Sisukord

EKSKLUSIIVÜMARLAUD: PÕLETAVAD KÜSIMUSED RIIGIHANGETES!

Jaga

 

Pildid / - 2019 RH ümarlaud


Eeltutvustus

Juba teist korda korraldame riigihangete teemalise eksklusiivse intrigeeriva ümarlaua, kus võtame vaatluse alla põletavad küsimused seoses uue riigihangete seadusega. Öeldakse, et vaidluses selgub tõde! Aga ümarlaual me mitte ei vaidle, vaid parimad vandeadvokaadid, hankejuristid ning aktiivsed pakkujad ja teised hankevaldkonna tipptegijad analüüsivad kõige intrigeerivamaid küsimusi seoses riigihangete läbiviimisega. Kohtupraktika, faktid ja kogemus on see, mis ümarlaua diskussioonides välja tuuakse ning millesse ka kõiki saalisviibijaid aktiivselt kaasatakse. 

Koolituspäev algab ülevaatega riigihangete seaduse eesseisvatest muudatustest. Seejärel saab iga ümarlaual käsitletav teema 20 minutilise sissejuhatuse eksperdilt. Ekspertideks oleme valinud tuntuimad tippadvokaadid, kelle töölaualt diskussiooniteemad igapäevaselt läbi käivad. Seejärel jätkub teemakäsitlus aruteluringis, kuhu oleme valinud kogemustega laiapõhjalise tippspetsialistide meeskonna avalikust ja erasektorist, teadusmaailmast ning hankevaldkonna otsustajate ringist! Nauditavatesse diskussioonidesse kaasame aktiivselt publikut täiendamaks sisukaid ümarlauaarutelusid põnevate kaasustega!

Eksklusiivset ümarlauapäeva juhib Aldo Välba Tallinna Ülikooli hankejuht.


Sihtrühm

Aktiivsed hankijad ja pakkujad:

  • Riigi- ja KOV vastutavad juhid, hankespetsialistid, juristid ning teised hankeid läbiviivate ettevõtete esindajad.
  • Avalik- õiguslike insitutsioonide spetsialistid, kes puutuvad kokku riigihangete korraldamisega.
  • Aktiivsed pakkujad, nii tippjuhid kui ka spetsialistid.
  • Juristid, kes tegelevad hankealase nõustamise ja hankevaidluste lahendamisega.
  • Audiitorid, kes auditeerivad riigihangete valdkonnas.
  • EL projektide koordinaatorid, kellel on vajadus hanke korras osta kaupu ja teenuseid ja paljud teised huvilised.

Teemad

Avaettekanne - eelseisvad muudatused riigihangete seaduses

Pildid / - Mario Sõrm

Mario Sõrm, Rahandusministeeriumi riighangete ja riigiabi osakonna nõunik

Ümarlaua avaettekanne annab lühikese ülevaate riigihangete seaduses eesseisvatest muudatustest. 

Lihthankemenetluse võlu ja valu

Pildid / - Kristina Uuetoa-Tepper

Kristina Uuetoa-Tepper, advokaadibüroo Tepper ja Partnerid vandeadvokaat

Lihthankemenetluse kohustuslik osa RHS-s piirdub esmapilgul §-dega 3 ja 125 ehk reeglid napid.  Kas see on hea või halb? Ümarlaual otsimegi sellele vastust, mh räägime teemadel: mida ja millal on  mõistlik ja otstarbekas tingimustena kehtestada; millal ja kuidas rakenduvad hankemenetlust käsitlevad RHS-i sätted;  millised on vaidlustamisega seotud probleemid; millised on ohud menetluse liigi valimisel juhul kui eeldatav maksumus piirilähedane.

 

Arutelu - lihthankemenetluse võlu ja valu

Pildid / - Kristina Uuetoa-Tepper

Kristina Uuetoa-Tepper

AB Tepper ja Partnerid

 

Pildid / - Birgit Vilippus Birgit Vilippus

EAS

Pildid / - Ulvi-Reimets

Ulvi Reimets

VAKO
 

 

 

Pildid / - Mariliis Kannukene (2)Mariliis Kannukene

RIK

 

Arutelu lihthankemenetluse olulisemate aspektide plusside ja miinuste üle, näpunäited kogemustest.

Arutelu juhib Kristina Uuetoa-Tepper, advokaadibüroo Tepper ja Partnerid vandeadvokaat
Kristina Uuetoa-Tepper on riigihangete valdkonnas tegutsenud enam kui 15 aastat, nõustanud mh väga erinevate tegevusvaldkondade hankijaid hankedokumentide koostamisel ja otsuste tegemisel, esindanud vaidlustusmenetlustes pakkujaid, viinud läbi hulgaliselt ettevõtete siseseid riigihangete alaseid koolitusi ja osalenud erinevatel konverentsidel.

 
Arutelus osalevad:
Ulvi Reimets on riigihangete vaidlustuskomisjoni liige olnud juba enam kui 10. aastat. Valdkonda reguleerivate õigusaktide, Euroopa Kohtu ning meie kohtutute lahendite põhjalik tundmine, 10-aastane kogemus vaidlustuste ja kahju hüvitamise taotluste lahendamisel võimaldavad Ulvil analüüsida vigu, mida tehakse riigihangete läbiviimisel ning anda kuulajale omapooseid kommentaare ning praktilisi nõuandeid.
Birgit Vilippus on EASi hankeüksuse valdkonnajuht. Birgit omab riigihangete alast kogemust alates aastast 2003.a erinevatest riigiasutustest. Vaheldumisi on olnud nii hankija kui ka teostanud hangete üle järelevalvet. Viimased 7 aastat on ta töötanud EASis, neist 5 aastat teostanud järelevalvet SF riigihangete üle ja aastast 2017 töötab hankeüksuse juhina. EAS viib aastas läbi umbes 250 erineva menetlusega hanget.
Mariliis Kannukene on Registrite ja Infosüsteemide Keskuse hankejuht ja korraldanud hankeid alates 2006. aastast. On välja töötanud kohustusliku kesksete hangete kontseptsiooni ja seda ka praktikas juurutanud, korraldades alates 2014. aastast ca 160 riigiasutusele keskse hankena arvutite, monitoride ja printerite soetust. Lisaks on ta loonud riigihangete registri juurde e-kataloogi infosüsteemi, mis lihtsustab kasutajatel lepingute haldamist ja tellimuste menetlemist.

Ettevõtja dokumentide selgitamise lubatud ulatus

Pildid / - Diana Minumets 113x113

Diana Minumets, advokaadibüroo Lextal vandeadvokaat

Võrdse kohtlemise põhimõttest tulenevalt tohib hankija lähtuda riigihankes otsuste tegemisel üldjuhul vaid teabest, mis nähtub ettevõtja poolt asjakohaseks tähtajaks esitatud dokumentidest. Samas praktikas on sagedased juhtumid, kus hankijale esitatud dokumendid on ebaselged või vigased või vajavad muul põhjusel täiendavat selgitamist. Kirjeldatud olukorras on hankijal võimalik kasutada seadusest tulenevat õigust küsida ettevõtjalt dokumentide kohta selgitusi ning võimaldada seeläbi puudus kõrvaldada. Samas see õigus ei ole piiramatu, vaid hankija peab selgituste küsimisel järgima, et see ei läheks vastuollu pakkujate võrdse kohtlemise ning läbipaistvuse põhimõtetega.  Ümarlaual võtamegi vaatluse alla segituste nõudmise õiguse sisu ja lubatud ulatuse Euroopa Kohtu ning Eesti kohtute ja vaidlustuskomisjoni praktika taustal. Samuti uurime, kas ja millal on hankijal kohustus ettevõtjalt selgitusi küsida ning puuduse parandamist lubada. Tegemist on kindlasti ühe keerulisema ning praktikas palju õigusvaidlusi tekitava küsimusega, mistõttu on dokumentide selgitamise lubatavuse piiride tundmine vajalik nii hankijale oma igapäevatöös kui ettevõtjale riigihangetes osalemisel. 

Arutelu - ettevõtja dokumentide selgitamise lubatud ulatus

Pildid / - Diana Minumets 113x113

Diana Minumets

AB Lextal

 

Pildid / - Mart ParindMart Parind

VAKO

Pildid / - Mario Sõrm

Mario Sõrm

Rahandusministeerium

 

Pildid / - Katriin Alasoo 113x113Katriin Alasoo

Ida-Tallinna Keskhaigla

Ümarlaual võtamegi vaatluse alla segituste nõudmise õiguse sisu ja lubatud ulatuse Euroopa Kohtu ning Eesti kohtute ja vaidlustuskomisjoni praktika taustal. Samuti uurime, kas ja millal on hankijal kohustus ettevõtjalt selgitusi küsida ning puuduse parandamist lubada. Tegemist on kindlasti ühe keerulisema ning praktikas palju õigusvaidlusi tekitava küsimusega, mistõttu on dokumentide selgitamise lubatavuse piiride tundmine vajalik nii hankijale oma igapäevatöös kui ettevõtjale riigihangetes osalemisel. 

Arutelu juhib Diana Minumets, advokaadibüroo Lextal vandeadvokaat.
Diana Minumets on advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaat, kes on tegelenud hankealaste õigusküsimustega üle 13 aasta. Diana on ühe olulisema riigihanke valdkonnas ilmunud raamatu „Riigihangete õigus“ (D. Minumets, P. Kulm. Juura, 2014, 592 lk) kaasautor. Samuti on Diana Minumets avaldanud riigihangete alaseid artikleid tavameedias ning õigusajakirjas Juridica. Ta on tunnustatud lektor, kes on esineb erinevatel koolitusfirmade poolt korraldatud hankekoolitustel ja ka riigiasutuste sisekoolitustel. Diana Minumets omab laialdast kogemust hankijate ja pakkujate esindamisel hankevaidluste lahendamisel vaidlustuskomisjonis ja kohtutes, aga ka hankemenetluste korraldamisel ja läbiviimisel.

 

Arutelus osalevad: 
Mart Parind on riigihangete vaidlustuskomisjoni liige. Enne vaidlustuskomisjoni liikmeks nimetamist praktiseeris Mart advokaadina, olles spetsialiseerunud mh riigihankeõigusele. Tema riigihankeõigust käsitlenud magistritöö pälvis Eesti Teadusagentuuri eriauhinna. Praegusel ajal juhib Mart riigihangete seaduse kommenteeritud väljaande koostamist.
Mario Sõrm on rahandusministeeriumi riighangete ja riigiabi osakonna nõunik.
Katriin Alasoo on Ida-Tallinna Keskhaigla hankeosakonna juhataja. Katriin on tegelenud riigihangete ja erasektori ostudega vahelduvalt aastast 2002 puutudes kokku erinevate küsimuste ja väljakutsetega nii hankija kui pakkuja rollis. Riigihangete põletavamad küsimused on enim esile kerkinud viimase 5 aasta jooksul juhtides Ida-Tallinna Keskhaigla hankeosakonda, kus viiakse aastas läbi ligi 100 hanget. 

Miks hea asi alati hankijat koormab?

Pildid / - Kadri Härginen

Kadri Härginen, advokaadibüroo Sorainen advokaat

Heastamise sätete kasulikkus tundub teoorias täiesti loogiline. Ükskõik, mida riik ettevõtja suhtes teeb, peaks see olema proportsionaalne ning hädavajalik. Kui riigihankelt kõrvaldamine hädavajalik ei ole, siis tuleks ettevõtja huvides jätta ta menetlusse alles, kui sisemiste muudatuste najal tõendanud, et riik võib teda uuesti lepingupartnerina usaldada. Regulatsiooni tegelik raskus seisneb selles, et kuidas seda hankijana pakkuja esitatud heastamise tõendeid selliselt hinnata, et ei tuleks pakkujaga pärast neli vaidlustus- ja kohtuastet vaielda, kas ta nüüd ikkagi on heastamise kaudu oma usaldusväärsuse taastanud või mitte. Ettekandes teeb advokaat Kadri Härginen sissepõike heastamise õigusteoreetilisse käsitlusse, mis võib olla kasulik heastamise praktikas läbiviimisel raskuste ületamisel. 

Arutelu - miks hea asi alati hankijat koormab?

Pildid / - Kadri Härginen

Kadri Härginen

AB Sorainen

 

Pildid / - Karin Täär

Karin Täär

Elering AS

Pildid / - Evelin Karindi-Kask

Evelin Karindi-Kask

Rahandusministeerium

 

Pildid / - Blogi - pilt puudub

Kristo-Taavi Ruus

Maanteeamet

Arutlusringis võtavad osalised ette, kuidas see heastamise hea asi päriselus toimib. 

 
Arutelu juhib Kadri Härginen, advokaadibüroo Sorainen advokaat ning Tartu Ülikooli riigihankeõiguse õppejõud.
Kadril on märkimisväärne hangete planeerimise ja läbiviimise kogemus. Lisaks praktilisele hankealase kogemusele on Kadri Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonnas töötades vastutanud ka riigihangete poliitika kujundamise ning eelnõude väljatöötamise eest, sh osalenud ettepanekute tegemises seadusemuudatusteks riigihankeõiguse vallas. Doktoriõpingute raames uurib Kadri kõrvaldamise aluste õiguslikku olemust riigihankeõiguses.
 
Arutelus osalevad:
Evelin Karindi-Kask on Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigabi osakonna nõunik.
Karin Täär on Elering AS (Eesti elektri ja gaasi süsteemihaldur) juriidilise talituse juhataja ning tegelenud riigihangete küsimustega aastast 2008. Elering AS korraldab aastas ca 150 hanget (nii riigihangete registris kui ka ühishankijana piiriüleselt teistes hangete keskkondades), mistõttu on hangetega seotud küsimused Karini jaoks igapäevased teemad juba viimase kümne aasta vältel. Lisaks on Karin kirjutan oma magistritöö heastamisest ning hankija pädevusest heastamise kontrollimiseks.
Kristo-Taavi Ruus on Maanteeameti õigusosakonna juhataja.

Ehitushangete uus regulatsioon

Pildid / - Kadri Matteus

Kadri Matteus, advokaadibüroo Cobalt advokaat

Kadri ettekanne puudutab aktuaalseid küsimusi ja lahendeid ehitushangetes nagu näiteks ühispakkujate varasemale kogemusele tuginemine (varasem praktika muutus). Samuti analüüsib Kadri alltöövõtjate kontrollimise regulatsiooni (jõustus 15.07.2018) ja maksete peatamise regulatsiooni (jõustus 01.01.2019). Kuidas peaksid hankijad end positsioneerima töövõtja ja alltöövõtja vahelistes vaidlustes ja mis liiki õigussuhted tekivad hankija ja alltöövõtja vahel?
 

Arutelu - ehitushangete uus regulatsioon

Pildid / - Kadri Matteus

Kadri Matteus

AB Cobalt

Pildid / - Blogi - pilt puudub 
Andry Palu

Maanteeamet

Pildid / - Indrek Peterson

Indrek Peterson

EEEL
 

Pildid / - Tiiu Pirbe 
Tiiu Pirbe

Nordecon AS

Paneeldiskussioonis avaldavad kõik osalised enda seisukohti ja tähelepanekuid seoses allhanke regulatsiooniga (§ 122) ning tutvustatakse tulevikku vaatavaid stsenaariume tarneahela kontrollimiseks ehitushankes. 
Arutelu juhib Kadri Matteus, advokaadibüroo Cobalt advokaat
Kadri omab ulatuslikku kogemust nii riigihangete planeerimisel, hankemenetluste läbiviimisel, hankelepingute täitmisel kui ka riigihankevaidluste läbiviimisel. Kadri on kirjutanud riigihanketeemalisi artikleid Juridicasse ja meediasse ning esinenud olulisimatel valdkondlikel konverentsidel. Oma igapäevases töös nõustab Kadri nii hankijaid hangete läbiviimisel kui pakkujaid pakkumuste koostamisel ja esindab kliente riigihangete vaidlustustel VAKOs ja kohtutes ning on sage ja hinnatud koolitaja sise- ja avalikel koolitustel.
 

Arutelus osalevad:
Indrek Peterson, Eesti Ehitusvõtjate Liidu tegevjuht
Andry Palu, Maanteeameti riigihangete talituse juhataja
Tiiu Pirbe on alates veebruarist 2019 Nordecon AS hankeosakonna juhataja. Tiiu on ehitussektori esindajana aktiivselt kaasa löönud uue riigihangete seaduse väljatöötamisel ning osaleb hetkel Nordecon AS esindajana standardi EVS 915 uustöötluse välja töötamisel. Tegu on ehituse valdkonna riigihangete läbiviimise standardiga. Töökogemusena omab Tiiu kogemust ja kokkupuudet riigihangetega nii hankija kui ka pakkuja poole pealt.


Aeg ja maht

21. märtsil 2019 kell 10.00-16.30

10.00-10.05 Tervitussõnavõtt päeva juhilt Aldo Välba
10.05-10.30 Ettekanne riigihangete seaduse eelseisvatest muudatustest. Mario Sõrm
10.35-10.55 Ettekanne "Lihthangete võlu ja valu". Kristina Uuetoa-Tepper
11.00-11.45 aruteluring eelnenud ettekandel.
11.45-12.05 kohvipaus
12.05-12.25 Ettekanne "ettevõtjate dokumentide selgitamise lubatud ulatus" Diana Minumets
12.30-13.15 aruteluring eelnenud ettekandel.
13.15-14.00 lõunapaus
14.00-14.20 Ettekanne "Miks hea asi alati hankijat koormab" Kadri Härginen
14.25-15.10 aruteluring eelnenud ettekandel.
15.15-15.35 Ettekanne "Ehitushangete uus regulatsioon" Kadri Matteus
15.40-16.25 aruteluring eelnenud ettekandel.
16.25-16.30 diskussioonide päeva lõpetamine

Toimumiskoht

Hestia Hotell Euroopa
Paadi 5, Tallinnas

Konverentsiklientidel on võimalus parkida hotelli kõrval asuvasse EuroPark parklasse, hinnaga 24 tundi 3.50 €.


Maksumus

tavahind 239 € + km (286,80 €)!


Maksumus sisaldab

Ümarlaual osalemist, ettekannete slaidimaterjali ning toitlustust!
Kõik osalejad saavad ümarlaual osalemise kohta koolitusel osalemist kinnitavad tõendid!


Tasumine

Ümarlauale registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja arve.


Loobumine

Ümarlauast loobumisel palume teatada kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva enne ümarlaua toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% sündmuse maksumusest.


Lisainfo

 

Pildid / - Kristina Paal

Kristina Paal

tel: 670 6606; 5566 2741

kristina.paal@addenda.ee

 

 


Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Projekteerija vastu esitatavate nõuete aegumine

Projekteerimisleping on oma olemuselt töövõtuleping, mille tulemiks on valmiv ehitusprojekt. Praktikas on aeg-ajalt probleeme tekitanud projekteerijate vastu esitatavate nõuete aegumine, millest praeguses blogipostituses juttu tulebki. Juhul, kui ehitusprojekti mittevastavus põhjustab ehitise puuduse, siis tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lg 2 kohaselt on lepingust tuleneva nõude ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.