Sisukord

RIIGIHANGETE KONVERENTS

JagaPildid / - RH konverents 2023


Eeltutvustus

Igal sügisel korraldame traditsioonilise hankekonverentsi, kuhu kogunevad sajad valdkonna tuntumad tegijad - seaduse autorid, nii hankijad kui pakkujad, juristid, advokaadid, vandeadvokaadid ja paljud teised! Konverentsil analüüsime valdkonna kitsaskohti, probleemseid kaasusi ja kohtupraktikat ning sellega kaasnenud muutusi riigihanke maastikul. Käsitlemata ei jää struktuuritoetuse tagasimakse küsimused, karistused riigihangetes, vaidlustusmenetluse problemaatika ja teised teemad.
 
Konverents toimub 9. novembril 2023 algusega kell 10.00, hotellis HESTIA HOTEL EUROPA, aadressil Paadi 5, Tallinn.
Osalega saalis või veebis! Lisaks sellele, kõik, kellel puudub võimalus konverentsil saalis osalemiseks või võimalus ettekandeid jälgida reaalajas, saavad lunastada ettekannete salvestiste järelvaatamise õiguse. Oma osalemise otsust saate alati jooksvalt muuta!

Eesmärk

Konverentsil analüüsime valdkonna kitsaskohti, probleemseid kaasusi ja kohtupraktikat ning sellega kaasnenud muutusi riigihanke maastikul.


Sihtrühm

  • avalik- õiguslike insitutsioonide spetsialistid, kes puutuvad kokku riigihangete korraldamisega
  • aktiivsed pakkujad, nii tippjuhid kui ka spetsialistid
  • juristid, advokaadid ja vandeadvokaadid, kes tegelevad hankealase nõustamise ja hankevaidluste lahendamisega
  • audiitorid, kes auditeerivad riigihangete valdkonnas
  • EL projektide koordinaatorid, kellel on vajadus hanke korras osta kaupu ja teenuseid
  • ja paljud teised huvilised

Teemad

Trefipäeva modereerib

Pildid / - Kristina Uuetoa-Tepper 2022

Kristina Uuetoa-Tepper, advokaadibüroo Tepper ja Partnerid vandeadvokaat

Kristina Uuetoa-Tepper on riigihangete valdkonnas tegutsenud enam kui 20 aastat, nõustanud mh väga erinevate tegevusvaldkondade hankijaid hankedokumentide koostamisel ja otsuste tegemisel, esindanud vaidlustusmenetlustes pakkujaid, viinud läbi hulgaliselt ettevõtete siseseid riigihangete alaseid koolitusi ja osalenud erinevatel konverentsidel.

Revolutsioon finantskorrektsioonide maailmas jäi tulemata... või siiski?

Pildid / - Erki Fels 2019

Erki Fels, advokaadibüroo PwC Legal vandeadvokaat ja riigihangete valdkonna juht

Finantskorrektsiooniga küsitakse tagasi Euroopa Liidu toetus. Suurimad ja meedias enim tähelepanu pälvinud tagasinõuded tekivad just vigade tõttu riigihangetes. Kas hiljutised kohtulahendid muudavad midagi? Kas audiitorite tõlgendused on läinud leebemaks või hoopis rangemaks? Mida räägib Euroopa? Kas finantskorrektsioonide maal puhuvad uued tuuled või läheb kõik edasi vanaviisi?

Aruteluring finantskorrektsioonid ja värsked lahendid. Mis saab edasi?

Aruteluringi juhib Erki Fels

Pildid / - Erki Fels 2019

Erki Fels on advokaadibüroo PwC Legal vandeadvokaat. Ta on kohtuvaidleja, kes tegeleb peamiselt haldus- ja tsiviilasjadega. Erki Fels on üks Eesti juhtivaid riigihankeõiguse spetsialiste, kes on edukalt osalenud meedia tähelepanu pälvinud vaidlustes, mis kujundavad Eesti riigihankeõigust. Ta on nõustanud Eesti suurimaid hankijaid ja pakkujaid, omades kogemust ehitustööde, transpordi, IT, meedia, tervishoiu, energeetika ning kaitse- ja julgeolekuvaldkonna hangetes. Tänu praktilisele kogemusele on Erki Fels sage koolitaja ning konverentside avakõneleja. Samuti tegeleb ta riigihankeõigusalase teadustööga. Ta on andnud külalislektorina hankeõiguse loenguid Tartu Ülikoolis, retsenseerinud ja juhendanud üliõpilaste magistritöid. Erki Fels on 2019. a avaldatud riigihangete seaduse kommenteeritud väljaande üks autor.

Aruteluringis osalevad Kersti Kukk ja Kaur Siruli

Pildid / - Kersti Kukk

Kersti Kukk

Pildid / - Kaur Siruli

Kaur Siruli

Kersti Kukk on Riigi Tugiteenuste Keskuse riigihangete kontrolliüksuse juht. Ta on riigihangete valdkonnas tegutsenud üle 12 aasta. Viimased kolm aastat on ta eest vedanud riigihangete kontrollüksuse tööd Riigi Tugiteenuste Keskuses, kus tegeletakse välisvahenditest toetuse saajate hangete kontrollimise, nõustamise ja koolitamisega. Enne seda tegeles Kersti riigihangete ettevalmistamise ja läbiviimisega ning lepingute täitmise käigus tekkinud vaidlustega. Kerstil on õigusteaduse magistrikraad Tartu Ülikoolist.

 

Kaur Siruli on Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna juhataja. 

Karistused riigihangete seaduse rikkumise eest

Pildid / - Norman aas

Norman Aas, advokaadibüroo Sorainen partner ja vandeadvokaat

Vandeadvokaat Norman Aas avab põnevat, kuid siiani väga vähe käsitletud teemat – hankija karistusõiguslikku vastutust riigihangete seaduse rikkumise eest. Ettekandes  selgitatakse hankija tegevuste kvalifitseerumist nii väärtegudeks kui ka kuriteoks ning käsitletakse eraldi selles kontekstis juriidiliste isikute vastutust ja sellest vabanemise võimalusi.

Norman Aas on töötanud enam kui 17 aastat prokurörina ning puutunud kokku sadade kriminaal- ja korruptsioonikuritegude menetlemisega. Majanduskuritegude ennetamise ja uurimise valdkonna juhina advokaadibüroos Sorainen, on Norman Aas aidanud paljudel klientidel probleeme ennetada ja lahendada.

 Hankepass, kvalifikatsioon ja teise isiku näitajatele tuginemine

Pildid / - Kristina Laarmaa 2023

Kristina Laarmaa

Kristina Laarmaa, advokaadibüroo Laarmaa vandeadvokaat

Kvalifikatsiooni kontroll ja hankepass tekitavad praktikas jätkuvalt küsimusi. Oma ettekandes analüüsib Kristina Laarmaa värskemat vaidlustus- ja kohtupraktikat nendel teemadel, võttes luubi alla muuhulgas teise isiku näitajatele tuginemise temaatika ja filiaali ning emaettevõtte vahelise keemia.
 
Kristina Laarmaa on enam kui 15-aastase kogemusega vandeadvokaaat, riigihangete ja kohtuvaidluste ekspert. Kristinal on silmapaistvad kogemused ja teadmised ehituse ja transpordi valdkondades. Samuti on Kristina palju nõustanud ja klientide huve esindanud struktuuritoetustest rahastatavates projektides, sh struktuuritoetuste tagasinõuetes. Lisaks ulatuslikule praktilisele kogemusele on Kristina osalenud ühe autorina ka riigihangete seaduse kommenteeritud väljaande koostamisel. 

Varasemate lepingute täitmisega seotud kvalifikatsiooni kontroll

Pildid / - Diana-Minumets-Addenda 2022

Diana Minumets, advokaadibüroo Lextal partner ja vandeadvokaat

Diana Minumets keskendub oma ettekandes pakkuja varasema kogemusega seotud kvalitatiivse valiku õiguslikele aspektidele. Nii võtab Diana vaatluse alla varasemate lepingute täitmisega seotud kvalifitseerimise tingimuste proportsionaalsuse, proovides viimase aja kohtu- ja vaidlustuskomisjoni praktika pinnalt vastata küsimusele, kust läheb piir hankija põhjendatud ootuste ning konkurentsi alusetu piiramise vahel. Samuti käsitleb Diana oma ettekandes ka varasema kogemuse omandamise ning selle kontrollimisega seotud õiguslikke aspekte, keskendudes eelkõige suhetele, kus lepingu täitmisel osaleb konsortsiumi või alltöövõtu ahela tõttu mitu isikut.

Diana Minumets on tegelenud hankealaste õigusküsimustega üle 15 aasta. Lisaks igapäevasele hankealasele nõustamistööle ning esindamisele riigihankealastes vaidlustes, on Diana Minumets andnud ka märkimisväärse panuse riigihankealase õiguskirjanduse loomisel. Diana Minumets on 2014.a. ilmunud raamatu „Riigihangete õigus“ (D. Minumets, P. Kulm. Juura, 2014) ning 2019.a. ilmunud RHS kommenteeritud väljaande (Koostajad: M. Parind, M. A. Simovart, Juura 2019) kaasautor. Samuti on Diana Minumets avaldanud riigihangete alaseid artikleid meedias ning õigusajakirjas Juridica. Ta on oodatud kõneleja erinevatel hankekonverentsidel ning tunnustatud koolitaja riigihankealastel teemadel.

Olulisemad seisukohad ja lahendid riigihangete vaidlustuste lahendamisel

Pildid / - Ulvi-Reimets

Ulvi Reimets, riigihangete vaidlustuskomisjoni liige

Ulvi Reimets keskendub oma ettekandes riigihangete vaidlustuskomisjoni ja meie kohtute lahenditele ning tõusetunud probleemidele. 

Ulvi Reimets 
on riigihangete vaidlustuskomisjoni liige olnud juba enam kui 15. aastat. Valdkonda reguleerivate õigusaktide, Euroopa Kohtu ning meie kohtutute lahendite põhjalik tundmine, 15-aastane kogemus vaidlustuste ja kahju hüvitamise taotluste lahendamisel võimaldavad Ulvi Reimetsal analüüsida vigu, mida tehakse riigihangete läbiviimisel ning anda kuulajale omapooseid kommentaare ning praktilisi nõuandeid.

Olulisemad lahendid Euroopa Kohtust

Pildid / - Kadri Matteus 2023

Kadri Matteus, advokaadibüroo Matteus partner

Kadri Matteus teeb ülevaate tema hinnangul olulisimatest Euroopa Kohtu ja Üldkohtu lahenditest viimaste aasta jooksul.

Kadri Matteus on üks Eesti tuntumaid hankeadvokaate, blogi asutaja, vandeadvokaat ja omanimelise advokaadibüroo pidaja. Kadri Matteuse põhitegevusvaldkonnad on riigihanked, haldusõigus ja kohtuvaidlused. Ta nõustab ja esindab kliente erinevates riigihanke küsimustes ja on viinud läbi mitmekümneid hankemenetlusi. Peale hangete tegeleb Kadri muude avalik-õiguslike vaidlustega, kuid just riigihanked on tema peamine spetsialiseerumise valdkond.

Vaidlustusmenetlus – kas saame õiglust ja tõhusat kaitset?

Pildid / - Mart Parind 2023

Mart Parind

Pildid / - Veiko Vaske
Veiko Vaske

 

 

Mart Parind ja Veiko Vaske, advokaadibüroost Nove 

Levinud arusaama järgi toimib riigihangete vaidlustuskomisjoni (VAKO) läbiviidav vaidlustusmenetlus õlitatult, tagades kiirelt ja kvaliteetselt tõhusa õiguskaitse. Sellise mõttelaadi heaks näiteks on paar aastat tagasi juhtunu, kui Rahandusministeerium soovis hankevaidluste süsteemi reformida ja muuta VAKO kohtusüsteemi osaks, kuid huvirühmade jäisevõitu tagasiside tõttu jäeti plaan sinnapaika. Mart Parind ja Veiko Vaske polemiseerivad oma ettekandes erinevate praktiliste näidete varal, kas vaidlustusmenetluse edulugu on tõesti totaalne või leidub ses loos ka mõningaid kitsaskohti. Kõne alla tulevad VAKO pädevus, menetlustähtajad, infovaeguse olukorras sündivad „kalastamiskaebused“, probleemid ärisaladusega, hankelepingu sõlmimise erakorralise loa andmine ja veel teisedki teemad.

Mart Parind on Eesti juhtivaid riigihankeõiguse eksperte, kes tegeleb Advokaadibüroos NOVE erisuguste avalikõiguslike, iseäranis põhiseaduslikke ja Euroopa küsimusi hõlmavate asjadega, samuti intellektuaalse omandi ja spordiõigusega. NOVE-ga liitumisele eelneva viie aasta jooksul töötas Mart Parind riigihangete vaidlustuskomisjoni (VAKO) liikmena, lahendades esimese astme õigusemõistjana kokku sadu riigihankevaidlusi. Olles enne vaidlustuskomisjoni liikme ametit tegelenud riigihangetega süvitsi juristi ja advokaadina ning õpetades Tallinna Ülikoolis riigihankeõigust, on Mart Parindil selles valdkonnas Eestis unikaalne teadmiste- ja kogemustepakett. Mart Parindi kaasjuhtimisel on ilmunud Eesti riigihankeõiguse valdkonna tuumikteos: riigihangete seaduse kommenteeritud väljaanne (Juura 2019). Mart Parind on sage esineja erinevatel koolitustel, seminaridel ja konverentsidel, jagades oma teadmisi, kogemusi ning mõtteid laial valikul erinevatel õiguslikel teemadel. 

Veiko Vaske on oma 20-aastase kogemusega riigihangete õiguse alal üks valdkonna juhtivaid eksperte. Aastatel 2003-2007 oli ta teenistuses Rahandusministeeriumis, kus vastutas riigihangete valdkonna õigusloome ja Euroopa Liidu direktiivide ülevõtmise eest ning esindas Eesti riiki liidu õigusloomeprotsessis. Seejärel mõistis ta 5 aastat õigust Riigihangete Vaidlustuskomisjoni (VAKO) liikmena, kus lahendas üle 200 vaidlustuse ja kahju hüvitamise taotluse. Tänaseks on Veiko Vaskel üle 10 aasta advokaaditöö kogemust nii pakkujate kui hankijate edukal esindamisel VAKO-s ja kõigis kohtuastmetes ning, mis veelgi olulisem, usaldusväärse nõustajana vaidluste ennetamisel. Advokaadibüroo NOVE avaliku õiguse ja riigihangete valdkonna juhina on ta tunnustatud nõustaja ja kohtuadvokaat, keskendudes riigihangete, planeeringute, ehituse, keskkonna, energeetika ja põhiõigustega seotud küsimustele. Veiko Vaske on üks riigihangete seaduse kommenteeritud väljaande kaasautoritest, tuntud koolitaja ja õppejõud ning õpetab magistrandidele ehitus- ja planeerimisõigust Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas.

Aeg ja maht

9. novembril 2023 kell 10.00–16.45
(8 akadeemilist tundi)

RIIGIHANGETE KONVERENTSI AJAKAVA

09.30–10.00       Hommikukohv ja registreerumine

10.00–10.10       Moderaatori tervitus (Kristina Uuetoa-Tepper)
10.10–10.30       Revolutsioon finantskorrektsioonide maailmas jäi tulemata... või siiski? (Erki Fels)
10.30–11.00       Aruteluring finantskorrektsiooni otsustest (Erki Fels, Kersti Kukk ja Kaur Siruli)
11.05–11.40       Karistused riigihangete seaduse rikkumise eest (Norman Aas)

11.40–12.00       Kohvipaus

12.00–12.40       Hankepass, kvalifikatsioon ja teise isiku näitajatele tuginemine (Kristina Laarmaa)
12.45–13.25       Varasemate lepingute täitmisega seotud kvalifikatsiooni kontroll (Diana Minumets)

13.25–14.15       Lõunapaus

14.15–14.55       Olulisemad seisukohad ja lahendid riigihangete vaidlustuste lahendamisel (Ulvi Reimets)
15.00–15.40       Olulisemad lahendid Euroopa Kohtust (Kadri Matteus)
15.45–16.25       Vaidlustusmenetlus – kas saame õiglust ja tõhusat kaitset? (Mart Parind ja Veiko Vaske)
16.25–16.45       Moderaatori lõpusõnad (Kristina Uuetoa-Tepper)


Toimumiskoht

HESTIA HOTEL EUROPA, Paadi 5, Tallinn.

Konverents toimub nii saalis, veebis kui e-õppes!
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel saalis, veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne 
Reaalajas toimuva konverentsi ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe 
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates konverentsi toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Maksumus

279 € + km (334,80 €). 

Sõltumata sellest, kas osalete konverentsil saalis või veebi vahendusel, on Teil võimalus osta 30-päevane konverentsi ettekannete salvestus ehk täiendav järelvaatamine hinnaga 29 € + km (34,80 €).
Samuti on võimalik veebis kuulata konverentsipäeva üksikuid ettekandeid. Kuni 6. novembrini on ühe ettekande soodusmaksumus 75 € + km (90,00 €) ning hilisematele registreerujatele 99 € + km (118,80 €). Palun märkige registreerumisel lisainfo lahtrisse, millisel ettekandel Te osaleda soovite!
 
NB! Kõik, kellel puudub võimalus konverentsil saalis osalemiseks või võimalus ettekandeid jälgida reaalajas, saavad lunastada ettekannete salvestiste järelvaatamise õiguse. Salvestiste järelvaatamine on võrdne konverentsil osalemise tasuga. Palume registreerumisel märkida lisainfo lahtrisse, kui soovite koolituse järelvaatamist. Järelvaatamise õigus kehtib 30 päeva alates keskkonda sisenemise parooli saatmisest Addenda OÜ poolt. Ettekannete salvestised on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on salvestiste vaatamine vastavalt kehtivale hinnale ning väljastame sellekohase koolitusarve. 

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Konverentsil osalemist kas veebis või saalis sõltuvalt osaleja valikust. 

Oma valikut saalis/veebis osalemise kohta saate muuta kuni 2. novembrini 2023!


Tasumine

Konverentsipäevale registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve.


Loobumine

Konverentsist loobumisel palume teatada kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva enne konverentsi toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% konverentsi maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - Kristina Paal 113x150

Kristina Paal
+372 5566 2741
kristina.paal@addenda.ee
 

Jaga

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.