Sisukord

Hankenädal 2021! Vaidluses sünnib tõde, arutelus lahendus!

Jaga

Eeltutvustus

Lõppev aasta kujundas ringi koolitusmaastiku ja võimalused uue info ja teadmiste omandamiseks. Hankenädal 2021 on Teile varasemast tuntud riigihangete eksklusiivümarlaud, kus kohtuvad hankijad, pakkujad, seaduseloojad, vandeadvokaadid ja advokaadid. Eksklusiivsel ning intrigeerival hankenädalal toome Teieni iga päev ühe põletava hanketeema, mille osas analüüsivad vaidlustuskomisjoni ja kohtupraktikat, arutlevad ning jagavad selgitusi ja vastavad Teie küsimustele tuntud hankeeksperdid. 

Hankenädal 2021 toimub veebis. Teil on võimalus töökohalt lahkumata nädala jooksul iga päev osaleda aktiivsel arutelul. Üks arutelu igal tööpäeval annab Teile suurepärase võimaluse täita oma igapäevaseid töökohustusi, kui 90 minutiks lülitada telefon välja, sulgeda oma e-post ja osaleda online nii sõnas kui pildis aktuaalsete hankeküsimuste lahendamisel! Juhul, kui Te aga reaalajas toimuvatel aruteludel osaleda ei saa, siis kogu hankenädala arutelud me salvestame ning neid on võimalik 30 päeva jooksul Teile sobival ajal järele vaadata. 

 

Eesmärk

Hankenädal 2021 eesmärk on analüüsida ja arutleda põnevaid ja päevakajalisi hankeküsimusi!

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

  • teab riigihangete seaduse rakendamise probleemküsimusi ja oskab hangete läbiviimisel arvestada seaduselooja mõtet ja tahet
  • tunneb riigihangete reaalset praktikat hankija ja pakkuja poolt vaadatuna
  • oskab tõlgendada riigihangete praktikat ning väldib pikki ja kulukaid hankevaidlusi

Sihtrühm

Aktiivsed hankijad ja pakkujad:

  • riigi- ja KOV vastutavad juhid, hankespetsialistid, juristid ning teised hankeid läbiviivate ettevõtete esindajad
  • avalik-õiguslike institutsioonide spetsialistid, kes puutuvad kokku riigihangete korraldamisega
  • aktiivsed pakkujad, nii tippjuhid kui ka spetsialistid
  • juristid, kes tegelevad hankealase nõustamise ja hankevaidluste lahendamisega
  • audiitorid, kes auditeerivad riigihangete valdkonnas
  • EL projektide koordinaatorid, kellel on vajadus hanke korras osta kaupu ja teenuseid
  • ja paljud teised huvilised

Teemad

2020. aasta olulisemad hankelahendid vaidlustuskomisjoni ja kohtute praktikast

Pildid / - Kadri Härginen_2019_veebifoto (5)

Pildid / - Mario Sõrm, 2020

Kadri Härginen, advokaadibüroo Sorainen advokaat ja Mario Sõrm, advokaadibüroo Sorainen jurist

Võtame vaatluse alla ja analüüsime nii hankija kui ka pakkuja jaoks 2020. aasta olulisemaid vaidlustuskomisjoni ja kohtute lahendeid hankeküsimustes. 

 

Kadri Härginen on advokaadibüroo Sorainen advokaat ning Tartu Ülikooli riigihankeõiguse õppejõud. Kadri Härginenil on märkimisväärne hangete planeerimise ja läbiviimise kogemus. Lisaks praktilisele hankealase kogemusele on Kadri Härginen rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonnas töötades vastutanud ka riigihangete poliitika kujundamise ning eelnõude väljatöötamise eest, sh osalenud ettepanekute tegemises seadusemuudatusteks riigihankeõiguse vallas.

 

Mario Sõrm on advokaadibüroo Sorainen jurist, kes eelnevalt omab töökogemust mitmel erineval töökohal avalikust sektorist ning on olnud nõukogu liige erinevates riigiettevõtetes. Mario Sõrm on aktiivselt panustanud seadusloomesse. Lisaks konkurentsiseadusele on Mario Sõrm kehtiva riigihangete seaduse üks autoritest. Kuni käesoleva aasta märtsini töötas Mario Sõrm rahandusministeeriumis riigihangete ning riigiabi osakonna nõunikuna suheldes ja nõustades igapäevaselt hankeküsimustes nii hakijaid kui ka pakkujaid, kuulates ja analüüsides erinevate osapoolte ja huvirühmade ettepanekuid riigihangete seaduse muutmiseks.

Pakkumuse vastavuse kontrolliga seotud rõõmud ja mured

Pildid / - Kristina Laarmaa

 

Pildid / - Kristjan Piirsalu

 

Kristina Laarmaa, advokaadibüroo Laarmaa vandeadvokaat ning Kristjan Piirsalu, RB Rail AS hankeosakonna juht

Räägime vaidlustuspraktika ja praktilise kogemuse näidete pinnalt, millised raskused on tekkinud pakkumuse vastavuse kontrollimisel, kui kaugele ulatub hankija kohustus sisulise kontrolli teostamiseks, millal on puudused pakkumuses selgituste kaudu kõrvaldatavad, kuidas eristada alapakkumuse kontrolli pakkumuse vastavuse kontrollist ning kuidas eristada pakkumuse vastavustingimusi lepingutingimustest.

 
Kristina Laarmaa on enam kui 15-aastase kogemusega vandeadvokaaat, riigihangete ja kohtuvaidluste ekspert. Kristina Laarmaal on silmapaistvad kogemused ja teadmised ehituse, kinnisvara ja transpordi valdkondaded olles nõustanud kliente nii tehnoparkide ja muude tööstushoonete rajamise kui ka kaubanduskeskuste võõrandamise ja arendamise projektides. Samuti on KristinaLaarmaa palju nõustanud ja klientide huve esindanud struktuuritoetustest rahastatavates projektides, sh struktuuritoetuste tagasinõuetes. 
Kristina Laarmaa on riigihangete seaduse kommenteeritud väljaande üks autoritest.

 

Kristjan Piirsalu on RB Rail AS hankeosakonna juht. Kristjan omab laiaulatuslikku hangete läbiviimise ja juhtimise kogemust. Ta on multimiljoni euro väärtusega hangete juhtimise ja läbiviimisega eelnevalt tegelenud nii Inglismaal raudteeinfrastruktuuri sektoris kui Eestis energiasektoris. Praegusel ajal juhib Kristjan Piirsalu Rail Baltica projekti koordinaatorettevõttes RB Rail AS hangete osakonda. Tal on kogemus keerukate ja prioriteetsete infrastruktuuriprojektide läbiviimiseks tarvilike hangete läbiviimisel ning projektide koguväärtus, milles ta hangete alal osalenud on, ulatub miljarditesse eurodesse. Sealhulgas, suurima hanke väärtus, mille läbiviimises Kristjan Piirsalu on osalenud, oli ligikaudu 1.6 miljardit inglise naela. Ta on instituudi The Chartered Institute of Procurement & Supply täisliige.

Ristsubsideerimine ja põhjendamatult madal maksumus

Pildid / - Rauno Klemm

Pildid / - Arne Ots

Rauno Klemm ja Arne Ots, advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaadid

Arutelu käigus vaatlevad vandeadvokaadid süvitsi ristsubsideerimise ja alapakkumustega seonduvat vaidlustuskomisjoni ja kohtupraktikat ning õiguslikke küsimusi. Riigihangete seadus ei sätesta ristsubsideerimise keeldu. Kui hankija ei ole selgesõnaliselt keelanud ristsubsideerimist, siis võib pakkuja mõnda teenust ka tasuta pakkuda. Kuidas alapakkumusi ära tunda, milline on kontrollimenetluse ulatus ja osapoolte kohustused, kuidas jaguneb tõendamiskoormus, milline on hankija kaalutlusõiguse ulatus pakkumuse tagasilükkamisel või edukaks tunnistamisel, kuidas kaitsta hankija otsuseid vaidlustusmenetluses. Samuti analüüsitakse teemat ka pakkuja vaatevinklist ehk kuidas vältida oma pakkumuse tagasilükkamist ning kuidas vaidlustada konkurendi ebamõistlikult soodsat maksumust. 

 

Vandeadvokaat Arne Ots on üks Eesti juhtivaid kohtupraktikuid ja riigihangete valdkonna spetsialiste. Ta on läbi aastate nõustanud hankijaid ja ettevõtjaid riigihangete läbiviimisel ja vaidluste lahendamisel ning korraldanud arvukaid valdkonda puudutavaid koolitusi paljudele äriühingutele energia-, ehitus-, IT- ja meditsiinisektoris. Peale riigihangete nõustab Arne  Ots kliente kohtuvaidlustes, pankrotiprotsessides, rahvusvahelistes arbitraaživaidlustes Eestis ja välismaal, tööõiguslikes küsimustes ning majanduskuritegude menetlemisel.

 

Vandeadvokaat Rauno Klemmil on ulatuslik kogemus riigihangete valdkonnas. Rauno Klemm on nõustanud kliente hangete korraldamisel ja hangetel osalemisel terve menetluse vältel ning esindanud kliente hankevaidlustes nii riigihangete vaidlustuskomisjonis kui ka kohtutes. Rauno Klemmi igapäevased töövaldkonnad on samuti äri- ja lepinguõigus ning keskkonna- ja haldusõiguslikud kohtuvaidlused. Ta on võitnud Eesti Harjutuskohtu võistluse ja osalenud edukalt Teldersi rahvusvahelise õiguse harjutuskohtu võistlusel.

Teise isiku vahenditele tuginemine ja kvalifitseerimine

Pildid / - Kadri Matteus, 2020

 

Pildid / - Mari Ann Simovart, 2020

Kadri Matteus, advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat ja Mari Ann Simovart, Dr Iur Tartu Ülikooli õppejõud

Riigihankes kvalifitseerumiseks ei pea ettevõtja reeglina ise kõigile kvalifitseerimisnõuetele vastama, vaid saab tugineda mõne teise ettevõtja näitajatele, nt varasemale kogemusele sarnase lepingu täitmisel. Selline võimalus aitab konkurentsi efektiivsemalt ära kasutada ning hõlbustab VKE-de osalemist riigihangetel. Samas kaasnevad teise ettevõtja näitajatele tuginemisega teatud ohud, nt hankija kontrolli puudumine lepingu tegelike täitjate üle (võlasuhete relatiivsus). Seetõttu ei ole  võimalus tugineda kvalifitseerimisel  teise ettevõtja näitajatele ei absoluutne ega piiramatu.  Selles, milliseid „vahendeid“ saab teine ettevõtja kvaliftseerimiseks kasutada ja milliseid mitte ning millistel tingimuste, on piire jooninud nii seadus kui kohtupraktika arutamegi hankenädalal nii EL kui Eesti õiguse ja praktika prismast.
 
Kadri Matteus on advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat ning valdkonna nõunik, riigihankeblogi.com asutaja ja üks Eesti tuntumaid hankeadvokaate. Kadri Matteuse põhitegevusvaldkonnad on riigihanked, haldusõigus ja kohtuvaidlused. Ta nõustab ja esindab kliente erinevates riigihanke küsimustes ja on viinud läbi mitmekümneid hankemenetlusi. Peale hangete tegeleb Kadri Matteus ka muude avalik-õiguslike vaidlustega, kuid just riigihanked on tema peamine spetsialiseerumise valdkond. 
Kadri Matteus on ka kõrgelt hinnatud esineja, koolitaja, lektor riigihankeõiguse vallas ja hoiab meelt teravana erinevate publikatsioonide avaldamise teel ajakirjas Juridica, riigihangete seaduse kommenteeritud väljaandes ja tavameedias.
 
Mari Ann Simovart, Dr Iur on Tartu Ülikooli õppejõud, Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) hankevaidluskomisjoni liige, Rootsi riigihankeõiguse ajakirja Upphandlingsrättslig Tidskrift ning juhtiva rahvusvahelise riigihankeõiguse ajakirja Public Procurement Law Review toimetuskolleegiumide liige. Tema juhitud riigihankeõiguse aine Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas on mitmel aastal saanud parima loengu - lectio cum laude - tunnustuse. Dr Simovart on avaldanud hulgaliselt riigihankeõiguse teemalisi artikleid ja peatükke nii Eesti kui välismaistes teadusajakirjades ja -raamatutes, osalenud riigihankedirektiivide kommentaaride kirjutamises ning koostanud Eesti riigihangete seaduse kommenteeritud väljaande (Simovart, Parind 2019). Mari Ann Simovart, Dr Iur on olnud külalisõppejõuks mitmetes akadeemilistes riigihankeõiguse programmides Taanis, Rootsis, Soomes jm ning osaleb mitmes Euroopa riigihangkemaastikku puudutavas teadusprojektis. Dr Simovart on kõrgelt hinnatud esineja riigihangete alastel rahvusvahelistel konverentsidel.

Riigihangete seaduse aktuaalsed muudatused ja seisukohad

Pildid / - Estella Põllu

Pildid / - Evelin Karindi-Kask

Estella Põllu, Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna juhataja asetäitja ning Evelin Karindi-Kask, rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõunik

2019. aasta kevadel algatas rahandusministeerium riigihangete seaduse väljatöötamiskavatsuse, millele laekus 295 ettepanekut kaheksalt ministeeriumilt, üheteistkümnelt erialaliidult, viielt advokaadibüroolt, kahelt ülikoolilt ning kuuelt riigi valitseva mõju all olevalt hankijalt. Arutelu käigus toovad Estella Põllu ja Evelin Karindi-Kask välja muudatusettepanekute tagamaad: tehnilised muudatused, vastuolud direktiividega ning muud siseriiklikud valikud, mis tänaseks lahendust leidmas on. Mida uut on hankijatel ja pakkujatel oodata? 
 
Estella Põllu on rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna juhataja asetäitja. Rahandusministeeriumis on Estella Põllu viimase kahe aasta jooksul juhtinud riigihangete õigusloome, nõustamise, koolitamise ja järelevalvetegevust ning osalenud aktiivselt riigihangete registri arendusprojektis. Estella Põllul on pikaajaline kogemus riigihangete valdkonnas. Aastate jooksul on ta vastanud tuhandetele lihtsamatele ja keerulisematele riigihankeid puudutavatele küsimustele ja astunud üles koolitajana.
 
Evelin Karindi-Kask on rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõunik. Evelinil on märkimisväärne kogemus riigihangete alase õigusloome valdkonnas, samuti nõustab ta igapäevaselt hankijaid ja pakkujad riigihangete seaduse rakendamisel ning on pikalt tegelenud ka sellealase koolitamisega. Evelin Karindi-Kask on 2017. aastal jõustunud riigihangete seaduse põhiautor ning juhtis sellele eelnenud huvigruppide kaasamisprotsessi, mida on peetud eeskujuliku kaasamise musternäidiseks.

Aeg ja maht

Hankenädal toimub 25.-29. jaanuarini 2021.

25. jaanuaril kell 14.00-15.30 2020. aasta olulisemad hankelahendid vaidlustuskomisjoni ja kohtute praktikast. Kadri Härginen ja Mario Sõrm
26. jaanuaril kell 10.00-11.30 Pakkumuse vastavuse kontrolliga seotud rõõmud ja mured. Kristina Laarmaa ja Kristjan Piirsalu
27. jaanuaril kell 10.00-11.30 Ristsubsideerimine ja põhjendamatult madal maksumus. Rauno Klemm ja Arne Ots
28. jaanuaril kell 14.00-15.30 Teise isiku vahenditele tuginemine ja kvalifitseerimine. Kadri Matteus ja Mari Ann Simovart
29. jaanuaril kell 10.00-11.30 Riigihangete seaduse aktuaalsed muudatused ja seisukohad. Estella Põllu ja Evelin Karindi-Kask


Toimumiskoht

Otseülekanne veebis! 
Hankenädala diskussioonid toimuvad Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas. Saadame kõigile veebiseminari keskkonna kaudu osalejatele lingi, mille kaudu pääsete diskussioone vaatama 20 minutit enne algust. Hankenädala ettekandeid saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Kanname üle koolitaja video- ja slaidipilti ning sarnaselt tavapärasele klassikoolitusele saate Teie esitada esinejatele küsimusi. Elektroonilised õppematerjalid saadame enne ettekannete algust!


Meetodid

aktiivne arutelu, küsimused ja vastused


Maksumus

Registreerides kuni 22. jaanuarini 2020 kehtib soodushind 199 € + km (238,80 €), hiljem tavahind 249 € + km (298,80 €). Arutelude salvestiste 30- päevase täiendava järelvaatamise võimaluse saate soetada hinnaga 49 € + km  ehk 58,80 €. Hind kehtib vaid põhipaketi ostjatele.

Hankenädala järelvaatamine toimub Addenda e-Akadeemias. Veebiülekande salvestis on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on hankenädala vaatamine vastavalt kehtivale hinnale ning väljastame sellekohase koolitusarve.

Soovi korral saate soetada ja vaadata ka hankenädala raames toimuvaid üksikuid arutelusid. Ühe päeva maksumus registreerumisel kuni 22. jaanuarini on 59 € +km (70,80 €), hiljem tavahind 79 € +km (94,80 €). Palume sellisel juhul registreerumisel lisainfosse märkida soovitava ettekande kuupäev. 

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

osalemist reaalajas toimuvatel aruteludel, elektroonilist slaidimaterjali, elektroonilist tõendit.


Tasumine

Hankenädalale registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve. Addenda OÜ väljastab e-arve kohuslastele seadusega vastava arve 24 tunni jooksul e-arvete keskkonda.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne hankenädala toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

 

Pildid / - Kristina Paal 113x150

Kristina Paal

tel 55662 741
kristina.paal@addenda.ee

 

 


Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - ETÜ 2013 kasutusvalmidused

Ehituse praktikas on küllaltki sügavalt juurdunud põhilise ja lõpliku kasutusvalmiduse mõisted. Samas ei tulene neid termineid ühestki seadusest. Ehituse töövõtulepingute üldtingimustes (ETÜ 2013) siiski mõlemaid termineid käsitletakse ning nendega on seotud ka mõningad kohustused. Seepärast vaatleme seekord täpsemalt, mis on põhiline ja ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.