ning  muude parameetrite järgi. Sealjuures on mugav võimalus vaadata lisaks kehtivatele redaktsioonidele nii varasemaid kui ka alles tulevikus kehtima hakkavate õigusaktide versioone. Samuti võimaldab Riigi Teataja ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.