Sisukord

EKSKLUSIIVÜMARLAUD: PÕLETAVAD KÜSIMUSED RIIGIHANGETES!

Jaga

Eeltutvustus

Riigihangete teemalisel eksklusiivsel intrigeerival ümarlaual võtame vaatluse alla põletavad küsimused seoses riigihangete seadusega. Öeldakse, et vaidluses selgub tõde! Aga ümarlaual me mitte ei vaidle, vaid parimad vandeadvokaadid ja advokaadid, hankejuristid ning aktiivsed pakkujad ja teised hankevaldkonna tipptegijad analüüsivad kõige intrigeerivamaid küsimusi seoses riigihangete läbiviimisega. Kohtupraktika, faktid ja kogemus on see, mis ümarlaua diskussioonides välja tuuakse ning millesse ka kõiki saalisviibijaid aktiivselt kaasatakse. 

Iga ümarlaual käsitletav teema saab 20 minutilise sissejuhatuse eksperdilt. Ekspertideks oleme valinud tuntuimad ja publiku poolt palavalt armastatud advokaadid, kelle töölaualt diskussiooniteemad igapäevaselt läbi käivad. Seejärel jätkub teemakäsitlus aruteluringis, kuhu oleme valinud kogemustega laiapõhjalise tippspetsialistide meeskonna avalikust ja erasektorist ning hankevaldkonna otsustajate ringist! Nauditavatesse diskussioonidesse kaasame aktiivselt publikut täiendamaks sisukaid ümarlauaarutelusid põnevate kaasustega!


Eesmärk

Ümarlaua eesmärk on analüüsida ja arutleda põnevaid ja päevakajalisi hankeküsimusi!

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

  • teab riigihangete seaduse rakendamise probleemküsimusi ja oskab hangete läbiviimisel arvestada nii seaduselooja mõtet ja tahet
  • tunneb reaalset praktikat hankija ja pakkuja poolt vaadatuna
  • tõlgendab riigihangete praktikat ning väldib pikki ja kulukaid hankevaidlusi
  • tõlgendab hankeseaduse neid paragrahve, mis sätestavad hankija ja pakkuja koostöö võimalikkuse seaduslikes piirides

Sihtrühm

Aktiivsed hankijad ja pakkujad:

  • riigi- ja KOV vastutavad juhid, hankespetsialistid, juristid ning teised hankeid läbiviivate ettevõtete esindajad
  • avalik-õiguslike institutsioonide spetsialistid, kes puutuvad kokku riigihangete korraldamisega
  • aktiivsed pakkujad, nii tippjuhid kui ka spetsialistid
  • juristid, kes tegelevad hankealase nõustamise ja hankevaidluste lahendamisega
  • audiitorid, kes auditeerivad riigihangete valdkonnas
  • EL projektide koordinaatorid, kellel on vajadus hanke korras osta kaupu ja teenuseid ja paljud teised huvilised

Teemad

 

Pildid / - Diana-Minumets-Addenda 2022

Riigihangete ümarlauda modereerib Diana Minumets, advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaat/partner ja riigihangete valdkonna juht

Diana Minumets on tegelenud hankealaste õigusküsimustega üle 15 aasta. Lisaks igapäevasele hankealasele nõustamistööle ning esindamisele riigihankealastes vaidlustes, on Diana Minumets andnud ka märkimisväärse panuse riigihankealase õiguskirjanduse loomisel. Diana Minumets on 2014.a. ilmunud raamatu „Riigihangete õigus“ (D. Minumets, P. Kulm. Juura, 2014) ning 2019.a. ilmunud RHS kommenteeritud väljaande (Koostajad: M. Parind, M. A. Simovart, Juura 2019) kaasautor. Samuti on Diana Minumets avaldanud riigihangete alaseid artikleid meedias ning õigusajakirjas Juridica. Ta on oodatud kõneleja erinevatel hankekonverentsidel ning tunnustatud koolitaja riigihankealastel teemadel.

Riigihangete müüdid ja kollid

Pildid / - Erki Fels 2019

Erki Fels

Pildid / - Mart Parind 2019

Mart Parind

Erki Fels, advokaadibüroo PWC Legal vandeadvokaat ja Mart Parind, advokaadibüroo NOVE advokaat

Erki Felsi ja Mart Parindi duo on hankespetsialistide seas üks oodatumatest ülesastumistest. Tänavuse eksklusiivümarlaua avadiskussioonis toovad Erki Fels ja Mart Parind osalejani läbi markantsete näidete praktikast need riigihangete müüdid ja kollid, millest hankemaastikul tegevad spetsialistid, nii hankijad kui pakkujad, mööda vaadata ei saa.

 

Erki Fels on üks Eesti juhtivaid riigihankeõiguse spetsialiste. Enne advokaadiks saamist töötas ta Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegiumis. 
Erki Fels on edukalt osalenud meedia tähelepanu pälvinud vaidlustes, mis kujundavad Eesti riigihankeõigust. Ta on nõustanud Eesti suurimaid hankijaid ja pakkujaid, omades kogemust ehitustööde, transpordi, IT, meedia, tervishoiu, energeetika ning kaitse- ja julgeolekuvaldkonna hangetes. Erki Fels on aidanud koostada lepinguid ja hanke alusdokumente Eesti kalleimates ja mahukamates riigihangetes.
Tänu praktilistele kogemustele on Erki Fels sage koolitaja ning konverentside avakõneleja. Samuti tegeleb ta riigihankeõigusalase teadustööga. Ta on andnud külalislektorina hankeõiguse loenguid Tartu Ülikoolis, retsenseerinud ja juhendanud üliõpilaste magistritöid. Erki Fels on 2019. a avaldatud riigihangete seaduse kommenteeritud väljaande üks autor.
 
Mart Parind on Eesti juhtivaid riigihankeõiguse eksperte. NOVE-ga liitumisele eelneva viie aasta jooksul töötas Mart Parind riigihangete vaidlustuskomisjoni (VAKO) liikmena, lahendades esimese astme õigusemõistjana kokku sadu riigihankevaidlusi. Olles enne vaidlustuskomisjoni liikme ametit tegelenud riigihangetega süvitsi juristi ja advokaadina ning õpetades Tallinna Ülikoolis riigihankeõigust, on Mart Parindil selles valdkonnas Eestis unikaalne teadmiste- ja kogemustepakett. Mart Parindi kaasjuhtimisel on ilmunud Eesti riigihankeõiguse valdkonna tuumikteos: riigihangete seaduse kommenteeritud väljaanne (Juura 2019).
Mart Parind on sage esineja erinevatel koolitustel, seminaridel ja konverentsidel, jagades oma teadmisi, kogemusi ning mõtteid laial valikul erinevatel õiguslikel teemadel. Igapäevaselt nõustab Mart Parind advokaadibüroo NOVE advokaate riigihangetega seotud õigusküsimustes ja vaidlustes ning juhib NOVE Euroopa õiguse, intellektuaalse omandi ja spordiõiguse valdkondi. 

Ettekanne dünaamilisest hankesüsteemist

Pildid / - Kadri Matteus

Kadri Matteus, advokaadibüroo Cobalt vandeadvokaat

Kadri Matteuse aruteluring keskendub dünaamilistele hankesüsteemidele (DHS). Teoorias on DHS hankijate (ja ka pakkujate) jaoks geniaalne vahend erinevate kulutarvikute ja väikevahendite jooksvaks ostmiseks olukorras, kus hankija kulutused eelarve aastal ületavad piirmäärasid ning samas puudub ka soov piirata pakkujate ringi, kellelt nimetatud tarvikuid osta. Veel 2019. aastal oli registris avaldatud üksnes 2 DHSi, kuid detsembri keskpaiga seisuga on 2022. aastal avaldatud juba 59 dünaamilist hankesüsteemi ning võib eeldada, et see number kasvab aastast-aastasse. Kadri Matteus avab enda ettekandes DHSi teoreetilise käsitluse ning see jätkub diskussiooniga praktikute vahel, kes kasutavad DHSi kui vahendit hankelepingute sõlmimiseks. Millised on DHSi eelised ja mis probleemi see hankija jaoks lahendab? Kas DHS on apetiitne ka pakkujatele ja kas DHSi kasutamisel on praktikas ilmnenud ka kitsaskohti.

Aruteluring dünaamilisest hankesüsteemist

Aruteluringi juhib Kadri Matteus

Pildid / - Kadri Matteus

Kadri Matteus

Kadri Matteus on üks Eesti tuntumaid hankeadvokaate, Riigihankeblogi asutaja, advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat ja riigihangete valdkonna juht omades selles valdkonnas 12 aastast kogemust. Kadri Matteuse põhitegevusvaldkonnad on riigihanked, haldusõigus ja kohtuvaidlused. Ta nõustab ja esindab kliente erinevates riigihanke küsimustes, viib klientide nimel läbi riigihankeid ja abistab pakkujaid pakkumuste esitamisel. Samuti lepitab Kadri Matteus hankelepingu täitmisel tekkinud vaidluseid FIDIC vaidluste lahendamise komisjoni liikmena või erapooletu lepitajana. Peale hangete tegeleb Kadri Matteus muude avalik-õiguslike vaidlustega, kuid just riigihanked on tema peamine spetsialiseerumise valdkond.
Kadri Matteus on ka kõrgelt hinnatud esineja riigihankeõiguse vallas. Samuti hoiab Kadri Matteus meelt teravana erinevate publikatsioonide avaldamise teel (Juridica, RHS kommenteeritud väljaanne ja tavameedia).

 Aruteluringis osalevad Merily Rool, Priit Valk ja Andro Valgenberg

Pildid / - merly Rool

Merily Rool 

Merily Rool, jurist Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuses (TEHIK). TEHIK on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kompetentsikeskus tervise-, sotsiaal- ja töövaldkonnas. TEHIK viib ellu avaliku sektori olulisemaid IT-projekte, nõustab teisi riigiasutusi uute arenduste ja halduse osas ning on teerajajaks uutele tehnoloogilistele lahendustele. TEHIKu hanketiim viib läbi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonda kuuluvad riigihanked kõigile Sotsiaalministeeriumi valitsemisala asutustele. Koos kuue ühishankijaga on TEHIK liitumiseks avanud ka dünaamilise hankesüsteemi arendus-, hooldus-, analüüsi- ja testimistööde soetamiseks. Tänapäevases pidevas IT-arengus ja muudatuste tuules on paindlikud lahendused, mida DHSi kasutamine pakub, tervitatavad nii hankijatele kui ka pakkujatele. Aruteluringis jagab Merily Rool TEHIKu kogemust DHSi kasutamisel. 

 

Pildid / - eesti Energia

Priit Valk, Eesti Energia hankedirektor ja Andro Valgenberg, Eesti Energia hankejuht
Eesti Energia AS ja teised kontserni ettevõtted on riigihangete registris 2022. aastal kõige enam dünaamilist hankesüsteemi kasutanud hankija. Teoorias on dünaamilise hankesüsteemi eeliseks ettevõtjatele avatus ja suurem konkurents võrreldes raamlepinguga, mis tähendab, et iga kvalifitseeruv ettevõtja saab igal ajahetkel süsteemiga liituda ja teistega konkureerida. Teisalt on tegemist paindliku hankesüsteemiga lihtsustatud menetlusreeglite tõttu, mis võimaldab hankijatel läbi viia ka kiireloomulisi hankeid. Aruteluringis osaledes kuuleme aga Eesti Energia kontserni esindajatelt, milline on aga kontserniettevõtte tegelik praktika ja saadud kogemus ja soovitused DHSi kasutamisel. 

Ettekanne Kas ja millal on hankijal põhjust hankelepingu rikkumise eest pakkujat karistada?

Pildid / - Kristina Uuetoa-Tepper 2022

Kristina Uuetoa-Tepper, advokaadibüroo Tepper ja Partnerid partner ja vandeadvokaat

Vandeadvokaadi Kristina Uuetoa-Tepper ettekanne ja hilisem arutelusring keskendub hankijate igapäevapraktikas aktuaalsetele küsimustele sellest, kas ja millal on hankijal põhjust lepingupartnerit hankelepingu rikkumise eest karistada (kuni lepingu lõpetamiseni) ning kui hankija karistab lepingupartnerit, siis milliseid instrumente kasutada (nt täiendav tähtaeg, leppetrahv, kahjunõue). Fookuses on ka otseselt seonduvad teemad ehk millised on tagajärjed, kui pakkujat on karistatud (eeskätt küsimus kõrvaldamisest RHS § 95 lg 4 p 8 alusel ja sellega seonduvast VAKO ja kohtute praktikast) ning millised on tagajärjed, kui lepingupartnerit ei ole karistatud, aga oleks ilmselt pidanud (eeskätt küsimus struktuuritoetuste tagasinõuetest ja sellealasest praktikast).

Aruteluring Kas ja millal on hankijal põhjust hankelepingu rikkumise eest pakkujat karistada?

Aruteluringi juhib Kristina Uuetoa-Tepper

Pildid / - Kristina Uuetoa-Tepper 2022

Kristina Uuetoa-Tepper

Kristina Uuetoa-Tepper on riigihangete valdkonnas tegutsenud enam kui 20 aastat, nõustanud mh väga erinevate tegevusvaldkondade hankijaid hankedokumentide koostamisel ja otsuste tegemisel, esindanud vaidlustusmenetlustes pakkujaid, viinud läbi hulgaliselt ettevõtete siseseid riigihangete alaseid koolitusi ja osalenud erinevatel konverentsidel.

Aruteluringis osalevad Ulvi Reimets, Kati Eller, Kadri Lepikult

Pildid / - Ulvi-Reimets

Ulvi Reimets

Ulvi Reimets on riigihangete vaidlustuskomisjoni liige olnud juba enam kui 15. aastat. Valdkonda reguleerivate õigusaktide, Euroopa Kohtu ning meie kohtutute lahendite põhjalik tundmine, 15-aastane kogemus vaidlustuste ja kahju hüvitamise taotluste lahendamisel võimaldavad Ulvi Reimetsal analüüsida vigu, mida tehakse riigihangete läbiviimisel ning anda kuulajale omapooseid kommentaare ning praktilisi nõuandeid.

 

Pildid / - Kati_Eller

Kati Eller

Kati Eller on Riigi Tugiteenuste Keskuse riigihangete osakonna juhataja. Riigi Tugiteenuste Keskus osutab riigihangete korraldamise teenust 43 asutusele ning viib aastas läbi ca 300 riigihanget, sh üleriigilised kesksed hanked. Kati Eller alustas riigihangete valdkonnas tegutsemist 2009. aastal ja on muuhulgas töötanud ka Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonnas järelevalve üksuse juhina.

 

Pildid / - Kadri Lepikult

Kadri Lepikult

Kadri Lepikult on Transpordiameti õigusosakonna hankeüksuse juhataja alates 2021. aastast. Riigihangete juristina omab Kadri Lepikult kogemust juba alates 2014. aastast, sh on Kadri Lepikult tegelenud nii toetuse saaja riigihangete rikkumistele hinnangute andmisega ja tagasinõuete menetlusega kui hankija korraldatavate riigihangete nõustamise ja lepingute koostamisega. Transpordiamet korraldab aastas ca 350-400 riigihanget.

Ettekanne põhjendamatult madala maksumusega hangetest

Pildid / - Epp Lumiste

Epp Lumiste, advokaadibüroo LEADELL Pilv vandeadvokaat

Ettekande käigus vaatleb Epp Lumiste ristsubsideerimise ja alapakkumustega seonduvat vaidlustuskomisjoni ja kohtupraktikat ning õiguslikke küsimusi. Riigihangete seadus ei sätesta ristsubsideerimise keeldu. Kui hankija ei ole selgesõnaliselt keelanud ristsubsideerimist, siis võib pakkuja esitada muuhulgas 0 hinnaga pakkumise või pakkuda mõnel hanke osal 0 hinda. Ettekandele järgneva arutelu käigus analüüsivad osalised, kuidas alapakkumusi ära tunda, milline on kontrollimenetluse ulatus ja osapoolte kohustused, kuidas jaguneb tõendamiskoormus, milline on hankija kaalutlusõiguse ulatus pakkumuse tagasilükkamisel või edukaks tunnistamisel, kuidas kaitsta hankija otsuseid vaidlustusmenetluses. Samuti analüüsivad aruteluringis osalejad teemat ka pakkuja vaatevinklist ehk kuidas vältida oma pakkumuse tagasilükkamist ning kuidas vaidlustada konkurendi ebamõistlikult soodsat maksumust. 

Arutelu põhjendamatult madala maksumusega hangetest

Aruteluringi juhib Epp Lumiste

Pildid / - Epp Lumiste

Epp Lumiste

Epp Lumiste on advokaadibüroo Leadell Pilv vandeadvokaat. Ta on riigihangete valdkonnas olnud aktiivne enam kui 10. aastat. Ta on nõustanud nii hankijaid, sh tehnilise kirjelduse koostamise osas, kui pakkujaid. Epp Lumiste omandas õigusteaduse bakalaureuse ja magistrikraadi Audentese Ülikoolist. Täiendavalt omandas Epp Lumiste LL.M. kraadi USA-st George Washington Ülikoolist 2010. aastal. 2005. aastast alates töötas Epp Lumiste Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumi õigusosakonnas, kus muuhulgas tegeles rahvusvaheliste hangetega. Lisaks avaliku sektori töökogemusele on Epp Lumiste töötanud eelnevalt advokaadibüroos Advokaadibüroos Aivar Pilv ning Alterna.

Aruteluringis osalevad Evelin Karindi-Kask ning Ave Nael

Pildid / - Evelin Karindi Kask

Evelin Karindi-Kask

Evelin Karindi-Kask on Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõunik. Ta on töötanud Rahandusministeeriumis riigihangete spetsialistina alates 2005. aastast. Enne seda töötas ta juristina kaitseväes, kus tema üks ülesandeid oli riigihangete korraldamine. Evelin Karindi-Kask osales nii 2007. kui ka 2017. aasta riigihangete seaduse ning pea kõikide vahepealsete ja järgnevate riigihangete seaduse muudatuste väljatöötamisel. Evelin Karindi-Kask tegeleb aktiivselt riigihangetealase koolitamise ja nõustamisega ning on üks Eesti esindajatest Euroopa Komisoni juures tegutsevas riigihangete eksperdirühmas. 

 

Pildid / - Ave Nael

Ave Nael

Ave Nael on Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse hangete osakonna hanke projektijuht, viies läbi peamiselt taristu valdkonna projekteerimise ja ehitushankeid. Riigihangete valdkonnas on ta tegelenud alates Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse loomisest - 2017. aastast, algul hangete osakonna nõuniku ja koordinaatorina, alates 2020. aastast hanke projektijuhina. Riigikaitse valdkonnas töötamise kogemust on Avel üle 15. aasta. Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus korraldab hankeid nii kaitseministeeriumi, kaitseväe kui ka teiste valitsemisala asutuste tarbeks ning haldab ja arendab nende kinnisvara. Riigikaitse arendamiseks soetatakse igal aastal üle 500 miljoni euro eest tooteid ja teenuseid ning arendatakse ja hoitakse töökorras taristut rohkem kui 80 miljoni euro ulatuses.

Ümarlaua täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 80%.


Aeg ja maht

Koolitus toimub 16. märtsil 2023 algusega kell 10.00

AJAKAVA
9.30 – 10.00       Hommikukohv ja registreerumine
10.00 – 10.10     Sissejuhatus päevajuhilt

10.10 – 11.15     Arutelu riigihangete müütidest ja kollidest
11.15 – 11.40     Kohvipaus

11.40 – 12.45     Ettekanne ja arutelu dünaamilisest hankesüsteemist
12.45 – 13.40     Lõunapaus

13.40 – 14.50     Ettekanne ja arutelu hankelepingu rikkumise teemal
14.50 – 15.10     Kohvipaus

15.10 – 16.15     Ettekanne ja arutelu põhjendamatult madalast maksumusest
16.15                 Kokkuvõtted ja lõpusõnad moderaatorilt


Toimumiskoht

Konverents toimub nii saalis, veebis kui e-õppes!

Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel saalis, veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 
 
Saalikoolitus toimub Tallinnas hotellis Tallink Spa & Conference 
Sadama 11a, 10111 Tallinn

Veebiülekanne 
Reaalajas toimuva konverentsi ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe 
Salvestame koolituse ja saadame Teile 5 tööpäeva jooksul alates konverentsi toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Meetodid

Ettekanded, arutelud ja diskussioon. 


Maksumus

259 € + km (310,80 €)!

Sõltumata sellest, kas osalete ümarlaual saalis või veebi vahendusel, on Teil võimalus osta 30-päevane konverentsi ettekannete salvestus ehk täiendav järelvaatamine hinnaga 29 € + km (34,80 €).
Samuti on võimalik veebis kuulata ümarlaua üksikuid ettekandeid. Ühe ettekande maksumus 129 € +km (154, 80 €). Palun märkige registreerumisel lisainfo lahtrisse, millisel ettekandel Te osaleda soovite!
 
NB! Kõik, kellel puudub võimalus ümarlaual saalis osalemiseks või võimalus ettekandeid jälgida reaalajas, saavad lunastada ettekannete salvestiste järelvaatamise õiguse. Salvestiste järelvaatamine on võrdne ümarlaual osalemise tasuga. Palume registreerumisel valida osalemine e-õppes Addenda e-akadeemias. Järelvaatamise õigus kehtib 30 päeva alates keskkonda sisenemise parooli saatmisest Addenda OÜ poolt. Ettekannete salvestised on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on salvestiste vaatamine vastavalt kehtivale hinnale ning väljastame sellekohase koolitusarve. 

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit ning saalis osalejatele on tagatud toitlustus.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

 

Pildid / - Kristina, portree

Kristina Paal
+ 372 5566 2741
kristina.paal@addenda.ee

 


Jaga

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.