Sisukord

AVALIKU SEKTORI RAAMATUPIDAJATE PÄEV 2017

Jaga

Pildid / - RP-päev-2017


Eeltutvustus

PÄEV TÄIS ASJALIKKE JA HAARAVAID ETTEKANDEID!

LÕBUS MEELELAHUTUS, MIS SÜNNIB OSALEJATE KAASABIL!

TOREDAD KOHTUMISED HEADE KOLLEEGIDEGA!

ÜLLATUSED JA KINGITUSED NII MAITSEMEELELE KUI KA HINGELE!

VÄÄRIKAD AUHINNAD!


Eesmärk

Juba kolmandat korda kuulutame välja spetsiaalselt avalikule sektorile mõeldud Avaliku Sektori Raamatupidajate Päeva, kus käsitleme päevakajalisi ning avaliku sektori finantsistide jaoks olulisi teemasid. Toome osalejateni aktuaalse ja laia teemavaliku, et saada praktikutelt juhiseid ning head nõu igapäevaseks toimimiseks! Kõneleme reformidest, mis ootavad ees tervet raamatupidamise valdkonda. Kõneleme maksumuudatustest! Toome Teieni head meelelahutust! Esmakordselt kuulutame loengud välja paralleelsaalides, et pakkuda spetsiaalettekandeid seoses KOV ühinemistega. 


Sihtrühm

Avaliku sektori finantsistid, pearaamatupidajad ning raamatupidajad, audiitorid ja siseaudiitorid. Samuti ka kõik teised finantsalaspetsialistid, kes leiavad enda jaoks koolituspäeva teemad kasulikud olevat.

Kõik osalejad saavad tunnistused!
Siseaudiitoritele väljastame koolituse läbimist tõendavad tunnistused, millele on märgitud CPE punktid!


Teemad

Pildid / - Ree Teinberg

Päeva modereerib Ree Teinberg, Audit & Consult partner ja vandeaudiitor!

Reel on pikaajaline raamatupidamis- ja auditeerimiskogemus nii era- kui ka avalikus sektoris, sh auditeerimiskogemus KOV asutustes, sihtasutustes, avalik-õiguslikes ülikoolides ning ka riigi äriühingutes. Ree on osalenud erinevates avaliku sektori projektides nagu siseauditid ja ELi rahastatud projektide auditid. Samuti on Reel kogemus audiitorina tehingute seaduslikkuse kontrolli teostamises avalikus sektoris. See kogemus on võimaldanud Reel tunnetada keskkonda, milles avaliku sektori raamatupidajad igapäevaselt toimetavad ning andnud oskuse mõista avaliku sektori raamatupidajate väljakutseid, tegevuse nüansirohkust ning kaasnevat avaliku huvi survet!

Maksuvaba tulu 500€ - mida valitsus meile ei räägi?

Pildid / - Aule_Kindsigo

Päeva avaettekandes võtab maksukonsultant Aule Kindsigo vaatluse alla, millised on 500€ suuruse maksuvabastuse head ja vead.

  • Milline saab olema tegelik maksukoormus?
  • Kuidas tööandja peaks tulumaksu arvestama?
  • Millised soodustused kaovad?
  • Mis juhtub erisoodustustega?

Tegevuspõhisest eelarvestamisest ja kuluarvestusest

Pildid / - Liivi Fuchs 

Avalikus sektoris on seatud eesmärgiks üle minna tegevuspõhisele eelarvele hiljemalt 2020.aastaks. Senised läbiviidud finantsjuhtimise reformid, so üleminek tekkepõhisele finantsaruandlusele (al 31.12.2004) ja eelarvele (al 2017) on olnud ettevalmistus ja eeldus selleks. Tegevuspõhisele eelarvestamisele ülemineku oluliseks eelduseks on tegevuspõhine kuluarvestus. Liivi Fuchs, Politsei- ja Piirivalveameti juhtimisarvestuse ja planeerimisbüroo teenistuse vanem jagab praktilist kogemust ja näpunäiteid, kuidas ja milliseid ettevalmistusi on vajalik teha tegevuspõhisele eelarvestamisele üleminekuks ning kuidas rakendada tegevuspõhist kuluarvestust, mis võimaldab siduda asutuse ressursid, tegevused ja tooted/teenused ühtseks tervikuks.

E-arvetega miks ja kuidas?

Pildid / - Rain Alari Külm

Rain-Alari Külm, Omniva müügijuht

Riigi plaanidest ja seaduse muudatustest operaatori pilgu läbi.
Kas ja kellele on mõistlik e-arve lahendus!?
Kus on peidus kokkuhoid ja kuidas selleni jõuda?
Kuidas puudutab keskne e-arvete register Sinu asutust?

Loodusega kooskõlas ehk "umbrohi" kevadisel toidulaual

Pildid / - Angelica Udeküll
 

Angelica Udeküll, Laulasmaa SPA peakokk
Kevad on looduses suur tärkamise aeg, mil pungad puhkevad ja maapõuest pistavad nina välja esimesed rohelise kevadekuulutajad, võililled, naadid, nõgesed ja nii mitmedki teised põnevad taimed. Paljude jaoks võivad sedalaadi aiaehted tunduda tüütu umbrohtudena, kuid kui heita pilk meie esivanemate aega, kui poest käidi ostmas soola, suhkrut ning tikke, olid säärased toidulaua rikastajad oodatud.
Heidame koos pilgu nn. söödavate umbrohtude maailma ja jagame ideid mida ja kuidas neist valmistada.

Paralleelettekanne: 

Pildid / - Tonis_Jakob

Eelarveliste asutuste iseärasused nii tulu- kui käibemaksuga maksustamisel

Tõnis Jakob, Marisett OÜ maksukonsultant ja vandeaudiitor kõneleb missugused eripärad on maksumaksjana eelarvelisel asutusel ning toob esile värsket kohtupraktikat selles vallas.

  • Eelarveliste asutuste eripära tulumaksu ja käibemaksu maksjana.
  • Erisoodustuste maksustamine ja nende iseärasused.
  • Käive ja käibemaksuga maksustatavad tehingud.
  • Sisendkäibemaksu mahaarvamise tingimused ja erisused eealarvelistes asutustes.
  • Kohtupraktika.
Pildid / - Mikk Lõhmus

Haldusreformiga seotud fiskaalpoliitilised otsused kohalikus omavalitsuses

Mikk Lõhmus, Lääne-Nigula vallavanem
Kohalike omavalitsuste ühinemine on keeruline teema. KOV-d saab mehaaniliselt liita ja siis summeeruvad tulud/kulud. Kuid me ei tea, missugused saavad olema uued kohustused, mis seoses haldusreformiga riik omavalitsustele seab...
Ühinemisega seotud ettevalmistustest, valla eelarvestrateegiast, sh läbimängitud arvutustest annab ülevaate Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus.  


Paralleelettekanne:

Pildid / - Maire_Otsus

Tulude ja kulude periodiseerimine ja saadud sihtfinantseerimise kajastamine

Maire Otsus-Carpenter, Finantsinspektsioonist keskendub oma lühiettekandes tulude ja kulude periodiseerimisele, sealhulgas käsitleb ka sihtfinantseeringuid ning tutvustab nõudeid sihtfinantseerimise kajastamiseks raamatupidamises riigiraamatupidamiskohustuslastele ja nendele, kes ei ole riigiraamatupidamise kohustuslased.

Pildid / - Helle Alas_113x150

Nippe KOV ühinemiste kajastamiseks raamatupidamises

Linnade-valdade ühinemised jõustuvad kohalike omavalitsuste valimisega 15.10.2017. Raamatupidajatele tähendab ühinemiste kajastamine raamatupidamisarvestuses mitmekuist peavalu, kuid miski pole võimatu. KOV vabatahtlikke ühinemisi on toimunud 1996. aastast ning oma kogemusloos jagab Helle Alas, Lääna-Saare valla finantsjuht mitmeid nõuandeid ja tähelepanekuid protsessi võimalikult sujuvaks läbiviimiseks. Lääne-Saare vald on ca 7200 elanikuga vald, mis tekkis 2014. aastal Kaarma, Kärla ja Lümanda valla ühinemisel. 

Paralleelettekanne: 

Pildid / - merje-roomet

Mitteresidendi tulult tulumaksu kinnipidamine

Merje Roomet, Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna peaspetsialist
2017. aasta teises pooles on Eesti EL eestistuja riik ning meie ülesanne on korraldada Euroopa Liidu Nõukogu istungeid ja töörühmade tööd - kujundada päevakorrad, juhatada istungeid ja kohtumisi, korraldada konverentse. Sealjuures võib esineda tasu maksmist mitteresidentidele? Kes need on, millistelt väljamaksetelt peetakse kinni tulumaks ning millises määras, selgitabki Merje Roomet oma ettekandes. 

 Pildid / - Mai Palmipuu113

Riigiraamatupidamiskohuslase revisjoni- ja audiitorkontrollist

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus sätestab, et majandusaasta aruande koostamise ja kinnitamise käigus on vaja läbi viia nii revisjon kui ka vajadusel audiitorkontroll. Tänavu jaanuaris andis Riigikontroll Riigikogule ülevaate omavalitsuste aastaaruande audiitorkontrolli probleemidest ning otsis avstust küsimusele, kas omavalitsuste audiitorkontroll vastab kasutajate vajadustele? 
Mai Palmipuu, Assertum Audit vandeaudiitor on teemat laiendanud kogu riigiraamatupidamisele ja käsitleb oma ettekandes revisjoni ja audiitorkontrolli erinevusi ning koostöö võimalusi. 

Korruptsioon - riigi usalduse küsimus

Pildid / - Artur-Talvik 

Artur Talvik, Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees
Justiitsministeeriumi poolt läbiviidud korruptsiooniküsitluse tulemustest selgub, et meelehead küsitakse varasemast vähem, inimeste oskus korruptsiooni ära tunda on paranenud ning vähenenud on ka nende inimeste osakaal, kes väljamõeldud olukorras korruptiivselt käituksid. Inimesed tajuvad tänavakorruptsiooni vähenemist, kuid kõrgkorruptsiooni tõusu. Tehingud riigiosalusega äriühingutes, skeemitamine toetustega ja mitmed muud viisid on juba pikemat aega kiskunud alla riigi usaldust. Millised on meetmed korruptsiooni ohjamiseks ja olukorra parandamiseks?

Raamatupidaja kohustused ja võimalused seotud osapoolte tuvastamisel

Pildid / - Siiri_Antsmäe

Siiri Antsmäe, Grant Thornton Baltic siseauditi valdkonna juht 

Tehingud seotud osapooltega on sageli oluliseks maineriskiks või ka puukettevõtete korral algseks põhjuseks. Oma ettekandes kõneleb Siiri, kuidas peaks toimuma seotud osapoolte kaardistamine ja miks?

Tehingute seaduslikkuse kontroll

Pildid / - Ree Teinberg

Ree Teinberg, Audit & Consult partner ja vandeaudiitor

Mida kujutab endast tehingute seaduslikkuse kontroll avalikus sektoris ja millistes üksustes seda teostatakse? Kuidas seda töövõttu läbi viiakse ning kuidas selleks valmistuda? Kõigest sellest läbi vandeaudiitori pilgu annabki Ree oma ettekandes ülevaate.

 

Uue riigihangete seaduse ABC - tähtsaimad muudatused raamatupidajale, audiitorile ja finantsistile?

Pildid / - Mart-Parind-Uus

Mart Parind, riigihangete vaidlustuskomisjoni liige

2017. aasta suvel on oodata uue riigihangete seaduse jõustumist. Uus seadus toob kaasa mitmeid olulisi muudatusi, millest osad puudutavad ka raamatupidajaid, audiitoreid ja finantsiste. Näiteks täpsustub hankekorra ja -plaani koostamisega seonduv, muutuvad riigihanke piirmäärad, hankelepingu muutmise reeglid, riigihankeid puudutav aruandlus ning palju muudki. Ettekanne keskendubki just raamatupidajaid, audiitoreid ja finantsiste enim puudutavate muudatuste lahkamisele.

 

 
 

Aeg ja maht

4. mai 2017, kell 9.50 - 17.00
Järgneb ühine filmivaatamine algusega kell 17.15.

PÄEVAKAVA

9.15 - 9.50   saabumine ja hommikukohv
9.50 - 9.55   konverentsi avamine
9.55-10.25   Aule Kindsigo
10.30-11.10  Liivi Fuchs
11.10-11.35  Rain-Alari Külm
11.35-11.55  Angelica Udeküll
11.55-12.40  Lõuna
12.40-13.10  Paralleelettekanne Tõnis Jakob ja Mikk Lõhmus
13.15-13.45  Paralleelettekanne Maire Otsus-Carpenter ja Helle Alas
13.50-14.20  Paralleelettekanne Mai Palmipuu ja Merje Roomet
14.20-14.40  Kohvipaus
14.40-14.55  Jaa! Improteater meelelahutuspaus
14.55-15.15  Artur Talvik
15.15-15.50  Siiri Antsmäe
15.55-16.15  Ree Teinberg
16.20-16.50  Mart Parind
16.50-17.00  Päeva lõpetamine

17.20 Ühine filmivaatamine. Kavas on terava huumori ja suure südamega kirjutatud draama Viimane sõna!

Päeva toetavad:

Pildid / - Lindt_logo  Pildid / - Laulasmaa_spaa-konvhotell-01  Pildid / - Tradehouse_logo    
     
Pildid / - Mari-Liis Makus logo              Pildid / - Lyon_logo_vaikePildid / - Masha 2Pildid / - RevalSport_veekeskus_spordiklubi_logo_235x97px


Toimumiskoht

COCA-COLA PLAZA, Hobujaama 5, 10151 Tallinn.

Koolitusele pääseb kino Hobujaama tänava poolsest uksest!
NB! Parkimine Ahtri 3 Europarklas, päev 3 eurot.


Maksumus

189 € + km.
NB! Kahele ja enamale osalejale ühest asutusest on koos registreerudes hinnasoodustus -5%.

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!

 


Maksumus sisaldab

Konverentsil osalemist, õppematerjale, toitlustust, ühist filmivaatamist.

Kõik osalejad saavad tunnistused!
Siseaudiitoritele väljastame koolituse läbimist tõendavad tunnistused, millele on märgitud CPE punktid!


Tasumine

Konverentsile registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja arve.


Loobumine

Konverentsist loobumisel palume teatada kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva enne konverentsi toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% konverentsi maksumusest.


Registreerimine ja lisainfo

Pildid / - Kristina_Paal 113x150

Kristina Paal
+ 372 55 662 741
kristina.paal@addenda.ee


Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Tellija juhiste ja lepingu mahu seosest

Riigikohus andis eelmise aasta lõpus avaldatud lahendis juhiseid sellest, kuidas määratleda, kas konkreetne töö on lepingu mahuga hõlmatud või on tegemist lisatööga, mida tellija tasustab täiendavalt. Konkreetses asjas selgus pärast lepingu sõlmimist, et tulenevalt Muinsuskaitseameti nõuetest tuleb teha täiendavaid töid, mida esialgses hinnapakkumises ei ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.
Testi enda teadmisi! www.trainingweb.eu