Sisukord

SimTeam simulatsioon - efektiivne meeskonnatöö

Registreeri koolitusele
Jaga

Eeltutvustus

Iga juhi peas mõlgub mõte, kuidas tõsta oma meeskonna produktiivsust ja suurendada organisatsiooni tulemuslikkust!

Antud eesmärgi saavutamiseks pakume välja praktilise koolituse, kus osalejad mängivad arvutipõhist SimTeam simulatsioonimängu ning mängu järgselt saavad tagasiside ja soovitused oma käitumisele efektiivse meeskonnatöö võtmes!

SimTeam simulatsioon on uus koolitusmetoodika, mis on mänguline, kasutajasõbralik ja unikaalne viis, kuidas oma meeskonnal taas silm särama lüüa. Osalejad viiakse arvutisimulatsiooni abil ettevõtluskeskkonda, mis on analoogne nende igapäevasele töökeskkonnale. Osalejad peavad kindlaks määratud aja jooksul täitma etteantud ülesandeid, kusjuures mängus on olulisel kohal ka konkurents vastasmeeskondadega nii nagu reaalses elus on konkurents teiste turul opereerivate firmadega. Simulatsiooni tulemusena saavad osalejad testida oma käitumist juhtimisotsuste (sh ostu- ja müügiotsuste) tegemisel, samuti saadakse tagasiside nende otsuste majanduslikule efektiivsusele ja ka mõjust organisatsiooni personalile ning omavahelistele suhetele. Lisaks on fookuses mitmed mittemateriaalsed väärtused nagu ettevõtte imago, know how jne. Tähelepanuta ei jää aeg kui ressurss.

Nagu iga mäng tekitab ka SimTeam hasarti. SimTeam simulatsioonimängu kasutamine koolitusel on äärmiselt efektiivne. Mängu platvorm on väljatöötatud rahvusvaheliste ettevõtluskoolitajate ja juhtimiskonsultantide poolt (Ungari ja Inglismaa) ning sellele põhinevalt on võimalik luua case/ juhtumeid, mis on vastavuses konkreetse ettevõtte vajadusega või põhineb juba olnud olukorral ning ettevõtte soovib analüüsida, mis oleks juhtunud kui ...

Oleme SimTeam simulatsiooni kasutanud mitmetel meeskonnakoolitustel ning tagasiside mängule ning selle põhjal antud analüüsile on suurepärane. Mängu hasardis käituvad mängijad just nii nagu nad käituvad ka igapäevases töökeskkonnas müügipakkumisi tehes ning seetõttu on igal mängijal hea analüüsida nii iseennast kui ka meeskonda ning töötada välja plaan edasiseks efektiivseks toimimiseks. Paralleeli võiks tuua nö videokoolitustega, kus mängijate tööd filmitakse ja hiljem analüüsitakse ning teooriaga kõrvutatakse.


Eesmärk

Koolituse läbimisel mõistab iga osaleja enda rolli meeskonnaliikmena, oskab analüüsida oma käitumist ja hoiakuid ning teadvustada, millisel määral on iga liige vastutav meeskonna tõhusa ja efektiivse toimimise eest. Teab, kuidas koostööd teha, kuidas toimub koostöö koordineerimine, kuidas sidustada suhteid ja juhtida otsustusprotsessi. Iga osaleja mõistab aja juhtimise ning eesmärkide püstitamise ja prioriteetide määramise tähtsust. Saab aru strateegilisest juhtimisest ja ettevõtte struktuursest ülesehitusest.


Sihtrühm

Organisatsiooni koostöötav/ koostöötavad meeskonnad.


Teemad

Mängu kirjeldus

Koolituspäeva alguses jagunevad osalejad nelja- või viieliikmelistesse meeskondadesse moodustades nii turul konkureerivad ettevõtted. Iga liige grupis esindab erinevat valdkonna juhti: tegevjuht, finantsjuht, personalijuht, müügijuht ja strateegiline juht. Kui meeskond seda soovib, siis neid rolle võib koolituspäeva jooksul vahetada. Loodud meeskonnad hakkavad koolituspäeva jooksul omavahel konkureerima. Samal ajal on koolitaja andnud/võib anda igaühele individuaalse eesmärgi, mis tuleb mängu jooksul saavutada. Antud eesmärk on nö varjatud individuaalne eesmärk, millest teisi meeskonnaliikmeid ei informeerita.

Loodud meeskonnad/ettevõtted hakkavad üheaegselt võitlema nii projektide, klientide kui ka tööjõu pärast (erinevate projektikirjelduste kaarte ning töötajate kaarte on loodud 200). Mängu käigus meeskonnad omavahel suhelda ei saa. Mängu seadistustes on fikseeritud, et iga tehtud samm võrdub ajaliselt 3 kuud. Sõltuvalt koolitaja poolt loodud eesmärgist mängitakse korraga läbi minimaalselt 4 sammu ning maksimaalselt 20 sammu. Otsused mängus on elulised – vaja on arvestada allahindlusi, maksta boonuseid, võtta palgalaenu, korraldada meediakampaaniaid jne. Süsteem annab iga sammu järgselt tagasiside, juhib tähelepanu kaasnevatele ohtudele, arvutab ettevõtte rahalist seisu jne.

Otsuste tegemiseks on fikseeritud kindel aeg, kus meeskond peab kokku leppima strateegia, kuidas mängitakse ning millised on nende järgmised sammud. Mängu alguses on aega rohkem, hiljem on momente, kus mõne sammu tegemiseks saab meeskond aega vaid 1-2 minutit ning etteantud kriitilise aja jooksul on vaja vastu võtta mitmeid kriitilisi samme. Ajalise surve tekitamine toob esile mängijate käitumises uusi iseloomuomadusi.

Mängujärgne analüüs meeskonnatöö, juhtimisotsuste ning aja kasutuse kohta.

Osalejad saavad individuaalse ja grupi tagasiside tehtule. Iga mängija mõistab enda rolli meeskonnaliikmena, oskab analüüsida oma käitumist ja hoiakuid ning teadvustada, millisel määral on iga liige vastutav meeskonna tõhusa ja efektiivse toimimise eest. Lisaks sellele võtame vaatluse alla ka võimalikud tekkinud konfliktid ja meeskonnaliikmete rahulolu/rahulolematuse mängu ajal. Iga osaleja teab, kuidas koostööd teha, kuidas toimub koostöö koordineerimine, kuidas sidustada suhteid ja juhtida otsustusprotsessi.

Eraldi vaatame hilisema analüüsi käigus aja juhtimise, eesmärkide püstitamise ja prioriteetide määramise tähtsust ning aja juhtimise erinevate meetodite kasutamist. Osalejatele antakse praktilisi näpunäiteid ja juhiseid oma aja efektiivsemaks plaanimiseks ja kasutamiseks.

Koos meeskonnaga rühmatöid tehes otsitakse lahendusi paremaks aja kasutamiseks.Lisaks leiab iga osaleja enda jaoks töötava aja planeerimise mudeli ning oskab oma aega efektiivselt kasutada.

Mängu võlu seisneb selles, et seda saame katsetada kasutades nii igapäevaseid situatsioone ettevõtlusest kui ka luua soovi korral Tellija poolt etteantud juhtumeid (case). Analüüsi käigus saameoma otsustele tagasiside nii ühe valdkonnapõhiselt (nt antud juhul müügiinimeste meeskonnatöö ja efektiivne ajakasutus) kui ka erinevate organisatsiooni funktsioonide kontekstis tervikuna. Samuti saame hinnata nii individuaalset kui ka meeskonna käitumist valikute tegemise ja otsustamise faasis.

Koolituskava kohandatakse vastavalt Tellija vajadustele ja soovidele.


Aeg ja maht

Simulatsiooni aeg: kokkuleppel Tellijaga.

Simulatsiooni maht: 8 tundi. Läbimängitav periood on 4 kvartalit ehk üks aasta. Mäng algab iga firma teisest tegevusaastast ning lõpeb kolmanda tegevusaasta esimesel kvartalil.


Toimumiskoht

Tellija ruumides.


Meetodid

Koolituspäev algab lühiloenguga meeskonna töö tähendusest ning individuaalse harjutusega, kus osalejad annavad hinnangu meeskonna efektiivse toimimise kohta.

Mängu eel moodustatakse osalejatest  3-4 firmat/meeskonda.
Firmad: Alfa, Beeta ja Gamma. Rollid meeskondades: teami juht, personali juht, müügijuht, finantsjuht ning vajadusel strateegiline juht.

Koolitus on praktilise suunitlusega, kus erinevad grupitööd (sh SimTeam simulatsioonimäng) ja ülesanded võimaldavad osalejal hinnata ja arendada oma meeskonnatöö, sh koostöö oskusi ning paremini mõista eesmärgistamise, planeerimise ja teadliku aja juhtimise tähtsust.

Teemade käsitlus toimub kogemusõppe (SimTeam simulatsioonimäng), lühiloengute, juhitud arutelu, individuaalse- ja grupianalüüsi kaudu:

Päeva ülesehitus:

Lühiloeng ja praktiline harjutus (ca 0,5 akadeemilist tundi)

  • Efektiivne meeskond, efektiivsustegurite analüüs.

SimTeam simulatsioon (4 akadeemilist tundi)

Mängujärgne analüüs ja lühiloeng ning täiendavad individuaalsed harjutused (ca 3,5 akadeemilist tundi) teemadel

  • Edukas koostöö ja seda mõjutavad tegurid.
  • Ühiste eesmärkide püstitamine ja nende saavutamine meeskonnas.
  • Koostöö koordineerimine. Hoiakud ja motivatsioon
  • Suhete sidustamine.
  • Otsustusprotsessi juhtimine, ehk kuidas teha teadlikult ratsionaalseid otsuseid oma töös.
  • Efektiivne ajajuhtimine ja tööde ajaline planeerimine
  • Kuidas luua tõhusalt töötav meeskond?
  • Konfliktid meeskonnas ja võimalikud lahendused.

Maksumus

Koolituse maksumus sõltub konkreetse tellija soovidest!

Koolituse eel soovib koolitaja suhelda Tellija organisatsiooni esindajaga, et määratleda valdkonnad, mida simulatsioonimängu järgselt kommenteeritakse.

Näidiskoolituse maksumus 1550€+km sisaldab koolituse eeltööd, simulatsiooni juhendamist, simulatsiooniplatvormi kasutamist ning selleks vajalikke materjale, simulatsioonimängule järgnevat analüüsi.

Hinna sees on ka osalejatele väljastatavad elektroonilised tunnistused. Hind sisaldab koolitusvaldkonna teoreetilist tutvustamist ning muid seotud harjutusi. Tellija soovi korral oleme valmis koostama täiendava koolitus- või konsultatsioonikava.

Hind ei sisalda sülearvutite renti. Igale meeskonnale on vaja vähemalt ühte arvutit. Hind ei sisalda osalejate toitlustust ning koolitusruumi renti.


Registreerimine ja lisainfo

Küsimuste ja ettepanekute ning Teie soovi korral muudatusteks koolitusprogrammis oleme meeleldi valmis neid arutama.
Meeldivat ja tulemuslikku koostööd soovides,

Pildid / - Kristina_Paal 113x150

Kristina Paal
arendusjuht
+372 55662741
kristina.paal@addenda.ee


Registreeri koolitusele
Jaga

Veebiseminarid Euroopa Liidu veemajanduse regulatsiooni teemal

   Addenda OÜ viib Välisministeeriumi arengu- ja humanitaarabi vahendite toel ellu projekti "Reovee käitluse ja veemajandustaristu tehnoloogiliste ja tehniliste lahenduse väljatöötamine Valgevene ettevõtetele".Projekti raames toimus 15 veebiseminari, mille raames käsitleti EL veemajanduspoliitikat, seadusandlust, standardeid. Samuti oli vaatluse all Eesti reovee käitluse ...

Loe rohkem Kristina Paal

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.
Testi enda teadmisi! www.trainingweb.eu