Sisukord

RIIGIHANGETE TREFF 2018!

Registreeri koolitusele
Jaga

 

 Pildid / - 2018 RH treff


Eeltutvustus

Juba neljandat aastat toimub Riigihangete Treff, kuhu kogunevad sajad valdkonna tuntumad tegijad - nii hankijad kui pakkujad, juristid, advokaadid, vandeadvokaadid jt! Trefipäeval analüüsime uue seaduse jõustumisega ilmsiks tulnud valdkonna kitsaskohti ja probleemseid juhtumeid ning sellega kaasnenud muutusi riigihanke maastikul. Mitmed ettekanded toimuvad paralleelsaalides ning osalejad saavad lähtuvalt oma huvidest valida ja kuulata just neid ettekandeid, mis neid kõige enam köidavad või mille järele suurim vajadus on!

 • Esindatud on riigihangete valdkonna suured tegijad, tuntuimad advokaadid ja vandeadvokaadid, juristid ja spetsialistid! 
 • Kohal on Eesti suurimad hankijad ning tuntuimad hankespetsialistid. Kohal on aktiivsed pakkujad! Ole Sinagi! Riigihangete Treff 2018 on parim võimalus kohtuda kolleegidega ja teiste tipptegijatega! 

Sihtrühm

 • Riigi- ja KOV vastutavad juhid, hankespetsialistid, juristid ning teised hankeid läbiviivate ettevõtete esindajad.
 • Avalik- õiguslike insitutsioonide spetsialistid, kes puutuvad kokku riigihangete korraldamisega.
 • Aktiivsed pakkujad, nii tippjuhid kui ka spetsialistid.
 • Juristid, kes tegelevad hankealase nõustamise ja hankevaidluste lahendamisega.
 • Audiitorid, kes auditeerivad riigihangete valdkonnas.
 • EL projektide koordinaatorid, kellel on vajadus hanke korras osta kaupu ja teenuseid,
 • ja paljud teised huvilised.

Teemad

Trefipäeva avamine
10.10-10.35 Kümme kuud uut riigihangete seadust: mida oleme õppinud ja kuhu edasi liigume?

Pildid / - Mario Sõrm

Mario Sõrm, Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõunik

Trefi avaettekanne keskendub sellele, et millised on olnud uue seaduse rakendumisel ilmnenud head ja vead ning millises suunas tuleks õigusloomes edasi liikuda.

10.40-11.20 Õiguste ja huvide kaitsmine vaidlustusmenetluses

Pildid / - Ulvi Reimets

Ulvi Reimets, Riigihangete Vaidlustuskomisjoni liige

Vaidlustuse esitamise eesmärkideks on muuta riigihanke alusdokumente vaidlustaja jaoks sobivamaks või sõlmida hankijaga hankeleping. Selleks, et vaidlustamine oleks edukas, peab vaidlustaja reaalselt hindama vaidlustamise perspektiive, teadma seda, millal hankemenetluse peatamist taotleda, kuidas oma väiteid tõendada. Hankija positsioon vaidlustusmenetluses on eelkõige kaitsta kehtestatud tingimusi ja vastuvõetud otsuseid. Kuid teatud juhtudel põhjendada ka seda, miks mõnda otsust pole tehtud. Kolmandal isikul tuleb tavaliselt kaitsta hankija otsust, mis puudutab teda ennast.  Ettekandes peatutaksegi teemadel, mida vaidlustaja, hankija ja kolmas isik peaksid vaidlustusmenetluses edukaks osalemiseks teadma, millele tähelepanu pöörama.  

11.25-11.55 Vaidlustus- ja kohtupraktika uue riigihangete seaduse jõustumise järel

Pildid / - Kristina Laarmaa 113x113

Kristina Laarmaa, TGS Baltic vandeadvokaat

Oma ettekandes teeb Kristina ülevaate pärast 1.09.2017 algatatud hangetes tekkinud vaidlustus- ja kohtupraktikast ning analüüsib nii menetluslikke kui ka sisulisi probleeme, mida iga pakkuja ja hankija seoses muutunud seadusega teadma peaks.

11.55-12.40 Lõunapaus

12.40-13.35 Ettekanded paralleelsaalides

Pildid / - Kristina Uuetoa-Tepper

Kristina Uuetoa-Tepper

Tepper ja Partnerid AB

Kvalifitseerimistingimuste tõlgendamine

Kristina Uuetoa-Tepper, advokaadibüroo Tepper & Partnerid partner ja vandeadvokaat
Hankes osalemise eelduseks on vastavus kvalifitseerimistingimustele. Pärast pakkumuste esitamist ei ole enam oluline, kas kehtestatud kvalifitseerimistingimus oli arvestades hanke objekti jne vajalik või oleks pidanud kehtestama hoopis rangemad või leebemad kvalifitseerimistingimused. Hankija peab kõiki formaalselt kehtivaid kvalifitseerimistingimusi igal juhul rakendama. Praktikas on sage probleem, et kvalifitseerimistingimused ei ole üheselt mõistetavad. Selle pakkuja huviks, kelle vastavus on vaidluse all, on kvalifitseerimistingimuste võimalikult lai tõlgendamine, konkurentide huvi vastupidine. Vaidlusaluse kvalifitseerimistingimuse peab sisustama hankija.

Pildid / - Diana Minumets 113x113

Diana Minumets

Lextal AB

Vahetegu pakkumuse sisulise ja mittesisulise puuduse vahel 

Diana Minumets, advokaadibüroo Lextal vandeadvokaat
Senine hankepraktika näitab, et paratamatult satub pakumustesse ebaselgusi ning puudusi. Sellisel juhul on oluline tuvastada, kas mainitu näol on tegemist sisulise või mittesisulise puudusega, kuna seadus lubab mittesisulise veaga pakkumust hankijal ka vastavaks tunnistada. Diana Minumetsa ettekanne annab ülevaate sisulise ning mittesisulise puuduse eristamise kriteeriumidest koos vaidlustuskomisjoni ja Eesti ning Euroopa kohtupraktikale tuginevate näidetega.
 

Pildid / - Epp Lumiste 113x113Epp Lumiste

Alterna AB

Pakkumuste hindamine, edukaks tunnistamine ja edukaks tunnistamise otsuse vaidlustamine

Epp Lumiste, advokaadibüroo Alterna vandeadvokaat
Uus riigihangete seadus kohustab hankelepingu sõlmimisel lähtuma majanduslikult soodsaimast kriteeriumist. Oma ettekandes jagab vandeadvokaat Epp Lumiste nõuandeid, kuidas käituda, kui edukaks tunnistamise otsusest nähtuvalt ei ole pakkumusele omistatud piisavalt punkte või hankija on hinnanud pakkumust pakkujast erineval viisil? Mida silmas pidada edukaks tunnistamise otsuste vaidlustamisel?

13.40-14.35 Ettekanded paralleelsaalides

Pildid / - Raiko LipstokRaiko Lipstok

Eversheds Sutherland Ots & Co

Teise ettevõtja vahenditele tuginemine kvalifitseerimisel

Raiko Lipstok, Eversheds Sutherland Ots&Co partner, kohtuvaidluste ja konfliktilahenduse valdkonna juht.
Eelkõige pakkujad harrastavad, aga ka hankijad aktsepteerivad teise ettevõtja vahenditele tuginemist viisil, mis on lihtsasti vaidlustatav. Seetõttu käsitleme teise ettevõtja vahenditele tuginemise lubatavust praktiliste näidete ning VAKO ja kohtute praktika valguses. Selgitame, mida pakkuja peab teise isiku vahenditele tuginemisel arvestama ning millised võimalused on hankijal teise isiku vahenditele tuginemise lubatavuse üle otsustamisel.

 

Pildid / - Kadri HärginenKadri Härginen

Sorainen AB

Olulisemad muudatused kõrvaldamise alustes

Kadri Härginen, advokaadibüroo Sorainen advokaat
Kui võrrelda ühte riigihanget tõkkejooksuga, siis võistluses lepinguni on kõrvaldamise alused esimene tõsine takistus. Tänaseks teab ilmselt iga hangetega rohkem kokkupuutuja, et sügisest jõustunud seadus annab hankijale võrreldes varasemaga oluliselt suurema loetelu võimalustest pakkujaid soovi korral hankest kõrvaldada. Nii jääb paljudele pakkujatele võistlus katki juba esimese tõkke juures. Kuigi õigusteoreetiliselt on uued kõrvaldamise võimalused laia sõnastuse tõttu sobilikud, võimaldudes hankijatel kohanduda erinevatele olukordadele, on mitmed uued alused pakkujate jaoks aga paras peavalu. Näiteks puudub täpne arusaam sellest, mis on ”valeandmed”, mida ei tohi esitada või milline on see tööõigusalane või muu sarnane rikkumine, mida samuti ei tohi pakkujal esineda. Nüüdseks on rakenduspraktikat pea poole aasta jagu ning murekohti seoses hankepassis aluste kinnitamisega samuti tekkinud.

Pildid / - Rauno Klemm 113x113Rauno Klemm

Ellex Raidla AB

Kõige põletavamad teemad tähtaegadega seoses

Rauno Klemm, advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaat
Tahes-tahtmata on tähtajad riigihangetes A&O, seda nii hankijate kui pakkujate jaoks. Tähtaegadega seoses on muudetud isegi riigihangete korraldamise üldpõhimõtteid. Samas on nendega seotud muudatused uues riigihangete seaduses võrdlemisi vähe tähelepanu saanud. Ettekandes vaatleme olulisemaid tähtaegadega seotud tõusetunud küsimusi. Muuhulgas käsitleme põhimõttelist muudatust hanke alusdokumentide vaidlustamise osas, kus uue süsteemi kontekstis on praktikas tekkinud küsimusi, kuidas uut korda järgida ehk kui kaua siiski saab vaidlustust esitada. Teemaks tuleb nö rahuaeg ja kuidas see võib praktikas välistada küsimuste esitamise hankemenetluse vältel. Käsitleme, milliste hanke alusdokumentidest mittenähtuvate tähtaegadega peab iga pakkuja arvestama. Samuti on juttu olulistest muudatustest hanketähtaegades ja nende määramisel hankijale, mille mittejärgimine võib nurjata kogu hankemenetluse.Ehk kokkuvõtvalt on teemaks tähtaegadega seonduv uus, mida peab teadma iga pakkuja ja hankija.

14.35-14.55 Pealelõunane kohvipaus

14.55-15.50 Ettekanded paralleelsaalides

Pildid / - Risto RüütelRisto Rüütel

Eversheds Sutherland Ots & Co

Ärisaladuse kaitsmine riigihangetel

Risto Rüütel, Eversheds Sutherland Ots&Co partner

 • Mis on ja mis ei ole ärisaladus (ärisaladuse tunnused)?
 • Kelle eest ja mis põhjusel tuleb ärisaladusi kaitsta?
 • Kuidas peaks uue seaduse alusel ärisaladused tähistama?
 • Kuidas teabe ärisaladuseks lugemist põhjendada?

 

Pildid / - Erki Fels 113x113Erki Fels

PWC Legal AB

Põhjendamatult madala maksumusega pakkumused

Erki Fels, advokaadibüroo PWC Legal Eesti advokaat
Kui minevikus oli alapakkumuste tuvastamine hankija enda mure ja risk, on nüüdseks kohtupraktika avardanud ka konkurentide õigust vaidlustada kahtlaselt odavate pakkumuste edukaks tunnistamist. Nii ongi muutunud üha sagedasemaks konkurentide kaebused, kes ei ole rahul soodsa pakkumuse edukaks tunnistamisega. Väide, et konkurent on esitanud liiga odava pakkumuse, võib olla ebaedukale pakkujale viimane õlekõrs muidu laitmatult korraldatud hankemenetluses. Alapakkumuste tuvastamine eeldab hankijalt riigihangete seaduse ja majandusharu tundmist, aga ka orienteerumist üha mahukamas kohtupraktikas. 

Pildid / - Britta Oltjer 113x113Britta Oltjer

LEADELL Pilv AB

Hankelepingu muutmise lubatavad ja lubamatud tingimused

Britta Oltjer, advokaadibüroo Leadell Pilv partner ja vandeadvokaat
Erinevalt tavapärastest võlaõiguslikest lepingutest, mida võib reeglina pooltevahelise kokkuleppega vabalt muuta, näeb seadus riigihankemenetluse tulemusena sõlmitud lepingute muutmiseks ette üsna ranged piirangud ja reeglid. Eelmise aasta sügisest jõustunud seadus siiski laiendas hankelepingu muutmise võimalusi. Ettekandes tuleb juttu sellest, mis on muutunud seoses uue seaduse jõustumisega hankelepingute muutmise regulatsioonis ning milliseid asjaolusid tuleks hankelepingute muutmisel arvestada ning millele tähelepanu pöörata. Ettekandes „visatakse õhku“ ka huvitavaid küsimusi praktikast.

16.00-16.45 Arutelu - teema täpsustamisel

 

 

 

16.45-16.50 Trefipäeva lõpetamine

 


Aeg ja maht

31. mai 2018, kell 10.00 - 16.50


Toimumiskoht

COCA-COLA PLAZA, Hobujaama 5, 10151 Tallinn.
Koolitusele pääseb kino Hobujaama tänava poolsest uksest!
NB! Parkimine Ahtri 3 Europarklas, päev 3,50 €.


Maksumus

Registreerudes kuni 26. märtsini 2018 kehtib soodushind 169€ + km!
Alates 27. märtsist 2018 - 1. maini 2018 on trefipäeva makusmus 199€ + km.
Hiljem registreerudes kehtib tavahind 239€ + km.

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Trefil osalemist, õppematerjale (materjalide kaustas on olemas kõikide esinejate ettekanded), toitlustust, ühist filmivaatamist.


Tasumine

Trefile registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja arve.


Loobumine

Trefist loobumisel palume teatada kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva enne konverentsi toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% konverentsi maksumusest.


Registreerimine ja lisainfo

 

Pildid / - 2014 Kristina Paal 113x150

 

Kristina Paal
+ 372 5566 2741
kristina.paal@addenda.ee


Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Annika Vait - Kompromissi sõlmimise võimalus töövaidluse lahendamise seaduses

Töövaidluste töövaidluskomisjonis lahendamisele kehtib alates 2018. aasta esimesest jaanuarist uus seadus: töövaidluse lahendamise seadus (TVLS). Erinevalt eelmisest seadusest kohaldatakse nüüd töövaidluskomisjonis (TVK-s) peetavale menetlusele oluliselt rohkem tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatut ehk siis on mitmetes aspektides üle võetud kohtuliku ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.
Testi enda teadmisi! www.trainingweb.eu