Sisukord

RIIGIHANGETE TREFF 2024

Jaga

 

Juba kümnendat aastat toimub Riigihangete Treff, kuhu kogunevad sajad valdkonna tuntumad tegijad! Kohal on Eesti suurimad hankijad ning tuntuimad hankespetsialistid. Kohal on aktiivsed pakkujad! 

Ole kohal Sinagi! Riigihangete Treff 2024 on parim võimalus kohtuda kolleegidega ja teiste tipptegijatega! 

Trefipäeval räägime hankemaailma tulevikusuundumustest, analüüsime riigihangete valdkonna kitsaskohti ja probleemseid juhtumeid nii hankija kui ka pakkuja vaatevinklist, aktuaalseid vaidlustuskomisjoni ja kohtulahendeid ning sellega kaasnenud muutusi riigihanke maastikul. Mitmed ettekanded toimuvad paralleelsaalides ning osalejad saavad lähtuvalt oma huvidest valida ja kuulata just neid ettekandeid, mis neid kõige enam köidavad või mille järele suurim vajadus on! Trefipäeva käigus tõstatame küsimusi, jagame kogemust ja praktikat ning otsime lahendusi hankevaldkonna kitsaskohtadele!

Riigihangete treff toimub nii saalis kui veebis! Samuti on võimalik kõiki ettekandeid järelvaadata meie e-akadeemias. 


Sihtrühm

Riigi- ja KOV vastutavad juhid, hankespetsialistid, juristid ning teised hankeid läbiviivate ettevõtete esindajad.

  • avalik- õiguslike insitutsioonide spetsialistid, kes puutuvad kokku riigihangete korraldamisega
  • aktiivsed pakkujad, nii tippjuhid kui ka spetsialistid
  • juristid, kes tegelevad hankealase nõustamise ja hankevaidluste lahendamisega
  • audiitorid, kes auditeerivad riigihangete valdkonnas
  • EL projektide koordinaatorid, kellel on vajadus hanke korras osta kaupu ja teenuseid
  • ja paljud teised huvilised

Teemad

Trefipäeva modereerivad

Pildid / - Ulvi-Reimets

Ulvi Reimets

Pildid / - Margo Lemetti

Margo Lemetti

Ulvi Reimets, riigihangete vaidlustuskomisjoni liige ja
Margo Lemetti, advokaadibüroo Walless partner ja vandeadvokaat

Ulvi Reimets on riigihangete vaidlustuskomisjoni liige olnud juba enam kui 16. aastat. Valdkonda reguleerivate õigusaktide, Euroopa Kohtu ning meie kohtutute lahendite põhjalik tundmine, 16-aastane kogemus vaidlustuste ja kahju hüvitamise taotluste lahendamisel võimaldavad Ulvi Reimetsal analüüsida vigu, mida tehakse riigihangete läbiviimisel ning anda kuulajale omapooseid kommentaare ning praktilisi nõuandeid.

Margo Lemetti on hinnatud vandeadvokaat, kelle peamiseks tegevusvaldkonnaks on äri- ja lepinguõigus ning riigihangetega seotud küsimused. Margo Lemetti on alati oodatud esineja ja kõrgelt hinnatud kõneleja Addenda konverentsidel, sest saab hästi aru kliendi vajadustest ja oskab luua seoseid erinevate turuosaliste (avaliku ja erasektori hankija, pakkuja, toetuse saaja jt) vajadustega. 

Eesti majanduse prognoosid ja väljakutsed 2024-2025

Pildid / - Peeter RaudseppPeeter Raudsepp

Peeter Raudsepp, Eesti Konjuktuuriinstituudi direktor

Riigihangete mõju Eesti majandusele on märkimisväärne. 2022. aastal aastal toimus 8 825 avalikku riigihanget, kogumaksumusega üle 5,6 miljardi euro. 2023. aasta statistika küll hetkel veel puudub, kui on kindlasti arenenud tõusvas joones. Majanduse võtmenäitajad paraku aga mitte. Kommenteeritud majandusülevaate, hetkeseis ja tulevikuprognoosid, annab konverentsipäeva avaettekandes Eesti Konjuktuuriinstituudi direktor Peeter Raudsepp. 

Riigihangete tulevikusuundumused

Pildid / - Estella Põllu

Estella Põllu

Estella Põllu, Rahandusministeeriumi riigihangete valdkonna juht

Estella Põllu ettekandest saame ülevaate viimastest arengutest, mis EL õiguses toimumas on ja mis otseselt või kaudselt mõjutavad riigihankeid. Lisaks ka sellest, mida rahandusministeerium riigihangete valdkonnas parasjagu tegemas või kavandamas on.

ESG ja riigihanked – kas nüüd hakkab juhtuma?

Pildid / - Rauno Klemm

Rauno Klemm

Rauno Klemm, advokaadibüroo KPMG Legal vandeadvokaat

Üllatavalt ootamatult on kohal ports segaseid täheühendeid ja nende taga mahukaid uusi regulatsioone: ESG, CSRD, SFDR, CSDDD jne. Jätkusuutlikkuse püüdlus kui uus norm on kohal ja aina süvenemas. Seejuures on just riigihanked vähemalt paberil üks peamisi tööriistu sellel teel. Reaalsus on senini aga midagi muud. Kuidas nüüd paberilt reaalsesse ellu kolida ehk mis motiveerib ja mis sunnib? Mida tähendavad uued regulatsioonid hankijatele ja mida pakkujatele? Või läheb see „hurraa“ üle ja saab jätkata nii nagu vanasti?

Riigihanke teabevahetusele kohalduvad nõuded

Pildid / - Diana-Minumets-Addenda 2022

Diana Minumets

Diana Minumets, advokaadibüroo Widen partner ja vandeadvokaat

Diana Minumetsa ettekanne võtab seekord vaatluse alla riigihankega seotud teabevahetusele kohalduvad nõuded. Ettekanne avab nii elektroonilise teabevahetuse pidamisega seotud kohustuse sisu ning ulatuse kui ka annab vastuse küsimusele, millistel juhtudel ning millises ulatuses on riigihankes lubatud suhelda muul viisil kui rangetele turvanõuetele vastava riigihangete registri kaudu: nt millal võib teavet vahetada suuliselt, e-kirja teel jne. Samuti annab Diana Minumetsa ettekanne vastuse küsimusele, millised tagajärjed kaasnevad teabevahetusele kohaldavute nõuete rikkumise korral.

Väärtuspõhised riigihanked ja kvalitatiivsed hindamise kriteeriumid

Pildid / - Erki Fels 2019

Erki Fels

Erki Fels, advokaadibüroo TGS Baltic nõunik ja vandeadvokaat

Eesti senine praktika on olnud, et riigihanke võidab see pakkuja, kes teeb kõige odavama pakkumise ehk hind on olnud põhikriteerium. Uute strateegiliste põhimõtete järgi peaks hankija lisaks hinnale arvestama ka kvalitatiivseid hindamise kriteeriume: andma väärtuse keskkonnahoiule, sotsiaalsele vastutustundele ja innovatsiooni toetamisele. Ettekande käigus presenteerib Erki Fels erinevaid kvalitatiivseid hindamise kriteeriume koos näidetega, mida oleks võimalik kasutada erinevates riigihangetes.

Kvalitatiivsed hindamise kriteeriumid: projekteerimine ja ehitus

Pildid / - Jana Tudelep

Jana Tudelep

Pildid / - Karin Marosov

Karin Marosov

Jana Tudelep ja Karin Marosov advokaadibüroost TGS Baltic 

Jana Tudelep ja Karin Marosov toovad ettekande käigus publikuni praktilised näited väärtuspõhistest hindamiskriteeriumidest, mida projekteerimise ja ehitushangete läbiviimisel kasutada saaks ja otstarbekas oleks. Samuti ilmneb ettekande käigus, mis ei sobi kvaliteedikriteeriumiks ja mis põhjusel. Näidishindamiskriteeriumide väljatööamisel ja ettekande koostamisel on kasutatud ka märkimisväärses mahus turuosaliste tagasiside. 

Dünaamilise hankesüsteemi arengud ja spetsiifika

Pildid / - Kadri Matteus 2023

Kadri Matteus

Pildid / - merly Rool

Merily Rool

Kadri Matteus, advokaadibüroo Matteus partner ja vandeadvokaat ning Merily Rool, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse õigustalituse juht

Kadri Matteus ja Merily Rool vaatlevad üheskoos, mis on dünaamiline hankesüsteem (DHS) ning miks ja millal üldse valida raamalepingu asemel DHS. Teoorias on DHS hankijate (ja ka pakkujate) jaoks geniaalne vahend erinevate kulutarvikute ja väikevahendite jooksvaks ostmiseks olukorras, kus hankija kulutused eelarve aastal ületavad piirmäärasid ning samas puudub ka soov piirata pakkujate ringi, kellelt nimetatud tarvikuid osta. Veel 2019. aastal oli registris avaldatud üksnes 2 DHSi, kuid 2023. aastal  avaldati 62 uut DHSi, millele lisanduvad varasemad, kuid veel avatud DHSid.  Võib eeldada, et see number kasvab aastast-aastasse. Kadri Matteus ja Merily Rool avavad ettekandes DHSi teoreetilise käsitluse, mida ilmestavad näited praktikast meilt ja mujalt Euroopast.  Millised on DHSi eelised ja arengud ning mis probleemi DHS hankija jaoks lahendada võiks? Kas DHS on apetiitne ka pakkujatele ja kas DHSi kasutamisel on praktikas ilmnenud ka kitsaskohti.

Millal jääb vaidlustus läbivaatamata?

Pildid / - Kristina Laarmaa 2023

Kristina Laarmaa

Kristina Laarmaa, advokaadibüroo Laarmaa partner ja vandeadvokaat

”Riigihanke vaidlustamine on hankijate suuremaid hirme ja pakkujate jaoks peamisi tööriistu oma õiguste eest seismiseks hankemenetluses. Tüüpiliselt mõeldakse vaidlustusmenetlusest skaalal ”vaidlustuse rahuldamine vs vaidlustuse rahuldamata jätmine”, kuid vaidlustuse sisulise lahendamise kõrval on jäänud mõnevõrra tähelepanuta olukorrad, kus vaidlustus jääb ühel või teisel põhjusel üldse läbi vaatamata. Oma ettekandes analüüsib Kristina Laarmaa värskema vaidlustus- ja kohtupraktika näidatel kaasustegruppe, kus vaidlustus on jäänud läbi vaatamata.”

Hankija ja pakkuja hoolsuskohustus

Pildid / - Kadri Härginen_2019_veebifoto (5)

Kadri Härginen

Pildid / - Mario Sõrm, 2020

Mario Sõrm

Kadri Härginen, PhD ja Mario Sõrm advokaadibüroost Sorainen

Riigihangetes osalejatele ei ole fraasid „hoolas hankija“ ja „hoolas pakkuja“ võõrad. Neid termineid kohtab sageli ka vaidlustuskomisjoni, kohtute ja audiitorite otsustes. Kadri Härginen ja Mario Sõrm selgitavad praktiliste näidete varal, kas hankija ja pakkuja hoolsus on kõigest sõnakõlks või sõltub hoolsuskohustuse täitmisest hankelepingu saamine, vaidluse võitmine või loobumine finantskorrektsioonist.

Leppetrahvidest riigihangetes

Pildid / - Epp Lumiste

Epp Lumiste

Epp Lumiste, advokaadibüroo LEADELL Pilv vandeadvokaat

Ettekandes käsitleb Epp Lumiste leppetrahvi erinevaid aspekte. Leppetrahvil on mõju pakkujatele, sest ebamõistlik leppetrahv alusdokumentides võib mõjutada hankes osalemise otsustamist või leppetrahvi tasumine võib välistada uutel hangetel osalemise. Hankija jaoks on leppetrahv oluline lepingurikkumise kontekstis ja finantskorrektsiooni võimalikkuse hindamisel. Ettekandes analüüsime leppetrahvi erinevat olemust ja toome näiteid vaidlustuspraktikast.

Hankelepingu sõlmimiseks loa andmine vaidlustusmenetluses

Pildid / - Arne Ots

Arne Ots

Arne Ots, advokaadibüroo Ellex Raidla partner ja vandeadvokaat

Vaidlustuse esitamine riigihankemenetluses ei pruugi alati tähendada hankelepingu sõlmimise ootele panekut kuni vaidluse sisulise lahenemiseni. Hankijal on vaidlustusmenetluse käigus teatud juhtudel võimalik taotleda luba hankelepingu sõlmimiseks ja sellega hankelepingu sõlmimise ooteperiood katkestada. Ettekandes tuleb juttu hankelepingu sõlmimise loa taotlemise eeldustest ja sellest, kui praktiline see loa taotlemise võimalus tänase regulatsiooni ja praktika järgi on.

Pakkumuse parandamine ja täiendamine

Pildid / - Britta Oltjer

Britta Oltjer

Britta Oltjer, advokaadibüroo Cuesta partner ja vandeadvokaat

Oma ettekandes keskendub Britta Oltjer uusimale praktikale, mis puudutab pakkujalt selgituste küsimise õigust/kohustust pakkumuses esinevate ebatäpsuste puhul. Samuti räägime pakkumuse parandamisest ja täiendamisest; toome välja lubamatud muudatused pakkumuses. Ettekande käigus analüüsib Britta Oltjer teema nii menetluslikke kui ka sisulisi küsimusi, millega iga pakkuja ja hankija peaks hanget läbi viies või pakkumust tehes arvestama. 

Tähtaja muut(u)mine hankelepingus

Pildid / - Karin Ploom 2020

Karin Ploom

Karin Ploom, advokaadibüroo Lindeberg vandeadvokaat

Ettekandes võtab Karin Ploom lähema vaatluse alla praktikas sagedasti esineva probleemi - kas ja millistel tingimustel on tähtaja muutmine hankelepingus lubatud? Milline on õiguslik olukord, kui viivitus on põhjustatud tellijast (nt puudus projektis), ilmnenud on vajadus lisatöödele, ilmastik takistab tööde teostamist või mõjutaks ülemääraselt selle kvaliteeti jne? Enamlevinud probleemide valguses leiab ettekandes käsitlust, kuidas läheneb tähtaja muutmise küsimusele uuem kohtupraktika ning mida tasub sellest hankelepingu pooltel tähele panna.


Aeg ja maht

Trefipäev toimub 23. mail 2024 kell 9.50–17.00.

Trefipäeva ava- ja lõpuettekanne toimuvad kõikidele osalejatele ühises saalis. Vahepeal toimuvad ettekanded aga paralleelsaalides ning iga osaleja saab otsustada, milline teema teda enim kõnetab ning keda esinejatest ta lives kuulata soovib.  

Ajakava

9.50-10.00 Teretulemast Riigihangete Trefile! Ulvi Reimets ja Margo Lemetti

10.00-10.30 Eesti majanduse prognoosid ja väljakutsed 2024-2025, Peeter Raudsepp

10.35-11.05 Riigihangete tulevikusuundumused, Estella Põllu

11.10-11.40 ESG ja riigihanked – kas nüüd hakkab juhtuma? Rauno Klemm

11.40-12.40 Lõuna

12.40-15.30  ettekanded paralleelsaalides

 

Saal 1

Saal 2

12.40-13.15

Väärtuspõhised riigihanked ja kvalitatiivsed hindamise kriteeriumid, Erki Fels

Millal jääb vaidlustus läbivaatamata? Kristina Laarmaa

13.20-13.55

Kvalitatiivsed hindamise kriteeriumid: projekteerimine ja ehitus, Jana Tudelep ja Karin Marosov

Hankija ja pakkuja hoolsuskohustus, Kadri Härginen ja Mario Sõrm

13.55-14.15

PAUS

 PAUS

14.15-14.50

Dünaamilise hankesüsteemi arengud ja spetsiifika, Kadri Matteus ja Merily Rool

Leppetrahvidest riigihangetes, Epp Lumiste

14.55-15.30

Hankelepingu sõlmimiseks loa andmine vaidlustusmenetluses, Arne Ots

Tähtaja muut(u)mine hankelepingus. Karin Ploom 

 15.35-16.10        Pakkumuse parandamine ja täiendamine, Britta Oltjer

 16.15-16.50       Riigihanke teabevahetusele kohalduvad nõuded, Diana Minumets 

 16.50-17.00        Trefipäeva lõpetamine


Toimumiskoht

HESTIA HOTEL EUROPA, Paadi 5, 10151 Tallinn.

Trefipäev toimub nii saalis, veebis kui e-õppes!
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel saalis, veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 
 
Veebiülekanne 
Reaalajas toimuva konverentsi ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.
 
E-õpe 
Salvestame koolituse ja saadame Teile 5 tööpäeva jooksul alates konverentsi toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.

Maksumus

279 € + km (340,38 €). 
 
Eripakkumine! Kõik trefipäeva salvestised järelevaatamiseks hinnaga 49 € + km (59,78 €). See on suurepärane viis tagada võimalus, et saate osa ka neist paralleelsaalides toimunud ettekannetest, mida Te kohapeal lives ei näe. Pakkumine kehtib trefil osalejatele. Ettekannete järelvaatamine toimub Addenda OÜ e-akadeemias. Ettekannete salvestised on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on salvestiste vaatamine vastavalt kehtivale hinnale ning väljastame sellekohase koolitusarve.
 
Samuti on võimalik veebis kuulata trefipäeva üksikuid ettekandeid. Ühe ettekande maksumus 99 € + km (120,78 €). Palun märkige registreerumisel lisainfo lahtrisse, millisel ettekandel Te osaleda soovite!
 
NB! Juhul, kui Te trefil reaalajas ei osale, on võimalik treff läbida meie e-akadeemias. E-akadeemias on salvestiste järelvaatamine võrdne konverentsil osalemise tasuga. Palume registreerumisel märkida lisainfo lahtrisse, kui soovite koolituse järelvaatamist. Järelvaatamise õigus kehtib 30 päeva alates keskkonda sisenemise parooli saatmisest Addenda OÜ poolt. Ettekannete salvestised on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on salvestiste vaatamine vastavalt kehtivale hinnale ning väljastame sellekohase koolitusarve. 

Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit ning saalis osalejatele on tagatud toitlustus.


Tasumine

Trefile registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja arve.


Loobumine

Trefist loobumisel palume teatada kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva enne konverentsi toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% konverentsi maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - Kristina, portree

Kristina Paal
+372 5566 2741
kristina.paal@addenda.ee

 


Jaga

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.