Sisukord

EKSKLUSIIVÜMARLAUD: PÕLETAVAD KÜSIMUSED RIIGIHANGETES! VEEBIPÄÄSE

Jaga

 

Riigihangete eksklusiivümarlauale on nüüd võimalik lunastada veebipass!
Registreerimisel konverentsile saadame Teie meilile lingi, mille kaudu pääsete veebikeskkonda kuni 20 minutit enne ülekande algust. Koolitust saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Kanname üle koolitaja video- ja slaidipilti ning sarnaselt tavapärasele klassikoolitusele saate Teie koolitajatele esitada reaalajas küsimusi. Elektroonilised õppematerjalid saadame enne koolituse algust! 

 


Eeltutvustus

Riigihangete teemalisel eksklusiivsel intrigeerival ümarlaual võtame vaatluse alla põletavad küsimused seoses riigihangete seadusega. Öeldakse, et vaidluses selgub tõde! Aga ümarlaual me mitte ei vaidle, vaid parimad vandeadvokaadid, hankejuristid ning aktiivsed pakkujad ja teised hankevaldkonna tipptegijad analüüsivad kõige intrigeerivamaid küsimusi seoses riigihangete läbiviimisega. Kohtupraktika, faktid ja kogemus on see, mis ümarlaua diskussioonides välja tuuakse ning millesse ka kõiki saalisviibijaid aktiivselt kaasatakse. 

Iga ümarlaual käsitletav teema saab 20 minutilise sissejuhatuse eksperdilt. Ekspertideks oleme valinud tuntuimad ja publiku poolt palavalt armastatud advokaadid, kelle töölaualt diskussiooniteemad igapäevaselt läbi käivad. Seejärel jätkub teemakäsitlus aruteluringis, kuhu oleme valinud kogemustega laiapõhjalise tippspetsialistide meeskonna avalikust ja erasektorist ning hankevaldkonna otsustajate ringist! Nauditavatesse diskussioonidesse kaasame aktiivselt publikut täiendamaks sisukaid ümarlauaarutelusid põnevate kaasustega!


Eesmärk

Ümarlaua eesmärk on analüüsida ja arutleda põnevaid ja päevakajalisi hankeküsimusi!

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

  • teab riigihangete seaduse rakendamise probleemküsimusi ja oskab hangete läbiviimisel arvestada nii seaduselooja mõtet ja tahet
  • tunneb reaalset praktikat hankija ja pakkuja poolt vaadatuna
  • tõlgendab riigihangete praktikat ning väldib pikki ja kulukaid hankevaidlusi
  • tõlgendab hankeseaduse neid paragrahve, mis sätestavad hankija ja pakkuja koostöö võimalikkuse seaduslikes piirides

Sihtrühm

Aktiivsed hankijad ja pakkujad:

  • riigi- ja KOV vastutavad juhid, hankespetsialistid, juristid ning teised hankeid läbiviivate ettevõtete esindajad
  • avalik-õiguslike institutsioonide spetsialistid, kes puutuvad kokku riigihangete korraldamisega
  • aktiivsed pakkujad, nii tippjuhid kui ka spetsialistid
  • juristid, kes tegelevad hankealase nõustamise ja hankevaidluste lahendamisega
  • audiitorid, kes auditeerivad riigihangete valdkonnas
  • EL projektide koordinaatorid, kellel on vajadus hanke korras osta kaupu ja teenuseid ja paljud teised huvilised

Teemad

Tervitussõnavõtt

Aruteluring: Milline on ideaalne riigihangete seadus?

Aruteluringis räägime seaduse tänastest kitsaskohtadest praktiseeriva advokaadi, rahandusministeeriumi nõustamispraktika ning VAKO liikme tähelepanekute põhjal. Kas RHS on üle- või alareguleeritud ja kas ettevõtluskeskkonna parandamiseks ning selle kaudu ka suurema arvu pakkumuste saamiseks on vaja muuta seadust või praktikat? Kas võistlus parima bürokraadi leidmise nimel on vajalik ja üldse õigustatud? Arutame ka juba täna laual olevate RHS muudatuste üle ning tulevikus planeeritud muudatusi.

Aruteluringi juhib Kadri Matteus

Pildid / - Kadri Matteus

Kadri Matteus on advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat ning valdkonna nõunik, riigihankeblogi.com asutaja ja riigihanke entusiast. Kadri põhitegevusvaldkonnad on riigihanked, haldusõigus ja kohtuvaidlused. Ta nõustab ja esindab kliente erinevates riigihanke küsimustes ja on viinud läbi mitmekümneid hankemenetlusi. Peale hangete tegeleb Kadri kõiksuguste avalik-õiguslike vaidlustega, kuid just riigihanked on tema peamine spetsialiseerumise valdkond.
Kadri portfellis on näiteks Tallinna Kultuurikatel SA, Tallinna Linnahalli AS ja Tallinna Linnatranspordi AS riigihangete korraldamine, Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõustamine ja rahvusvaheliste suurkorporatsioonide esindamine sise- ja välisjulgeoleku kaalutlustel riigihangete seaduse erandi alusel korraldatud riigihangetes. Samuti esindab Kadri suurel hulgal pakkujaid ning mh ühte Eesti suurimat jäätmekäitlejat Ragn-Sells AS’i riigihanke vaidlustes.
Kadri on ka kõrgelt hinnatud esineja (koolitaja, lektor) riigihankeõiguse vallas ja hoiab meelt teravana erinevate publikatsioonide avaldamise teel (Juridica, RHS kommenteeritud väljaanne ja tavameedia).

Aruteluringis osalevad Mart Parind ja Mario Sõrm

Pildid / - Mart Parind 2019

Mart Parind on riigihangete vaidlustuskomisjoni liige ning Eesti alaline esindaja Euroopa Komisjoni juures tegutsevas riigihankevaidlusi lahendavate esimese astme asutuste võrgustiku eksperdigrupis. Enne vaidlustuskomisjoni liikmeks nimetamist praktiseeris Mart advokaadina, olles spetsialiseerunud mh riigihankeõigusele. Tema riigihankeõigust käsitlenud magistritöö pälvis Eesti Teadusagentuuri eriauhinna. Mart on riigihangete seaduse kommenteeritud väljaande koostaja ja juhtivautor.

 

Pildid / - Mario Sõrm

Mario Sõrm on endine rahandusministeeriumi riighangete ja riigiabi osakonna nõunik (kuni märts 2020) ning nüüd advokaadibüroo Sorainen jurist

 

Kadri Härgineni ettekanne: Kui hoolas peab riigihangetes olema pakkuja?

Riigihangete seadus on reeglite kogum hankijale. Sisuliselt kõik, mida hankija tegema peab ja kuidas käituma peab, on seal kirjas. Samas on väga vähe suuniseid pakkujatele, kuid teame kohtupraktikast, et Euroopa Kohus nõuab, et pakkujad oleksid samuti mõistlikult tähelepanelikud ja hoolsad. Seega räägime, kui hoolas on hoolas pakkuja ning mis siis juhtub, kui ta seda ei ole.

Aruteluring: Kui hoolas peab riigihangetes olema pakkuja?

Aruteluringi juhib Kadri Härginen

Pildid / - Kadri Härginen_2019_veebifoto (5)

Kadri Härginen, advokaadibüroo Sorainen advokaat ning Tartu Ülikooli riigihankeõiguse õppejõud. Kadril on märkimisväärne hangete planeerimise ja läbiviimise kogemus. Lisaks praktilisele hankealase kogemusele on Kadri Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonnas töötades vastutanud ka riigihangete poliitika kujundamise ning eelnõude väljatöötamise eest, sh osalenud ettepanekute tegemises seadusemuudatusteks riigihankeõiguse vallas.

Aruteluringis osalevad Jarlo Dorbek, Kristjan Piirsalu ja Ruth Prigoda

Pildid / - jarlo dorbek 115

Jarlo Dorbek, Hankepartner OÜ. Jarlo omab üle 15 aasta riigihangete läbiviimise kogemust, ta tegeleb riigihangete alase nõustamise, riigihangete koolituste ja hankemenetluste läbiviimisega. Jarlo poolt on läbi viidud üle 150 riigihanke koolituse, nende seas sellistele asutustele nagu EAS, Innove, Eesti Töötukassa, Eesti Energia, Kultuuriministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Põllumajandusministeerium jpt. Ta on läbi viinud ka riigihangete õiguse loenguid Sisekaitseakadeemias ja TTÜ-s. 

 

Pildid / - Kristjan Piirsalu

Kristjan Piirsalu, RB Rail AS. Kristjan omab laiaulatuslikku hangete läbiviimise ja juhtimise kogemust. Ta on multimiljoni euro väärtusega hangete juhtimise ja läbiviimisega eelnevalt tegelenud nii Inglismaal raudteeinfrastruktuuri sektoris kui Eestis energiasektoris. Praegusel ajal juhib ta Rail Baltica projekti koordinaatorettevõttes RB Rail AS hangete osakonda. Kristjanil on kogemus keerukate ja prioriteetsete infrastruktuuriprojektide läbiviimiseks tarvilike hangete läbiviimisel ning projektide koguväärtus, milles ta hangete alal on osalenud ulatub miljarditesse eurodesse. Sealhulgas, suurima hanke väärtus, mille läbiviimises Kristjan on osalenud, oli ligikaudu 1.6 miljardit inglise naela. Ta on instituudi The Chartered Institute of Procurement & Supply täisliige.

 

Pildid / - Ruth Prigoda

Ruth Prigoda on Tallinna Halduskohtu kohtunik. Aastatel 2009-2013 töötas Ruth Prigoda Keskkonnaameti õigusosakonnas juristina ning 2005-2007 Keskkonnaministeeriumi õigusosakonnas juristina. Tulenevalt igapäevasest tööst näeb Ruth Prigoda tagajärgi, mille toob kaasa pakkuja hooletus.

Diana Minumetsa ettekanne: Turu-uuringute võlud ja valud

Riigihanke valdkonnas on levinud arusaam justkui oleks riigihanke väljakuulutamisele eelnev suhtlus hankija ja potentsiaalse pakkuja vahel midagi keelatut. Müüdi loomisele on suuresti aidanud kaasa negatiivne meediakäsitlus, kus vastavad suhted on tihti leidnud kajastamist just korruptsiooni ja teiste ebaausate teguviisidega seotud kaasuste kontekstis. Tegelikult on hankija ja potentsiaalse pakkuja riigihanke eelse suhtluse näol aga tegemist selgelt lubatava ja isegi soovitatava vahendiga riigihanke tulemusliku läbiviimise tagamiseks. Ümarlaual võtamegi vaatluse alla turu-uuringu kasutamise eelised ning selle läbiviimise erinevad võimalused. Samuti arutleme selle üle, millised ohud ja hirmud kaasnevad turu-uuringus osalejatele ning kuidas neid ohtusid osalejate jaoks leevendada.  

Aruteluring: Turu-uuringute võlud ja valud

Arutelu juhib Diana Minumets

Pildid / - Diana Minumets 113x113

Diana Minumets on advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaat, kes on tegelenud hankealaste õigusküsimustega üle 14 aasta. Diana on 2014.a. ilmunud raamatu Riigihangete õigus (D. Minumets, P. Kulm. Juura 2014) ning 2019 ilmunud RHS kommenteeritud väljaande (Koost: M. Parind, M.A. Simovart. Juura 2019) kaasautor. Samuti on Diana avaldanud riigihangete alaseid artikleid tavameedias ning õigusajakirjas Juridica. Ta on tunnustatud lektor, kes on esineb erinevatel koolitusfirmade poolt korraldatud hankekoolitustel ja ka riigiasutuste sisekoolitustel. Diana Minumets omab laialdast kogemust hankijate ja pakkujate esindamisel hankevaidluste lahendamisel vaidlustuskomisjonis ja kohtutes, aga ka hankemenetluste korraldamisel ja läbiviimisel.

Aruteluringis osalevad Kaido Heinsalu ja Katriin Alasoo

Pildid / - Kaido Heinsalu

Kaido Heinsalu on Tieto Estonia äriarendusjuht ning kirglik koostöö propageerija riigi- ja erasektori vahel. Aktiivne kokkupuude riigihangetega on tal igapäevaselt nii hangetel osalemisel, avaliku sektoriga koostöö edendamisel ning parimate praktikate väljatöötamisel. Kaido on riigihangetega kokku puutunud juba 15 aastat ning on ka avaliku-ja erasektori koostöökogu liige selle tegevuse algusest peale. Koostöökogu raames on Kaido tarkvaraarenduse tüüplepingute töörühma ning olelusringi töörühma erasketori poolne eestvedaja. Lisaks on Kaido Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) infopoliitika nõukoja aktiivne liige.

 

Pildid / - Katriin Alasoo 113x113

Katriin Alasoo on Ida-Tallinna Keskhaigla hankeosakonna juhataja. Katriin on tegelenud riigihangete ja erasektori ostudega vahelduvalt aastast 2002 puutudes kokku erinevate küsimuste ja väljakutsetega nii hankija kui pakkuja rollis. Riigihangete põletavamad küsimused on Katriini jaoks enim esile kerkinud viimase 6 aasta jooksul juhtides Ida-Tallinna Keskhaigla hankeosakonda, kus viiakse aastas läbi ligi 100 riigihanget ning 200 väikehanget. 

Marko Nembergi ja Kaido Heindalu ettekanne: Hankija ja pakkuja partnerlus riigihangetes

Riigihangete õnnestumise peamised eeldused on tellija asjatundlikkus, piisav eeltöö, tasakaalus lepingud ja parimate praktikate kasutuselevõtt. Kas hankeseadusest tulenevad nõuded jätavad varju tellija tegeliku tahte? Või kuidas tunneb pakkuja ära enda jaoks hea ja sisulise hanke? Aruteluringis lahkame, millised on partnerlust soodustavad ja millised takistavad nüansid? Milline on teemasse puutuv rahvusvaheline vaade ja praktika? Standarditud vormid, proovitööd, hindamislävendid, kaskaadlepingud jpm uut ja põnevat, mis Eesti hankemaastikku rikastada võiks.

Aruteluring: Hankija ja pakkuja partnerlus riigihangetes

Aruteluringi juhib Kaido Heinsalu

Pildid / - Kaido Heinsalu

Kaido Heinsalu on Tieto Estonia äriarendusjuht ning kirglik koostöö propageerija riigi- ja erasektori vahel. Aktiivne kokkupuude riigihangetega on tal igapäevaselt nii hangetel osalemisel, avaliku sektoriga koostöö edendamisel ning parimate praktikate väljatöötamisel. Kaido on riigihangetega kokku puutunud juba 15 aastat ning on ka avaliku-ja erasektori koostöökogu liige selle tegevuse algusest peale. Koostöökogu raames on Kaido tarkvaraarenduse tüüplepingute töörühma ning olelusringi töörühma erasketori poolne eestvedaja. Lisaks on Kaido Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) infopoliitika nõukoja aktiivne liige.  

Aruteluringis osalevad Priit Lätt, Marko Nemberg ja Maarja-Viorika Vasko 

Pildid / - Priit Lätt 113x113

Vandeadvokaat Priit Lätt, PWC Legal Eesti. Priit Lätt juhib PwC Legal Eesti intellektuaalomandi/IT, maksuvaidluste ja riigihangete valdkondi. Priit on töötanud õigusnõustajana alates 1997. aastast. Enne PwC Legaliga liitumist töötas ta üle 10 aasta Advokaadibüroos GLIMSTEDT, olles selle büroo asutajapartner. Priit on kõrgelt tunnustatud spetsialist riigihangete alal, esindades ja nõustades nendes küsimustes Eesti ja rahvusvahelisi ettevõtjaid ning avaliku sektori asutusi. Lisaks on Priidul märkimisväärsed kogemused klientide esindamisel pretsedendi loonud vaidlustes Riigikohtus, kaasa arvatud põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumis. Priit osales ainsa advokaadina avaliku- ja erasektori töögrupis, mis töötas esmakordselt Eestis välja tarkvaraarenduse riigihangete soovitusliku tüüplepingu. Priit on teinud ettekandeid paljudel seminaridel ja konverentsidel ning on Addenda koolituspubliku üks suurimaid lemmikuid. 

 

Pildid / - Marko Nemberg

Marko Nemberg on Trinidad Wisemani äriarenduse juht ja riigihangete konsultant, kellel on praktilised kogemused enam kui kolmesajast riigihankest nii Eestis kui välismaal. Lisaks Eestile on tal mh kogemused Afganistani, Sloveenia, Iirimaa ja Beneluxi maade riigihangete süsteemiga. Tegemist on ka hankija vaadet omava praktikuga, kes on ise osalenud hangete koostamisel ja läbiviimisel ning teab, kui keeruline eeskujulike riigihangete koostamine tegelikult on. Oma ettekandes keskendub ta Eesti ja välisriikide hangete erinevustele ja õppetundidele ning toob välja tingimused, mida on mõistlik kasutada ka kodumaistel hankijatel. 

 

Pildid / - Maarja -Viorika Vasko

Maarja-Viorika Vasko on Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse õiguse ja hangete juht ning on erinevates Eesti Vabariigi riigiasutustes töötades riigihangete valdkonnas aktiivselt tegev alates aastast 2002. Selle ajaperioodi jooksul on hankijana olnud kokkupuude enamike võimalike hankemenetluse liikidega ning tekkinud praktilisele kogemusele tuginev tunnetus, millised lähenemised töötavad ja millised pigem mitte. 

Hangete teostamisel on esikohal nõudlikkus hanke alusdokumentide kvaliteedi osas nii sisulises kui vormilises mõttes, sest eriti just hangete puhul kehtib üheselt põhimõte: „Mida küsid, seda saad.“ Pigem hange päev-paar hiljem välja kuulutada, kui avalikustada sisuliselt läbi töötamata või loogikavigadega hange. 

 

Ümarlaua täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 80%.


Aeg ja maht

Koolitus toimub 18. septembril 2020 kell 10.00–16.20.

Koolituspäeva ajakava:

09.30–10.00 hommikukohv
10.00–10.15 tervitussõnavõtt päeva juhilt
10.20–11.20 aruteluring „Milline on ideaalne riigihangete seadus?“
11.25–11.50 ettekanne "Kui hoolas peab riigihangetes olema pakkuja?“ Kadri Härginen
11.55–12.35 aruteluring eelnenud ettekandel
12.35–13.30 lõuna
13.30–13.55 ettekanne "Turu-uuringute võlu ja valud" Diana Minumets
14.00–14.40 aruteluring eelnenud ettekandel
14.40–15.00 kohvipaus
15.00–15.25 ettekanne "Hankija ja pakkuja partnerlus riigihangetes“ Marko Nemberg ja Kaido Heinsalu
15.30–16.10 aruteluring eelnenud ettekandel
16.10–16.20 diskussioonide päeva lõpetamine

Toimumiskoht

Kanname üle hotellis Euroopa reaalajas toimuva eksklusiivümarlaua veebipilti.

Registreerimisel ümarlauale saadame Teie meilile lingi, mille kaudu pääsete veebikeskkonda kuni 20 minutit enne ülekande algust. Enne konverentsi algust saadame Teile selle elektroonilised õppematerjalid. Konverentsi saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Kanname üle koolitaja video- ja slaidipilti ning sarnaselt tavapärasele klassikoolitusele saate Teie koolitajatele esitada reaalajas küsimusi. 

 


Meetodid

Ettekanded, arutelud ja diskussioon. 


Maksumus

Registreerides kuni 4. septembrini on eksklusiivümarlaua veebipassi maksumus 194,50 eurot +km (233,40 eurot), hiljem kehtib koolituse tavahind 239 € + km (286,80 €)!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, õppematerjale ning juhul kui osalete koolitusel enam kui 80% selle toimumise ajast, saadame Teile elektroonilise tõendi. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve. Addenda OÜ väljastab e-arve kohuslastele seadusega vastava arve 24 tunni jooksul e-arvete keskkonda.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

 

Pildid / - Kristina Paal 113x150

Kristina Paal
+ 372 5566 2741
kristina.paal@addenda.ee

 


Jaga

Riigikohus muutis töövaidluskomisjoni otsuse vaidlustamise tähtaja osas oma varasemat seisukohta

Töövaidluse lahendamise seaduse § 58 lõikes 1 on sätestatud, et töövaidluskomisjoni (TVK) otsusega mittenõustumisel võivad pooled pöörduda sama töövaidlusasja läbivaatamiseks kohtusse. Kohtusse tuleks pöörduda 30 kalendripäeva jooksul arvates töövaidluskomisjoni otsuse saamisest. Varasemas kohtupraktikas on Riigikohus ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.