Sisukord

Sisekoolitus - Organisatsioonikultuur

Jaga

Eeltutvustus

Organisatsioonikultuur on kooslus organisatsioonis toimivatest normidest ja väärtustest, mis kujundavad
meeskonna liikmete käitumist, hoiakuid ja ootusi. Organisatsioonikultuuri komponentideks on ühelt poolt
tema missioon, visioon ja põhiväärtused, mis loovad aluse organisatsiooni sisemisele eetikale, ning
teiselt poolt organisatsiooni mikrokliima ja juhtimisstiil.


Eesmärk

Koolituse eesmärk on teadvustada osalejatele organisatsioonikultuuri olemust ning selle määravust igapäevases töös; pakkuda osalejatele teadmisi ja oskusi organisatsioonikultuuri muutuste sisseviimiseks ning võimalust analüüsida oma organisatsiooni kultuuri, selle tugevusi ning võimalikke kitsaskohti. Anda osalejate käsutusse kultuuri mõjutusvahendid, mis võimaldavad suunata organisatsiooni kultuuri tulemuslikult ning vähese riskiga.

Koolitusel käsitletakse sügavamalt organisatsioonikultuuri põhielemente, nende praktilist tähendust ja toimet igapäevases organisatsiooni elus. Nimetatud elementidest lähtuvalt analüüsitakse koolituse käigus organisatsiooni kultuuri ning peale tugevate ja nõrgemate külgede tuvastamist töötatakse välja kavand kultuuri positiivseks mõjutamiseks.

Organisatsioonikultuuri kujundamisel on kõige olulisem selle seotus organisatsiooni ärimudeli kriitiliste eduteguritega. Kuna kultuuri mõjutamine on ressursimahukas tegevus, siis selle jõupingutused peavad olema suunatud kõige olulisematesse valdkondadesse.


Teemad

• Organisatsioonikultuuri koostisosad, olemus ja mõju organisatsiooni igapäevasele toimimisele.

Millest koosneb organisatsioonikultuur ja kuidas neid koostisosi mõjutada kui soovitakse sisse viia muutusi.

• Organisatsioonikultuuri põhielemendid, nende praktiline tähendus ja toime organisatsiooni igapäevases elus.

• Organisatsioonikultuuri põhielemendid Teie organisatsioonis.

- Organisatsiooni missioon, visioon ja väärtushinnangud
(Milline käitumine ja millised üldtunnustatud väärtused toetaksid eesmärkide saavutamist? Kuidas neid arendada? Töötajate väärtushinnangud. Organisatsiooni jagatud väärtused. Uute väärtuste ja baasväärtuste väljatöötamine. Organisatsiooni diskursuse, rituaalide ja sümbolite analüüs. Organisatsiooni diskursuse muutmine kultuuri mõjutamiseks. Organisatsiooni rituaalide kasutamine kultuuri kujundamisel. Organisatsiooni sümbolite kujundamine kultuuri muutmisel).

- Organisatsioonis toimivad normid.
(Kultuuritasandid normidest baasväärtusteni. Teie organisatsiooni käitumisnormide kaardistamine ja analüüs. Uute käitumisnormide väljatöötamine.)

- Suhtlemiskultuur organisatsioonis.
(Milline on organisatsiooni suhtlemiskultuur praegu? Milline võiks olla teie organisatsiooni suhtlemiskultuur? Kuidas seda paremaks muuta?)

- Organisatsiooni töötajate rahulolu ja motivatsioon.
(Hetkeseis ja tuleviku perspektiivid. Rahulolu. Töötajate rahulolu tööga ja organisatsiooniga – hetkeseis, rahulolu suurendamise viisid.)

- Klient ja teeninduspõhimõtted organisatsioonis.
(Kelle jaoks organisatsioon tegutseb ja millised on sihtasutuse teeninduspõhimõtted? Kliendist lähtuv organisatsioonikultuur - millisena klient meid näeb täna ja kuidas ta tegelikult näha soovib? Kliendi tagasiside rakendamine organisatsiooni kultuuri loomisel).

- Organisatsiooni põhireeglid.
(Põhireeglite mõju tööprotsessile. Kas senine edutamispoliitika vastab uutele normidele? Kas uute töötajate valiku kriteeriumite põhjal saab valida töötajaid muutunud oludesse? Kas ja milline senine arendus- ja koolitussüsteem tagab töötajate arengu vastavuses uute nõudmistega? Kas füüsiline keskkond toetab uusi norme ja väärtusi? Kas me ise oma käitumisega anname ülejäänud töötajatele head eeskuju? Lojaalsuse tähendus töötaja jaoks. Töötajate lojaalsus.)

• Motiveeritus töötada uues organisatsiooni kultuuri keskkonnas.


PS! Et iga organisatsioon on ainulaadne ja erinevate vajadustega, siis koolituse eel suhtleme tellijaga, et täpsustada organisatsiooni eesmärke ning ootusi koolitusele ja valmistada ette teemad vastavalt konkreetse organisatsiooni vajadustele.
Vastavalt sellele muudame teemade rõhuasetust ja määrame kindlaks koolituse mahu.


Aeg ja maht

Antud koolitusprogramm on 2-päevane. Kokku 16 akadeemilist tundi. Ühe koolituspäeva maht 8 akadeemilist tundi.

Koolituskava kohandatakse vastavalt tellija vajadustele ja soovidele. Koolituse aeg, maht, toimumiskoht ja grupi suurus lepitakse kokku koolituse tellijaga sõltuvalt täpsest lähteülesandest.


Toimumiskoht

Kokkuleppel tellijaga - kas tellija või pakkuja organiseeritud ruumides.


Koolitajad

Pildid / - 2014 Virve Roosimägi v

Virve Roosimägi on koolitusfirma Addenda OÜ omanik, tegevjuht ning koolitaja. Ta on lõpetanud
Tallinna Tehnikaülikooli BA ärikorralduses ja MA juhtimises. Täiendushariduse omandanud NLP
tehnikate alal (on läbinud 1,5 aastase kursuse). Lisaks on täiendanud ennast Eestis ja väga paljudes
välisriikides.
Lisaks erinevatele avatud organisatsioonikultuuri, juhtimise ja meeskonnatöö teemalistele koolitustele,
nagu „Organisatsioonikultuur ja selle muutmine“, „Visiooni, väärtuste loomine, ettevõtlusega alustamise
praktikad“, „Efektiivse meeskonna loomine“ ning „Meeskonna motiveerimine ja arendamine“, on Virve
samadel teemadel koolitanud ka paljudes ettevõtetes ja asutustes.
Eelnimetatud teemade kõrval koolitab Virve klienditeeninduse, teeninduse juhtimise, suhtlemise, aja
juhtimise, konfliktijuhtimise, enesekehtestamise, läbirääkimiste ja kaasahaaravate presentatsioonide
koostamise ning esitamise teemadel.


Meetodid

Lühiloengud, praktilised näited, rühmatööd, erinevate situatsioonide hindamine, analüüs ja diskussioon.
Lisaks teoreetilisele teemakäsitlusele tegeletakse organisatsiooni hetkeseisu analüüsimisega ning
sellest lähtudes võimaluste ja tegevuste kaalumisega, mis oleksid efektiivsed just antud organisatsioonis.


Maksumus

Küsige hinnapakkumist!


Lisainfo

Lisainfot jagab meelsasti

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v

Diana Nõmmik
+ 372 580 91 404 | + 372 670 66 06
diana.nommik@addenda.ee


Jaga

Arengukoostöö projekt sai joone alla

Eesti Välisministeeriumi poolt rahastatud Arengukoostöö projekt 107-2018-A „Kompleksne õppemetoodikate kasutamine ja mõjus õpetamine kõrghariduse omandamisel Valgevene ülikoolides“ sai joone alla.  Terve aasta kestnud projekti käigus uurisime koostöös Valgevene Riikliku Tehnikaülikooliga inseneride, mehhaanikute ja teiste tehnikaerialade ülikooli ...

Loe rohkem Kristina Paal

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.