Sisukord

FINANTSTREFF 2016! Finantsmaailma raskekahurvägi on kohal!

Jaga

Pildid / - - Lektorid


Eeltutvustus

FinantsTreff 2016 on finants- ja raamatupidamise valdkonna suursündmus, mille käigus toome osalejateni aktuaalse ja laia teemavaliku, et saada praktikutelt juhiseid ning head nõu igapäevaseks toimimiseks!

Kolmes saalis toimub paralleelselt kokku 15 ettekannet Eesti parimatelt audiitoritelt ja maksuspetsialistidelt, tippjuristidelt ning teistelt finantsalaste spetsialistidelt, kes lühikestes, haaravates ettekannetes keskenduvad kõige olulisemale infole, milleta finants ja raamatupidamise ala spetsialistid hakkama ei saa! Kõneleme reformidest, mis ootavad ees tervet raamatupidamise valdkonda. Kõneleme maksumuudatustest! Toome Teieni head meelelahutust! Paralleelsaalid jagunevad juriidiliste ning maksuküsimuste vahel, spetsiaalettekanded tegevjuhtidele ning juhatuse liikmetele. 

Finantstreffi võlu seisneb just selles, et saad oma koolituspäeva ise koostada valides terve päeva vältel toimuvatest koolitusteemadest just need, mis kõige enam huvi pakuvad!  
NB! Kõik ettekanded salvestatakse ning neid on võimalus igaühel järele kuulata! Osalejate õppematerjalide kausta vahel on kõikide koolitajate ettekanded!

Ettekannete lõppemise järgselt on võimalik igal osalejal nautida filmi INFERNO!

Pildid / - - toetame-andekaid-noori


Sihtrühm

  • Era- ja avaliku sektori raamatupidajad ning finantsistid.
  • Ettevõtete tegevjuhid ja juhatuse liikmed.

Teemad

 

Kuidas koostada ja lugeda raamatupidamise aastaaruannet pärast 2016 muudatusi?

Pildid / - - Sven-Siling-2015-v

2016. aastal tuleb Eestis raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtuda muudetud põhimõtetest. Millised need muudatused täpsemalt on ning kuidas need mõjutavad aruande koostamist ja lugemist, sellest räägivadki BDO Eesti AS auditi partnerid Laile Kaasik, Kairi Luigelaht-Teder, Ree Teinberg ja Sven Siling.

Sven Siling on BDO Eesti partner ja vandeaudiitor, kellel on 18 aastane audiitorluse kogemus. Sven juhib BDO Eesti auditi ja koolituse valdkondi ning ta on lisaks spetsialiseerunud erinevate raamatupidamis- ja auditialaste koolituste läbiviimisele. Sven kuulub Eesti Audiitorkogu juhatusse ning juhib Audiitorkogu metodoloogiakomisjoni tööd.

Pildid / - - Laile-kaasik Laile Kaasikul on pikk töökogemus audiitorina ning ta tegeleb aktiivselt ka koolitamisega: on esinenud lektorina BDO sisestel koolitustel, BDO poolt korraldatud avaliku sektori raamatupidajatele mõeldud koolitustel, äriühenduste, konsolideerimise ja kontserniarvestuse koolitustel ning Eesti Audiitorkogu kui ka EV Rahandusministeeriumi poolt korraldatud audiitorite täiendkoolitustel. Laile on Eesti Audiitorkogu kutsekomisjoni liige.
Pildid / - - Kairi-Luigelaht-Teder Kairi Luigelaht-Teder on BDO Eesti partner ja vandeaudiitor. Ta on olnud enam kui 10 aastat audiitor ning seeläbi saadud kogemus on väga mitmekülgne – auditeerida on tulnud erinevate tegevusaladega ettevõtteid, mis on erinenud oma suuruse, struktuuri kui ka aruandlusraamistiku poolest. Kairi kompetentside hulka kuuluvad Eesti hea raamatupidamise tava, rahvusvahelised finantsaruandluse standardid kui ka riigi raamatupidamise üldeeskiri.
Pildid / - - Ree-Teinberg Ree Teinberg on finantsarvestuse ekspert, kes omab kogemust nii Eesti hea raamatupidamistava kui ka rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite osas. Ree on tegutsenud audiitorluse valdkonnas üle 10 aasta ning on BDO Eesti partner, vandeaudiitor.
 Pildid / - Mai Palmipuu113

Raamatupidamise seaduse muudatuste mõju raamatupidamise arvestusele

Alates 01. jaanuarist 2016 hakkasid kehtima mitmed raamatupidamise seaduse muudatused. Ettekandes analüüsib Mai Palmipuu, Assertum Audit vandeaudiitor, millist mõju avaldavad muudatused reaalselt raamatupidamise algarvestusele.

 

 

 Pildid / - Epp-Lumiste2

Kodukontor - ettevõtlus vs erisoodustus

Kodukontori pidamine on muutunud tavaliseks nähtuseks ja seetõttu on oluline teada selle pidamisega seotud maksuriske. LEADELL Pilv Advokaadibüroo vandeadvokaat Epp Lumiste annab kompaktse ülevaate kodukontori pidamisega seotud tulumaksu ja käibemaksuga maksustamise sätetest ja probleemidest.

 

 

Pildid / - - BDO-Eesti-lektorid 

 

Ettevõtte  finantspositsiooni  juhtimine  oskuslike raamatupidamisvalikute kaudu

Raamatupidamises on võimalik kasutada mitmeid alternatiivseid käsitlusi, millel on erinev mõju ettevõtte finantspositsioonile. Millised on need aktuaalsed ja praktilised valikud, mis omavad olulist mõju ettevõtte maksevõimele ja netovarale, sellest räägivad BDO Eesti AS auditi partnerid Laile Kaasik, Kairi Luigelaht-Teder ja Sven Siling.

 Pildid / - - Gaily-Kuusik

Kinnisasja sisendkäibemaksu aktuaalsed küsimused

Gaily Kuusik, advokaadibüroo Deloitte Legal maksunõunik

  • Kinnisasja sisendkäibemaksu mahaarvamine
  • Sisendkäibemaksu korrigeerimise alused ja võimalused
  • Viimane maksuhalduri ja kohtute praktika

Gaily on maksuõiguse valdkonnas töötanud aastast 2004, seda nii advokaadi- kui audiitorbüroodes. Tal on märkimisväärne kogemus maksuasjades nii tehingute nõustajana kui ka esindajana vaidlustes. Pikka aega töötas Gaily Eesti Maksumaksjate Liidus, kus nõustas liidu liikmeid kõikides maksuõiguse valdkondades ning lisaks ka tööõiguses. Maksumaksjate Liidus töötamine võimaldas Gailyl osaleda ka mitmete seaduseelnõude ja oluliste maksumuudatuste aruteludel.

Pildid / - - Egon_Talur2 

Maksumenetlus kui mäng

Egon Talur, advokaadibüroo COBALT partner valmistab ette kontrollimenetluse läbimängu, kus etapiti kirjeldab suuremaid ohte ja käitumisjuhiseid igal üksikul juhul.  Egon kõneleb maksmenetluse strateegiast ja taktikatest, kuidas käituda, kui teid kontrollitakse, mida teha, et ei kontrollitaks ning kuidas ära tunda, et teid kontrollitakse (nn varjatud kontrollimise viisid).

 

 

 Pildid / - Maire_Otsus

Raha aegväärtuse kontseptsioon ja selle kasutamine raamatupidamises

Maire Otsus-Carpenter, vandeaudiitor ja Finantsinspektsiooni regulatsioonide ja aruandluse järelevalvepoliitika spetsialist

Finantsmaailma üks põhipostulaat on, et täna saadud raha on rohkem väärt kui tulevikus saadav raha ja täna makstud raha on rohkem väärt kui tulevikus makstav raha. Järjest enam leiab selle põhitõde kasutamist ka raamatupidamises. Ettekandes käsitlemegi seda, millal tuleb raha aegväärtust tehingute raamatupidamislikul kajastamisel arvesse võtta ning kuidas seda teha.

Pildid / - -Liina Laanemets
 

Kuluaruannete uus ajastu

Liina Laanemets, Omniva koolitus- ja müügijuht
Paljud organisatsioonid on juba kokku puutunud e-arvetega ning teavad, kui suurt lisandväärtust e-arved loovad.
Nüüd on kord kviitungite ja kuluaruannete käes – enam ei pea kviitungeid korjama, kuluaruandeid excelis täitma ja paberil kinnitama. Tutvustame uudset lahendust, mis on suureks abiks nii raamatupidajale, kuluaruande esitajale kui ka kinnitajale.

 

Pildid / - Siiri_Antsmäe

Raamatupidamisega seotud pettuste maandamine

Siiri Antsmäe (CGAP), Grant Thornton Baltic siseauditi osakonna juht.
Sel aastal on Grant Thornton Balticu siseaudiitorid läbi viinud mitu pettuse auditit, mille tulemusel on selgunud, et ettevõtte töötajad on organisatsioonile olulist materiaalset kahju tekitanud. Põhjused, miks pettused toimuda said, olid laias laastus järgmised:

• Juhtkond ei kontrollinud töötajaid piisavalt.
• Töötajaid usaldati liiga palju.
• Protseduurid olid läbi mõtlemata.

Seetõttu oli pettustes omal moel roll ka juhtkonnal või omanikel, sest nad jätsid oma hoolsuskohustuse täitmata. Samuti ei olnud pettuse läbiviinud töötajatele korrektselt kehtestatud ülesandeid ja vastutust, mistõttu on töötajate vastutusele võtmine äärmiselt keeruline.

Tavaliselt on esimene pettus väike, kuid kui organisatsioon selle läbi laseb ja pettus avalikuks ei tule, kasvab järgmiste pettuste ulatus ja maht. Siinkohal on äärmiselt oluline piisavate ja õigete kontrollisüsteemide kehtestamine, mis tagavad juhtkonnale ja omanikele kindluse, et süsteem on kindel ja toimiv, kuid samas ei ole tegemist ülereguleerimisega, mis takistaks organisatsiooni igapäevast tegevust. Äärmiselt oluline on kontrollisüsteem IT-sektoris, kus töötajatele antud õigused või funktsioonide lahususe mittetagamine võib viia olulise kahjuni.

 

 Pildid / - - Evelin_Liivamagi

Maksumuudatused 2017

Evelyn Liivamägi, Maksu- ja Tolliametist annab ülevaate eelseisvatest maksumuudatustest aastateks 2017 ja 2018.

 Pildid / - - Marika-Korka

Projekt "Aruandlus 3.0"

Marika Korka, Maksu- ja Tolliametist annab ülevaate, millises seisus on Riigiülesest nullbürokraatia algatusest välja kasvanud projekt "Aruandlus 3.0", mille eesmärk on vähendada ettevõtjate koormust andmete esitamisel Maksu- ja Tollimetile, Statistikaametile ja Eesti Pangale. Raamatupidajate jaoks on suurim muutus see, et aruandluse esitamine automatiseeritakse ja andmed edastatakse otse kasutatavast tarkvarast. See tähendab seda, et enam ei pea minema konkreetse asutuse keskkonda andmeid sisestama. Esimesena tegeletakse palga ja töötamise teemagrupiga.

Pildid / - Thea_Rohtla 

Tasude arvestus töösuhetes

Thea Rohtla, Rohtla Law Office annab näidete varal hea ülevaate töötasu arvestusest, väljamaksetest ja kinnipidamisest.

  • Palk, preemiad ja muud väljamaksed.
  • Kas ajatasu või tükitasu? Ohukohad.
  • Töötasu arvestamine summeeritud tööaja arvestuse korral.
Pildid / - Rolan Jankelevitsh

Piiriülene töösuhe

Rolan Jankelevitš, advokaadibüroo DERLING partner

Järjest rohkem ettevõtjaid seisavad silmitsi piiriüleste töösuhetega, kas saates töötajaid tööle välisriiki või palgates välismaalasi Eestis tööd tegema. Kaardistame töötasu maksustamise reegleid erinevates olukordades, samuti muid piiriülese töösuhtega tavaliselt kaasnevaid küsimusi, nagu millise riigi õigusest tuleb töölepingu sõlmimisel juhinduda, millistel juhtudel tekitab välismaal toimetav töötaja püsiva tegevuskoha riski, jne.

 Pildid / - Aule_Kindsigo

Erisoodustus, mida ja millal maksustada?

Erisoodustusega seonduv on alati tekitanud palju küsimusi. Erisoodustuste ja ettevõtte põhitegevusega mitteseotud kulude maksustamisega seotud revisjonid on põhjustanud maksumaksjale kõige rohkem ebameeldivaid üllatusi. Maksuspetsialist Aule Kindsigo toob oma lühiettekandes välja 

  • Erisoodustuse mõiste ja olemus, erinevused kingitustest, annetustest ja ettevõtlusega mitteseotud kuludest.
  • Erisoodustuste saajate ring ja erisoodustuste liigid.
 Pildid / - Tonis_Jakob

Arved ja tehingute tõendamise probleemid

Majandustehingute toimumise kohta koostatakse algdokument, mille alusel kajastatakse tehingud raamatupidamises. Ostja ja müüja vahel tehtud tehingute puhul vormistatakse arve. Arved on muutunud üheks kõige suuremaks maksuriski allikaks ja seetõttu on oluline arvestada arvele esitatavaid nõudeid ja sellealast kohtupraktikat. Vandeaudiitor Tõnis Jakob lahkab järgmisi teemasid:
- Arve vorminõuded erinevates seadustes
- Nõuded arvele kohtupraktikas
- Isiku roll tehingus ja tehingute tõendamine
- Kohtupraktika näited

 Pildid / - - Priit-raudsepp

Usalda, aga kontrolli. Juhatuse liikme ja raamatupidaja isiklik vastutus.

Priit Raudsepp, advokaadibüroo Glikman Alvin ja Partnerid vandeadvokaat kõneleb juhatuse liikme vastutusest, riskide maandamisest ja raamatupidaja rollist selles protsessi.

Äriühing vastutab oma kohustuste eest ise. Maksuseadustest tulenevad kohustused ei erine sellest põhimõttest. Samas tasub teada, et teatud juhtudel võib äriühingu maksuvõlgade eest vastutada ka äriühingu juhatuse liige. Maksuhalduri sellesuunaline tegevus on üha laialdasem ning tavapäratu ei ole juhatuse liikme isikliku vara eelarest. 

Pildid / - Murel_Murakas

Jooga - imeline energiaallikas

Murel Murakas, Bikram Yoga Tallinn õpetaja
Jooga on imeline võimalus täita end uue energiaga ning saavutada tasakaal erinevates eluvaldkondades. Kellel aega treeninguteks napib, siis järgmise 20minuti jooksul saate suurepäraseid näpunäiteid kõige lihtsamateks harjutusteks, mida igapäevaselt ka kontoris teha saab! 

Murel õpetab Bikram Yoga Tallinnas bikrami tunde ning oma lühiettekande jooksul annab ta hea ülevaate ka sellest imelisest joogastiilist!

 Pildid / - Margit_Järva

Toeta tervist ja ilu looduse rütme jälgides

Margit Järva, Dr. Hauschka looduskosmeetik, jumestaja ja näolihaste võimlemise treener
Looduses toimuvad kõik protsessid kindla rütmi järgi. Ka meie keha toimetab märkamatult oma kindlas rütmis. Margit annab ideid, kuidas enda eest hoolitseda looduse rütme järgides ning saavutada seeläbi hea enesetunne ja kaunis välimus.

Pildid / - blue smile  Kavas lahe meelelahutusprogramm, mis pakub pinget ja põnevust ning üksjagu nalja ka!

 Trefikava kinnitatakse hiljemalt 12. september 2016.


Aeg ja maht

25. oktoober 2016, kell 10.00 - 17.00.

Päevakava

10.00-10.50 “Kuidas koostada ja lugeda raamatupidamise aastaaruannet pärast 2016 muudatusi? Sven Silling, Laile Kaasik, Kairi Luigelaht-Teder, Ree Teinberg BDO Eesti

11.00-11.35

Priit Raudsepp (AB Glikman Alvin & Patnerid) „Usalda, aga kontrolli?“

Tõnis Jakob (Marisett)
„Arved ja tehingute tõendamise probleemid “

Sven Silling, Laile Kaasik, Kairi Luigelaht-Teder (BDO Eesti) 
„Ettevõtte finantspositsiooni juhtimine läbi oskuslike raamatupidamisvalikute“

11.40-12.15

Liina Laanemets (Omniva) “Kuluaruannete uus ajastu?”

Aule Kindsigo 
“Erisoodustused – mida ja millal maksustada?”

Egon Talur (AB COBALT) “Maksumenetlus kui mäng”

12.15-13.00

Lõuna

Lõuna

Lõuna

13.00-13.20       Lahe meelelahutuspaus Jaa !mproteatrilt! 
Jaa !mproteater on juba rohkem kui seitse hooaega pakkunud vaatajatele head improt nii lühikeste sketšide kui pikemate lugude näol. Eesmärgiks on panna publik kaasa elama - olgu see siis läbi naeru, äratundmise või esmapilgul ootamatute vaatenurkade. Kõik, mis laval sünnib, on improviseeritud ning iga etendus on ainukordne ja sõltub just teist - hea publik!

13.25-14.00

Maire Otsus-Carpenter (Fantina) “Raha aegväärtuse kontseptsioon ja selle kasutamine raamatupidamises”

Gaily Kuusik (Deloitte Legal) “Kinnisasja sisendkäibemaksu aktuaalsed küsimused”

Thea Rohtla (Rohtla Law Office)
“Tasude arvestus töösuhetes”

 14.05-14.40

 Mai Palmipuu (Assertum Audit) “Raamatupidamise seaduse muudatuste mõju raamatupidamise arvestusalale ”

 Epp Lumiste (LEADELL Pilv Advokaadibüroo) “Kodukontor – ettevõtlus vs erisoodustus”

 

 Rolan Jankelevitš (DERLING)

“Piiriülene töösuhe”

14.40-15.00

15.00-15.20

Kohvipaus

Murel Murakas (Bikram Yoga Tallinn) “Jooga – imeline energiaallikas ”

Kohvipaus

Margit Järva (Dr Hauschka)
“Toeta tervist ja ilu looduserütme järgides”

Kohvipaus

Anu Ruutu (Kalev Spa personaaltreener) 
“Tervislik eluviis”

15.30-16.00         “Maksumuudatused 2017” Evelyn Liivamägi (EMTA) 

16.05-16.25         Projekt “Aruandlus 3.0Marika Korka (EMTA)

16.30-17.00         Siiri Antsmäe (Grant Thornton Baltic) “Raamatupidamisega seotud pettuste maandamine”

17.00                     Trefipäeva lõpetamine

17.15                     Soovijatele järgneb ühine fimivaatamine, kavas film INFERNO!


Toimumiskoht

Coca Cola Plaza 2. korrus, Tallinnas Hobujaama 5.
NB! Parkimine Ahtri 3 Europarklas, päev 3 eurot.

FinantsTrefil 2016 on esindatud lahked toetajad, kes osalejaid maitsvate üllatustega ning hingele pai tegevate kingitustega kostitavad!

 


Meetodid

Kolmes paralleelses ruumis toimuvad ülipõnevad ettekanded kestvusega 40-45 minutit.
Osalejatel on võimalus valida ettekannete kavast endale viis meelisloengut. Iga ettekande järgselt saavad osalejad liikuda soovi korral teise saali.
NB! Kõik ettekanded salvestatakse ning neid on võimalus igaühel 30 päeva jooksul järele kuulata! Osalejate õppematerjalide kausta vahel on kõikide koolitajate ettekanded!


Maksumus

14. september - 26. september on trefi maksumus 169 € + km, soovi korral ettekannete salvestused 49 € + km.
27. september - 13. oktoober on trefi maksumus 199 € + km, soovi korral ettekannete salvestused 49 € + km.
Alates 14. oktoobrist on trefi makusmus 215 € + km, soovi korral ettekannete salvestused 49 € + km.

Kõik trefi ettekanded salvestatakse ning neid on võimalus osalejatel järekuulata. 

Pildid / - - toetame-andekaid-noori

 

Juba varakult loosime välja ka Kalev Spa Hotell & Veekeskuse lõõgastuspaketi, mis sisaldab nii mõnusat massaaži kui ka veekeskuse külastust! Täpsema info Facebooki auhinnamängu kohta leiate vajutades pildile:

Pildid / - - FinantsTreff2016

 

FINANTSTREFF 2016 TOETAJAD:

Pildid / - - toetajad1


Maksumus sisaldab

Asjalikke ettekandeid, õppematerjale, toitlustust ning filmi vaatamist.


Tasumine

Koolitusteenuse tellimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve.


Loobumine

Koolitusteenusest loobumisel palume teatada kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - Kristina_Paal 113x150
Kristina Paal
arendusjuht

tel: 55662 741;
kristina.paal@addenda.ee


Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.