Sisukord

Haldusakti koostamise veebikoolitus kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöö ametnikele

Jaga

Eeltutvustus

17. ja 20. novembril 2020 toimub Sotsiaalkindlustusameti tellimusel haldusakti koostamise veebikoolitus kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajatele eesmärgiga anda haldusmenetlusealaseid spetsiifilisi teadmisi sotsiaaltöö valdkonda puudutavates õiguslikes regulatsioonides orienteerumiseks, nende mõistmiseks, järgimiseks ja nendest tulenevalt oma töö korraldamiseks ning vajalike protseduuride loomiseks ja rakendamiseks.

Koolitus viiakse läbi ESF „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ punkti 2.4.4. "Kohalike omavalitsuste sotsiaalhoolekande alane nõustamine elanikkonna abistamiseks“ projekti „Kohalike omavalitsuste võimekuse suurendamine ning koostöö toetamine sotsiaalteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamiseks“ raames.

 Pildid / - EL Sotsiaalfondi logo


Eesmärk

Koolitus pakub teadmisi, kuidas koostada korrektset otsust abivajaja taotlusele – sh otsuste tegemise aluseks olevate asjaolude väljaselgitamine, uurimispõhimõtte rakendamine, abivajajale tema õiguste ja kohustuste selgitamine, kaalutuspõhimõtete ja põhjendamiskohustuse rakendamine, menetlustähtaegadest kinni pidamine, otsuste teatavaks tegemine ja inimesele kättesaadavaks tegemine.

Koolituse õpiväljundina osaleja

 • tunneb haldusmenetluse põhimõtteid ja menetlusprotessi alates avalduse esitamisest kuni haldusakti kättetoimetamiseni
 • oskab koostada sisuliselt ja vormiliselt korrektset haldusakti sotsiaaltoetuse või -teenuse määramiseks
 • oskab koostada halduslepingute sotsiaalteenuse korraldamiseks
 • oskab teostada kaalutlusõigust ja põhjendada haldusakti
 • tunneb isikuandmete töötlemise aluseid sotsiaalkaitses
 • oskab kehtestada haldusakti kõrvaltingimusi ja tegutseda kõrvaltingimuse saabumisel
 • oskab tunnistada haldusakt isiku kahjuks kehtetuks ja kohustuse rikkumise korral hüvitise andmise kulutused tagasi nõuda
 • teab vaidemenetluse põhimõtteid
 • oskab määratleda haldusaktis tasu suuruse määramisel inimese võimalust saada seadusjärgsetelt ülalpidajatelt ülalpidamist.

Sihtrühm

Kohaliku omavalitsuse töötajad, kelle ülesandeks on sotsiaalabi planeerimine, arendamine ja korraldamine. 


Teemad

I KOOLITUSPÄEV (4 akadeemilist tundi). Koolitaja vandeadvokaat Alar Urm

Koolituse aeg 9.00-12.15, sh paus

Aeg

Käsitletav teema

Sisu

Maht

9.00-10.30

Haldusakti koostamine

 • Haldus ja haldusmenetlus
 • Haldusakt ja haldusleping. Millal tuleb anda haldusakt ja millal sõlmida haldusleping.
 • Haldusakti ja (haldus)lepingu vorm. Võimalus anda haldusakt mittekirjalikult.
 • Kättetoimetamise õiguslik tähendus
 • Lepingute ja halduslepingute koostamine
 • Haldusakti piirid, põhjendamise vajadus ja ulatus, haldusaktis (lisa/kõrval)tingimuste seadmine
 • Põhjendamine, põhistamine, tõendamine ja motiveerimine – selle õiguslik tähendus
 • Haldusakti motiveerimine
 • Otsustuspiirid halduse teostamisel. Seaduslikkuse põhimõte ja kaalutlusõigus (diskretsiooniõigus).

2,0 ak.h

10.30-10.45

Paus

10.45-12.15

Haldusakti koostamine

 • Ametnikule otsustuspädevuse andmine otsuste tegemiseks ning lepingu sõlmimiseks.
 • Kaalutlusõiguse teostamine, kaalutlusvead
 • Haldusakti seaduslikkus ja kehtivus.
 • Haldusakti kehtetuks tunnistamine. Haldusakti vaidlustamine.
 • Vaidemenetlus ja kohtumenetlus.
 • Haldusaktis kõrvaltingimustega arvestamine.
 • Kuidas arvestada ülalpidamiskohustusega sotsiaalkindlustuse valdkonna haldusaktis. Ülalpidamiskohustuse jagamine mitme kohustatud isiku vahel.

2,0 ak.h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II KOOLITUSPÄEV (4 akadeemilist tundi). Koolitajad: vandeadvokaadid Alar Urm ja Katrin Orav

Koolituse aeg 9.00-12.15, sh paus

Aeg

Käsitletav teema

Sisu

Maht

9.00-10.30

Haldusakti koostamine

 • Isikuandmed ja nende töötlemine
 • Andmekaitse põhimõtted ja isikuandmete kaitsmine
 • Õigus töödelda isikuandmeid ülalpidamiskohustuse kindlakstegemisel isiku eelneva nõusolekuta.
 • KOV õigus nõuda ülalpidamiskohustuse puudumise kohtulikku tõendamist. KOV õigus tuvastada ülalpidamiskohustus kohtus.
 • Mis alusel saab KOV ametnik andmeid politseilt, tervishoiutöötajalt, kohtutäiturilt
 • Missuguseid taotlusi võib esitada eestkostele määratud isik, kui eestkoste on seatud teatud suuruses tehingute tegemiseks.

2,0 ak.h

10.30-10.45

Paus

10.45-12.15

Haldusakti koostamine

Teadmiste kinnistamine ja ühine arutelu:

 • Näide haldusakti koostamise kohta
 • Näide vaideotsuse koostamise kohta
 • Näide halduslepingu koostamise kohta
 • Kaasuse lahendamine.

2,0 ak.h


Aeg ja maht

17. ja 20. novembril 2020, kell 9.00-12.15
(8 akadeemilist tundi)

9.00-10.30 koolitus
10.30-10.45 kohvipaus
10.45-12.15 koolitus

Reaalajas toimuvad veebikoolitused salvestatakse ning osalejatel on neid võimalik järelvaadata Sotsiaalkindlustusameti veebikeskkonnas alates detsembris 2020!


Toimumiskoht

Otseülekanne veebis gotowebinar keskkonnas! Oleme tänulikud, kui saadate oma teemakohased küsimused ette meie e-mailile addenda@addenda.ee

Registreerumisvormil palume Teil täita kõik registreerumisvormil küsitud väljad! Teie poolt sisestatud e-mailile saabub registreerumsie järgselt automaatne kinnitus registreerumise õnnestumise kohta! Kuna keskkonda on inglisekeelne, siis on ka Teile saadetav automaatne kinnitus osaliselt inglise keeles. 

 
Veebiseminarile pääsete 20 minutit enne selle algust. Veebiseminari saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Kanname üle koolitaja video- ja slaidipilti ning sarnaselt tavapärasele klassikoolitusele saate Teie koolitajatele esitada reaalajas küsimusi. 
Aitamaks aga kaasa koolituse sisulisele ettevalmistusele, oleme tänulikud, kui saadate oma teemakohased küsimused ette meie e-mailile addenda@addenda.ee

Koolitajad

 

Pildid / - Alar Urm 115x115

Alar Urm, advokaadibüroo Blessner vandeadvokaat

Alar omab õigusalast kõrgharidust ning tegutseva vandeadvokaadina on kursis ning pädev rääkima hankedokumentide tehnilises kirjelduses välja toodud õigusalastel teemadel (haldusakt ja vaidemenetlus). Alar on suure juhtimis- ning koolitajakogemusega: on erinevate ülikoolide lektor, lisaks on tal juhi kogemus erinevatest riigiasutustest, paljude äriühingute nii nõukogu kui ka juhatuse liikme kogemus.

Alar Urm on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna (1991). Ta on töötanud mitmetes riigiasutustes, sh 12 aastat Rahandusministeeriumis erinevate osakondade juhina. On olnud enam kui 10 ministri õigusnõustaja. Muudes asutustes ning juriidilistes isikutes on ta juhatuse liige, nõukogu liige, projektijuht, nõunik, vandeadvokaat.

2018. aastal viis Alar koostöös Addendaga läbi 13 haldusmenetluse koolitust KOV sotsiaaltöötajatele. Sotsiaalministeeriumi tellimusel läbiviidud koolitus sai osalejatelt sooja vastuvõtu ning ülimalt positiivse tagasiside.
2017/ 2018 aastal viis Alar läbi koostöös Addendaga üldhariduskoolide tippjuhtide õigusalast täienduskoolitust (maht 128 ak.h) ning koolituse raames käsitles Alar 8. ak. tunni ulatuses ka haldusakti ja vaidemenetluse teemat (koolituse tellija SA Innove).  

Pildid / - Katrin Orav

Katrin Orav, advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaat

Katrin on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna (2005). Katrin tegutseb advokaadina juba alates 2006. aastast. Tal on mitmekülgne kogemus klientide nõustamisel perekonnaõiguse teemadel nii kohtus kui kohtuväliselt. Katrin juhib Eesti Advokatuuri perekonnaõiguse komisjoni alates 2013. aastast ning on nõustanud perekonnaõigust puudutavates küsimustes lapsevanemaid Lastekaitse Liidu ja Eesti Advokatuuri koostööprojekti „Hea nõu lastega peredele“ raames.

Nõustades kliente omab Katrin tihedat kokkupuudet ka KOV sotsiaalvaldkonna esindajatega (sotsiaaltöötajad, lastekaitsespetsialistid jt), mis annab tiheda kokkupuute ja tööspetsiifika tunnetuse plaanitava koolituse sihtrühmaga.

2017. aasta sügisel kuulus ta töögruppi, kes koostas Riigikantselei strateegiabüroo tellimusel Ülalpidamiskohustuse analüüsi, mis on üheks koolitatava mooduli teemaks ja alusmaterjaliks. Analüüsi koostamise käigus suhtles Katrin erinevate KOV-ide sotsiaalhoolekande spetsialistidega ning tutvus KOV-ide poolt kehtestatud õigusaktidega, sh. sotsiaalteenuste osutamise kordadega. Katrin tutvustas ülalpidamiskohustuse analüüsi tulemusi 2018. aasta kevadel Tallinnas toimunud Linnade ja Valdade Päevadel ning Sotsiaalministeeriumi koolitushanke KOV sotsiaaltöötajate õigusalase teadlikkuse tõstmine raames toimunud 13 koolitusel.


Meetodid

Koolitus on praktilise suunitlusega koosnedes kahest õppepäevast. Koolitusmeetodiks on loeng, diskussioon, praktilised näited ning näidiskaasus lahendamine.


Maksumus

TASUTA!


Lisainfo

 

Pildid / - Kristina Paal

Kristina Paal

tel 55 662 741
kristina.paal@addenda.ee
www.addenda.ee

 


Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - ETÜ 2013 kasutusvalmidused

Ehituse praktikas on küllaltki sügavalt juurdunud põhilise ja lõpliku kasutusvalmiduse mõisted. Samas ei tulene neid termineid ühestki seadusest. Ehituse töövõtulepingute üldtingimustes (ETÜ 2013) siiski mõlemaid termineid käsitletakse ning nendega on seotud ka mõningad kohustused. Seepärast vaatleme seekord täpsemalt, mis on põhiline ja ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.