Sisukord

TÖÖÕIGUSE TREFF 2020

Registreeri koolitusele
Jaga

 

ESMAKORDSELT KANNAME TREFFI ÜLE KA VEEBIS!

Veebiülekanne – on reaalajas saalis nr 1 toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Veebiülekandel osalejad saavad koolitusel aktiivselt osaleda! Saalis nr 2 toimuvad ettekanded salvestame ning saadame need osalejatele 30 järelkuulamiseks.

Registreerumisel koolitusele palume Teil teha valik, kas osalete koolitusel saalis või veebiülekande vahendusel.


Eeltutvustus

Tööõiguse Treff on tööõiguse valdkonda käsitlev suursündmus, mille käigus toome osalejateni päevakajalise ja laia teemavaliku töösuhete regulatsiooni valdkonnast. 
Kevadine koroonakriis mõjutas töösuhteid pea kõikides ettevõtetes ning töösuhted on läbi teinud kardinaalsed muutused - muutunud on arusaam nii töö koha, töö aja kui ka laiemalt töö tegemise osas. Ettevõtted on töölepingud viinud vastavusse turu oludega ning leidnud lahendusi lepinguliste suhete jätkamiseks, kui TLS § 35 (töötasu maksmine töö mitteandmisel) ja § 37 (töötasu vähendamine) enam rakendada ei saa. 

Trefil võtamegi vaatluse alla, milline on kaasaegne töötamise reaalsus, kuidas seda reguleerib tänane Eesti õigusmaastik. Mida on vaja teada töölepingu sõlmimise, muutmise, lõpetamise ja teiste tööõigusega seonduvate seaduste sätete täitmise kohta. Räägime aktuaalsest töövaidluskomisjoni ning kohtupraktikast ja anname head nõu vaidlustuste vältimiseks!

Treff toimub kahes konverentsisaalis paralleelselt kokku 12 ettekannet Eesti vandeadvokaatidelt, advokaatidelt ja tippjuristidelt, kes lühikestes, haaravates ettekannetes keskenduvad kõige olulisemale infole, milleta tööõigusega tegevad spetsialistid hakkama ei saa! 

 • esindatud on tuntuimad tööõigusega tegelevad spetsialistid: vandeadvokaadid, advokaadid, tippjuristid ning erialaspetsialistid
 • kohal on Eesti tööõiguse raskekahurvägi
 • tööõiguse Treff 2020 on parim võimalus kohtuda kolleegidega ja teiste tipptegijatega

NB! Muuda oma konverentsipäev täiuslikuks ja saa osa kõikidest toimunud ettekannetest! Paralleelsaalides toimuvad ettekanded salvestame! Järelkuulamise õigus kehtib 30 päeva alates keskkonda sisenemise parooli saatmisest Addenda OÜ poolt. Salvestised on personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.


Eesmärk

Anname ülevaate, milline on tänane Eesti õigusmaastik töösuhete valdkonnas.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • millised on tööandja võimalused töölepingu muutmiseks
 • millised on töölepingu lõpetamise oluliseimad probleemkohad

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

NB! Tagamaks teemade aktuaalsuse ja päevakajalisuse avalikustame koolituse täpsed teemad ja päevakava hiljemalt 10. septembril 2020! Samuti on täiendamisel esinejate nimistu!


Sihtrühm

 • tegevjuhid ja juhatuse liikmed
 • keskastmejuhid
 • personalijuhid ning -spetsialistid
 • ja paljud teised töösuhete eest vastutavad huvilised

Teemad

Konverentsipäeva juhatab sisse ja modereerib

Pildid / - Indrek Ergma

Indrek Ergma, vandeadvokaat, advokaadibüroo PWC Legal ühinguõiguse ja tööõiguse valdkonna juht

Indrek alustas oma erialast karjääri 1996. aastal ja on selle aja jooksul töötanud Baltikumi juhtivates büroodes nagu näiteks Sorainen ja Glimstedt, kus ta tegeles peamiselt erinevate tööõiguse ning ühinguõiguse nõustamise küsimustega. 
Tööõiguse valdkonnas on Chambers’i 2012 edetabel paigutanud Indreku tipptasemel ekspertide gruppi, hinnates kõrgelt tema läbirääkimisoskusi ja põhjalikke teadmisi oma valdkonnast. Indrekul on ulatuslik kogemus töövaidlustes ning töölepingute muutmisega ja lõpetamisega seotud läbirääkimistes. Ta on nõustanud kollektiivseid töölepingu lõpetamisi ja juhtinud mitmeid keerulisi töösuhetega seotud õiguslikke auditeid. Indrek omab suurt kogemust töötajate motivatsioonisüsteemide väljatöötamisel ning tööandjate nõustamisel ettevõtte üleminekul.

Eriolukorra kogemus: millised õppetunnid omandasime ja kuidas vaatame tulevikku?

Pildid / - Meeli Miidla-Vanatalu

Meeli Miidla - Vanatalu, Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja

Avaettekandes võtame kokku lõppeva aasta tööturul ning vaatame tulevikku!

Kriisi mõjud tööturule ja palkadele

Pildid / - Kadri Seeder

Kadri Seeder, Palgainfo Agentuuri juht

Kevadel puhkenud tervisekriis avaldas olulist mõju nii tööturule kui ka palkadele: kahekümne aasta kõrgeimad hõivenäitajad asendusid kiirelt suureneva töötute armeega ning senine tempokas palgakasv pöördus mitmetel tegevusaladel langusele. Milline oli kriisi mõju tööturule ja palkadele erinevates sektorites, kuidas muutus tööandjate ja töötajate tööturukäitumine ja meeleolud, mida tõi kaasa laialdane kaugtöö rakendamine ning millised on prognoosid lähitulevikuks, sellest räägib statistika ja värskete küsitluste tulemuste põhjal Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder. 

Koondamine aastal 2020 - praktilised nõuanded ja elulised näited

Pildid / - Kristi Sild

Kristi Sild, advokaadibüroo Lextal partner ja vandeadvokaat

Koondamiste arv on sel aastal tõusuteel. Kristi Silla ettekandes käsitletakse praktilisi probleeme, mis koondamiste läbiviimisel on tõusetunud. Eluliste näidete pinnalt saab teada, kuidas neid probleeme ennetada ja lahendada. Ettekanne puudutab nii individuaalseid kui kollektiivseid koondamisi.

Töölepingu lõpetamine katseajal 

Pildid / - Pirkka-Marja Põldvere 113x113

Pirkka-Marja Põldvere, advokaadibüroo LEADELL Pilv vandeadvokaat ja partner

Kõik tööandjad teavad, et katseajal on lihtsam töötajat lahti lasta. Kas katseaeg annab ikka tööandjale täiesti vabad käed? Kas koroonakriisi valguses saame esmalt ilma probleemideta vabaneda katseajaga töötajale palga maksmisest? Neid ja teisi katseajal töölepingu lõpetamisega seotud küsimusi lahkab LEADELL Pilv vandeadvokaat ja partner Pirkka-Marja Põldvere.

Töö distantsilt: töö korraldus, töökeskkond ja küberturvalisus 

Pildid / - Kaia Kuusler

Pildid / - Mihkel Kukk

Kaia Kuusler, advokaadibüroo KPMG Law vandeadvokaat ja Mihkel Kukk, KPMG Baltics küberturvalisuse teenuse juht

Ettekandes räägime  töötaja ja tööandja kokkulepetest seoses kaugtöö korraldamisega – kuidas leppida kaugtöö tegemine kokku töölepingus ning mida sätestada töökorralduse reeglites; samuti mida peaks tööandja teadma töötaja kodusest töökeskkonnast ning millises ulatuses tööandja töötaja koduste töötingimuste eest vastutab. Ettekande olulise osa moodustab küberturvalisuseteema: millised on kaugtööga seotud IT-riskid ning sellest, milliseid meetmeid peaksid tööandjad kasutusele võtma, et tagada küberturvalisus distantsilt töötamisel.

Välismaalaste töötamine Eestis 

Pildid / - Jaanika Reilik Bakhoff

Jaanika Reilik-Bakhoff, advokaadibüroo LMP advokaat

Ettekandes räägitakse, millisel alusel saab välismaalane Eestis töötada ning millised on enim levinud vale arusaamad välismaalaste tööle vormistamisel. Advokaat toob praktilisi näiteid, kuidas tööd korraldada edukalt regulaarselt lühiajalise töötamise registreerimise kaudu ning kuidas toimida, kui soovitakse siiski elamisloaga välismaalane tööle saada. Ettekandes käsitletakse ka usaldusväärse ettevõtja mõistet ning kuidas näeb välja praktikas selle rakendamine, millele võiks ettevõtjad tähelepanu pöörata. Põgusalt peatutakse ka seaduses sätestatud välismaalastega sõlmitaval lepinguvormil (tööleping vs võlaõiguslik leping). 

Kõik oluline puhkustest

Pildid / - Birje Kalmus

Birje Kalmus, advokaadibüroo LMP advokaat

Ettekandes annab Birje ülevaate puhkusest ja sellega seonduvast – käsitleb erinevaid puhkuse liike, puhkuse kestvust, puhkuse andmise eelduseid ja puhkuse andmise korda, seda nii puhkuste ajakava olemasolu kui ka selle puudumise korral. Lisaks käsitleb Birje ettekandes ka puhkuse katkestamise, edasilükkamise ning aegumisega seonduvat.

Töötasu maksmine ning töötasu vähendamine töö mitteandmisel – kuidas õigesti rakendada TLS § 35 ja § 37?  

Pildid / - Elena Lass

Elena Lass, Kaarma & Kaldvee jurist

Ettekandes anname ülevaate Tööinspektsiooni ja eesti Advokatuuri tõlgendustest TLS § 35 ja § 37 rakendamisel. Keskendume teemadele 
 • Keskmise töötasu arvutamine ja maksmine
 • arvutamise aluseks olevad kuud ja tasud
 • keskmise töötasu arvutamine, kui töötaja on töötanud tööandja juures lühikest aega
 • keskmise töötasu arvutamine, kui töötajale ei ole pikka aega töötasu makstud
 • keskmise töötasu maksmine tööpäevapõhiselt, tunnipõhiselt

Praktilised näpunäited isikuandmete kaitsmiseks 

Pildid / - Liisi Jürgen

Liisi Jürgen, advokaadibüroo NJORD vandeadvokaat ja partner

Isikuandmed vajavad kaitset. Meeles tuleb pidada, et dokument ei ole piisav kaitse. Oluline on teadlikkus ja õige tegutsemine. Koolitus annab ülevaate praktilistest sammudest, kuidas ettevõte või muu asutus peab oma töötajaid ette valmistama, et nii töötajate kui klientide isikuandmed oleksid tegelikkuses ka kaitstud. Selgitatakse lahti, mida tähendavad „asjakohased tehnilised ja organisatoorsed meetmed“ isikuandmete kaitsel. Käiakse läbi koos selgitustega konkreetne tegevuste nimekiri, mis ettevõte peab tegema, et ettevõte vastaks õigusaktides ettenähtud tingimustele.

Töötaja vilepuhumise kaitse 

Pildid / - Erika Tuvike

Erika Tuvike, jurist, advokadibüroo Eversheds Sutherland Ots & Co partner

Töötaja vilepuhumise kaitse on eelmisel aastal vastuvõetud EL direktiivi valguses tegemas läbi suuri muutusi. Käesoleval ajal valmistatakse direktiivi ülevõtmiseks ette siseriiklikku seaduseelnõud. Ettekandes käsitletakse täpsemalt, milleks kohustab direktiiv ja kuidas plaanitakse Eestis töötajat lohkulöömise korral kaitsta. 

Tööleping - kas alati ainus võimalik leping töötajaga? 

Pildid / - Karina Paatsi

Karina Paatsi, advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat ja partner

Töösuhted lähevad päev-päevalt paindlikumaks – üha enam hindavad tööandjad pigem töö tulemust kui kontoris istutud töötunde ning töötajadki soovivad enam vabadust tööpäeva sees. Ettekande raames selgitab Karina, milliseid lepinguid saab füüsiliste isikutega sõlmida ning millega peab ühing arvestama, kui teenust soovitakse osutada läbi osaühingu.


Aeg ja maht

Koolitus toimub 5. novembril 2020 kell 10.0016.45 
Päeva lõpetame ühise filmivaatamisega. Filmivaliku täpsustame 2 nädalat enne trefi toimumist.

AJAKAVA

10.00 - 10.05     Moderaatori sissejuhatus
10.05 - 10.50     Eriolukorra kogemus: millised õppetunnid omandasime ja kuidas vaatame tulevikku? Meeli Miidla- Vanatalu
10.55 - 11.40     Kriisi mõjud tööturule ja palkadele. Kadri Seeder
11.40 - 12.20     Lõuna

 

I saal

II saal

12.20 - 13.05

Töölepingu lõpetamine katseajal.
Pirkka-Marja Põldvere

Tööleping - kas alati ainus võimalik leping töötajaga?
Karina Paatsi

13.15 - 14.00

Koondamine 2020 – praktilised nõuanded ja elulised näited.
Kristi Sild

Välismaalaste töötamine Eestis.
Jaanika Reilik - Bakhoff

14.00 - 14.20     kohvipaus

14.20 - 15.05

Keskmise töötasu arvutamine ja maksmine.
Elena Lass

Praktilised näpunäited isikuandmete kaitsmiseks.
Liisi Jürgen

15.05 – 15.50

Kõik oluline puhkustest.
Birje Kalmus

Millised nõuded toob kaasa vilepuhumise direktiiv.
Erika Tuvike

16.00 - 16.40      Töö distantsilt: töö korraldus, töökeskkond ning küberturvalisus. Kaia Kuusler ja Mihkel Kukk

16.45 Konverentsipäeva lõpetamine 


Toimumiskoht

COCA-COLA PLAZA, Hobujaama 5, 10151 Tallinn.
Koolitusele pääseb kino Hobujaama tänava poolsest uksest!
NB! Parkimine Ahtri 3 Europarklas, päev 3,50 €.

Konverents toimub saalis, kuid huvilistel on võimalus jälgida saalist nr 1 otseülekannet veebis! Saalis nr 2 toimuvad ettekanded salvestame ning saadame need veebikuulajatele tasuta kuni 30 päevaseks järelvaatamiseks. 
 
Registreerumisel koolitusele palume Teil teha valik, kas osalete koolitusel saalis või veebiülekande vahendusel. Lingi veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 h enne koolituse toimumist!

Meetodid

 • kahes paralleelses ruumis toimuvad ülipõnevad ettekanded kestvusega 45 minutit
 • osalejatel on võimalus valida ettekannete kavast endale meelisloengud, iga ettekande järgselt saavad osalejad liikuda soovi korral teise saali
 • paralleelsaalides toimuvad ettekanded salvestame ning salvestisi on võimalik soovijatel järelkuulata
 • päeva lõpetame ühise filmivaatamisega

Maksumus

Registreerides kuni 25. septembrini 2020 kehtib erihind 179 € + km (214,80 €)!

26. september – 5. oktoober kehtib hind 199 € + km (238,80 €).
6. oktoober – 22. oktoober kehtib hind 209 € + km (250,80 €).
Hiljem tavahind 249 € + km (298,80 €). 

NB! Taaskord salvestame paralleelsaalides toimuvad ettekanded. Järelkuulamise õigus kehtib 30 päeva alates keskkonda sisenemise parooli saatmisest Addenda OÜ poolt. Salvestised on personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele. 

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Asjalikke ettekandeid, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit, toitlustust ning filmi vaatamist!


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve. Addenda OÜ väljastab e-arve kohuslastele seadusega vastava arve 24 tunni jooksul e-arvete keskkonda.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

 

Pildid / - 2014 Kristina Paal 113x150

Kristina Paal
+372 55 662 741
kristina.paal@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - ETÜ 2013 garantii

Kuna pärast ehitusseadustiku jõustumist seadusest enam ehitisele garantiid ei tulene (jättes kõrvale tarbijale ehitatava eramuga seonduva nõuete esitamise lihtsustatud korra), siis on viimastel aastatel järjest aktuaalsemaks muutunud garantii küsimused. Ka garantiid käsitlevaid vaidlusi on praktikas märkimisväärselt rohkem. ETÜ 2013 garantii regulatsioon kehtib siis, kui ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.